Mnoho z nás vy­hla­suje, že zdra­vie je to naj­cen­nej­šie čo máme. A pre­svied­čame sa o tom, že je to na­ozaj pravda. Veď predsa ak nie sme zdraví, nič nás ne­teší tak, ako keď sme vo forme a tiež ani toľko ne­z­vlá­dame. Dá sa s tým teda sú­hla­siť.

Zdra­vie však nie je niečo, nad čím by sme ne­mali kon­trolu. Práve na­opak. Mys­lím a po­zo­ru­jem, že k zdra­viu sa dá do­pra­co­vať. Ak člo­vek chce. Ako? In­ter­net a iné mé­diá sú plné rôz­nych za­ru­če­ných rád. Už si iba vy­brať tak, aby to se­delo práve na nás. Možno hneď mys­líme na niečo su­per špe­ci­fické a ex­tra. Na sebe som si však všimla, čo mi na­ozaj pro­spieva. A nie je to nič ge­niálne.Ide skôr o pra­vi­del­nosť a ná­vrat k jed­no­du­chosti. Pred­sta­vu­jem Vám teda štr­násť ti­pov, ktoré ma dá­vajú “ do laty“.

woman-ocean-enjoying-sun

eli­te­daily.com

 1. PO­HYB, PO­HYB a ešte raz PO­HYB. Nie je to iba o cvi­čení, ale o po­hybe ako ta­kom. Po­hyb je to­tiž ži­vot. Čo sa ne­hýbe, stane sa mŕtve. Aj v bež­nom dni máme prí­le­ži­tosti na po­hyb, ako na­prí­klad schody na­miesto vý­ťahu či ísť tro­cha peši na­miesto auta ( ak sa práve ne­učíš šo­fé­ro­vať:-). Tan­co­va­nie doma na ob­ľú­benú hudbu je na­prí­klad moja ob­ľú­bená po­hy­bová ak­ti­vita. Po­hyb je to­tiž to, čo udr­žiava vo forme telo aj du­cha a ne­vy­rovná sa mu nič, žiadna tab­letka či zá­zrak.
 2. STOP DI­É­TAM. Nie­kde som čí­tala, že po­kiaľ vieš, že ta­kýmto spô­so­bom by si sa ve­dela stra­vo­vať celý ži­vot, tak je to ok, inak je to iba trý­zeň pre telo. Na­prí­klad, ak si ma­niak do slad­kostí, tak ani ne­roz­mýš­ľaj o tom, že hneď vy­sa­díš úplne cu­kor a bu­deš v po­hode. Ne­bu­deš, lebo nie si zvyk­nutá a nie je to pre teba pri­ro­dzené. Skús rad­šej na za­čia­tok ne­sla­diť kávu a čaj a to úplne po­stačí, vý­sle­dok uvi­díš. Daj si proste zá­vä­zok stra­vo­vať sa zdravo a tvoje telo ti už po­vie, ako na to, ono to­tiž vie, ako na to. A hlavne pra­vi­delne.
 3. SPI. Tento bod je oveľa dô­le­ži­tejší, než si mys­líme. Ne­vys­patý člo­vek – nie zdravý člo­vek.Treba sa pris­pô­so­biť svojmu bio­rytmu a od­spať si svoje, aby mo­hol or­ga­niz­mus na­plno fun­go­vať. Nie­kedy pre to bude po­trebné obe­to­vať svoj ob­ľú­bený se­riál či ne­jakú tú party. Ale čo by člo­vek ne­spra­vil pre svoje zdra­vie…

