To, aké je zdra­vie vzácne si člo­vek za­čne uve­do­mo­vať, až keď je chorý. Nie na­darmo sa všade píše o tom, že aj drobné vy­lep­še­nia každý deň, môžu mať veľké do­pady na zlep­še­nie zdra­via, čiže aj malé úp­ravy v ži­vot­nom štýle pro­du­kujú veľké vý­sledky. Pre in­špi­rá­ciu ti po­nú­kam 14 jed­no­du­chých spô­so­bov, ako byť zdrav­šia každý deň.

1Roz­hýb sa
Mô­žeš za­čať tým, že za­čneš cho­diť do práce na bi­cykli alebo pešo. Za­kúp si švi­hadlo a skáč na ňom as­poň päť mi­nút denne alebo si vy­tvor pla­y­list so svo­jimi ob­ľú­be­nými pes­nič­kami a za­tan­cuj si. Choď sa prejsť do ku­chyne na šálku čaju alebo sa prejdi po kan­ce­lá­rii, hlavne ne­seď na za­dku.

2. Sch­laď sa
Hoci je ho­rúca spr­cha to, po čom tú­žiš ve­čer pred tým, než si ľah­neš do po­stele, môže byť v sku­toč­nosti škod­livá pre zdra­vie tvo­jej po­kožky a vla­sov. Ak sa ti zdá ľa­dová spr­cha prí­liš dras­tické rie­še­nie, skús si nájsť zlatú strednú cestu na sc­hla­de­nie or­ga­nizmu alebo si stu­denú spr­chu pusti 2 mi­núty pred tým, než z nej vy­j­deš. Ta­kéto oc­hla­de­nie spô­sobí, že sa tvoje telo pre­krví a cel­kovo na­budí.

3. Po­na­ťa­huj sa
Celý deň ve­nuj po­zor­nosť svojmu telu, na­tiahni sa keď máš po­cit, že si una­vená alebo sa len po­tre­bu­ješ pre­bu­diť a na­kop­núť. Vy­skú­šaj si ráno po­zdrav slnku hneď ako sa zo­bu­díš a vní­maj ako ti krv prúdi ce­lým te­lom. Vy­drž v tejto po­zí­cii tak dlho, ako bu­deš môcť.

4. Roz­hliadni sa okolo
Až sa na­bu­dúce bu­deš pre­chá­dzať po ulici, od­lož te­le­fón a po­zo­ruj veci okolo. Vší­maj si de­taily ar­chi­tek­túry, dí­vaj sa na veci, ktoré zvy­čajne pre­hlia­daš. Za­stav sa na chvíľu, kým voj­deš dnu a po­ob­ze­raj sa okolo seba, aký je svet krásny.

5. Hyd­ra­tuj
Vypi ešte je­den po­hár vody na­vyše každý deň. Skús vy­piť po­hár vody pol ho­diny pred kaž­dým jed­lom. Často sa mylne naz­dá­vame, že sme hladné, a pri­tom si stačí dať po­hár vody a bu­deš sa sku­točne cí­tiť pl­n­šie. Ako sa ho­vorí smäd je pre­zle­čený hlad.

6. Za­mi­luj si cit­rusy
Daj si šálku tep­lej vody s cit­ró­no­vou šťa­vou v do­po­lud­ňaj­ších ho­di­nách. Vý­hody po­pí­ja­nia ná­poja bo­ha­tého na an­ti­oxi­danty sú po­četné: pri­ro­dzene al­ka­li­zuje telo, zni­žuje zá­pal, pod­po­ruje trá­ve­nie a zvy­šuje ener­giu a to je len časť po­zi­tív­nych účin­kov cit­ru­sov.

7. Buď za jedno s prí­ro­dou
Či už to zna­mená pauzu v kan­ce­lá­rie a po­stáť pár mi­nút na slnku, pre­bu­diť sa tro­chu skôr, aby si sa pre­šla okolo bloku alebo len tak išla na vzduch za ran­ného úsvitu, to všetko je dobré. Prí­roda má po­zi­tívne prí­nosy pre zdra­vie, ktoré sú dobre zdo­ku­men­to­vané a štú­die naz­na­čujú, že po­byt v prí­rode môže zmier­niť dep­re­sie, zvý­šiť kre­a­ti­vitu a do­konca po­sil­niť imu­nitný sys­tém.