  sleeping

  foto: tum­blr

 4. DÝ­CHAJ. Dý­cha­nie je asi to po­sledné, čo si vší­mame a uve­do­mu­jeme , no práve to naj­dô­le­ži­tej­šie pre ži­vot. Bez neho to­tiž ne­vy­dr­žíme do­slova ani pár mi­nút. Skús si as­poň raz denne uve­do­miť na chvíľu svoj dych vďaka kto­rému si na­žive. Ako ho­vo­ril lek­tor shiatsu ma­sáže: “ Keď bolí, tak dý­chaj. Keď ne­bolí, tak ne­dý­chaj…“
 5.  Tvrdo PRA­CUJ. Keď si v práci alebo ro­bíš niečo doma, tak to rob na­plno a po­riadne, od­dy­cho­vať bu­deš po­tom a aj si to pat­rične vy­chut­náš, keď to bude dobre spra­vené. Cí­tiť sa ne­vy­užitý je  ne­prí­jemné a ne­pros­pešné.
 6. OD­DY­CHUJ. Ak­tívne aj pa­sívne. Nor­málne si na to vy­hraď čas. Roz­li­šuj, kedy po­tre­bu­ješ me­dzi ľudí a kedy rad­šej ostať doma a čí­tať si či me­di­to­vať. Hlavne, aby si ve­dela kedy vy­pnúť.
 7. PI. Vždy a všade. Ja si na­prí­klad ve­čer k po­steli pri­pra­vím veľký po­hár s vo­dou a tak ho hneď ráno vy­pi­jem. A bez fľaše s vo­dou sa ni­kam ne­poh­nem. Plus zvyk“ ča­jíč­ko­vať “ a už máš v sebe po­trebné množ­stvo te­ku­tín. Treba si na tom na­ozaj dať zá­le­žať, pit­ným re­ži­mom vy­rie­šiš mnohé zdra­votné prob­lémy.

  WOMAN DRINKING WATER, CLOSE UP

  foto: tum­blr

 8. JEDZ čo naj­viac ovo­cia a ze­le­niny. Už či ťa to ťahá  k mäsu alebo si skôr sa­cha­ri­dový typ, ovo­cie a ze­le­nina denne na ta­nieri ešte ni­komu ne­ub­lí­žilo, skôr na­opak. Po­kiaľ si vy­pes­tu­ješ tento zvyk, za­vše zo­bkať tieto zdravé po­chu­tiny, vý­sle­dok na zdraví a forme po­cí­tiš skoro.
 9. CHO­DIE­VAJ čo NAJ­VIAC VON na vzduch. Urobí to dobre tvojmu telu aj mysli a do­bije to ba­terky. Po­riadne sa teda po­oblie­kaj a vy­raz von ak je mož­nosť. A ne­za­budni pri tom dý­chať.
 10. Daj si PO­ZOR na na­c­hlad­nu­tie a sta­rost­livo sa ob­lie­kaj. Pred­po­kla­dám, že ob­do­bie ho­lého pupka máš za se­bou a vieš, aké dô­le­žité je mat najmä krí­žovú ob­lasť chrá­nenú pred chla­dom. Nohy v teple, to je zá­klad. Keď už  predsa len ocho­rieš, vy­lež to. Ne­vy­le­žaná chrípka nie je sranda. Inak sa ale ne­sta­raj o cho­roby,ne­mysli na ne a už vô­bec sa o nich ne­roz­prá­vaj s pria­teľmi. Zau­jí­maj sa o zdra­vie, nie o cho­roby.
 11. KO­NÍČKY sú rie­še­nie. Ak by nie­kto ne­ve­del, je to tá čin­nosť, pri kto­rej za­bú­daš na čas a cí­tiš sa úplne skvele a sama se­bou. Je to dô­le­žité na od­re­a­go­va­nie, pre­lad­nie mysle a cel­kový po­cit na­pl­ne­nia.
 12. Ne­vy­hý­baj sa AL­KO­HOLU. Nie je dô­vod sa mu úplne vy­hý­bať, po­kiaľ po­znáš mieru a pi­ješ prí­le­ži­tostne s pria­teľmi. Ne­na­darmo sa pri­píja na zdra­vie…
 13. SMIECH vy­tvára v tele pro­cesy ako pri cvi­čení. Kto kedy sa už ci­í­til zle, keď sa smial. Vtedy si v prí­tom­nom oka­mihu a nič ne­rie­šiš. A to je, sakra, dô­le­žité pre udr­ža­nie pev­ného zdra­via.
 14. STRES. Naj­väčší ne­pria­teľ. Omnoho  väčší než klo­bása či pár ci­ga­riet na dob­rej gri­lo­vačke. Vzniká  vtedy, keď sa brá­nime re­a­lite a ne­pri­jí­mame ju, hne­váme sa,že nie je taká ,akú by  sme chceli. Pri­jí­mať veci a najmä ľudí, ta­kých,akí sú, chce cvik. No jed­no­značne to stoji za to. Zdra­vie je to­tiž to, o čo sa sku­točne oplatí sta­rať.

Komentáre