8. Choď po scho­doch
V práci alebo doma si vždy mô­žeš zvo­liť ísť po scho­doch na­miesto vý­ťahu. Prejdi sa do­mov pešo. A keď už sme pri tom, ap­li­kuj tro­chu tré­ningu do svojho tela. Pred tým než uro­bíš krok, za­bor nohu pev­nej­šie do pod­lahy, čo umož­ňuje lep­šiu sta­bi­litu na vy­kro­če­nie ďal­šou no­hou.

9. Dbaj na správne dr­ža­nie tela

Zlé dr­ža­nie tela má veľa ne­ga­tív­nych vply­vov na zdra­vie vrá­tane chro­nic­kých bo­lestí sva­lov, bo­lesti hlavy a do­konca aj zlej ná­lady. Vzpria­mené se­de­nie má v sku­toč­nosti osved­čený po­zi­tívny vplyv na tvoje fy­zické či psy­chické zdra­vie.

10. Uve­do­muj si čo ješ
Mnohé z nás majú vo zvyku jesť pred te­le­ví­zo­rom, alebo len bez­myš­lien­ko­vite do seba na­há­dzať jedlo. Snaž sa spo­ma­liť stra­vo­va­nie, za­me­raj sa na chuť, kon­zis­ten­ciu a po­te­še­nie z jedla. Keď je to možné, jedz pri stole so všet­kými spo­ločne.

11.Me­di­tuj
Naj­lepší čas na me­di­tá­ciu je hneď ráno pred tým, než si dáš kávu a ve­čer pred ve­če­rou. Urob si čas se­dieť ti­cho a za­vri oči. Nájdi si po­hodlné miesto na se­de­nie, sú­streď sa na po­zi­tívne mys­le­nie, za­me­raj sa na hl­boké dý­cha­nie, alebo ne­chaj len tak my­seľ blú­diť.

tumblr_oaxivmhSPN1u0o9zqo1_500

foto: tum­blr

12. Zhasni

Vy­pni všetky svoje tech­no­ló­gie 15 až 30 mi­nút pred spa­ním. Do­konca aj niečo také ne­škodné ako kon­trola tvojho te­le­fónu tesne pred spa­ním ti môže na­ru­šiť spá­nok, pre­tože jas ob­ra­zovky roz­ruší optické nervy a tvoj spá­nok môže byť me­nej po­hodlný. Daj si te­le­fón do re­žimu“Lie­tadlo“.

13.Do­praj svo­jim očiam pauzu
Oční od­bor­níci od­po­rú­čajú pra­vidlo 20-20-20 s cie­ľom za­cho­vať zdra­vie očí, zní­žiť na­má­ha­nie zraku a zní­žiť očné bo­lesti hlavy. Za kaž­dých 20 mi­nút, ktoré trá­viš na po­čí­tači po­ze­ra­ním do ob­ra­zovky sa mi­ni­málne 20 se­kúnd po­ze­raj na niečo, čo je 20 stôp ďa­leko.

14.Do­sta­tok spánku
Ne­dos­ta­tok spánku je jed­ným z naj­viac kon­zis­tent­ných uka­zo­va­te­ľov zlého zdra­vot­ného stavu. Mala by si si do­priať as­poň se­dem až osem ho­dín spánku. Ak si nie si istá koľko ho­dín spánku po­tre­bu­ješ, po­zo­ruj svoje telo a ná­lady každý deň a vy­laď ich zod­po­ve­da­jú­cim spô­so­bom.

Ešte stále pre­mýš­ľaš či to môže fun­go­vať? Skús tieto rady ap­li­ko­vať už od zaj­tra aj na sebe a uvi­díš, že vý­sledky sa od­zr­kad­lia aj na tvo­jom zdraví. Ne­za­bú­daj, že v zdra­vom tele zdravý duch.

 

 foto: tum­blr

Komentáre