Ci­táty majú niečo do seba. Do­kážu nás po­vzbu­diť v ťaž­kých chví­ľach, na­mo­ti­vo­vať vtedy, keď sa chceme vzdať, po­te­šiť v smutný deň, úp­rimne ro­zo­smiať, ale aj po­u­čiť. Lás­ka­vosť je niečo, čo sa veľmi ťažko učí, no keď si zvyk­neš, ne­vieš pre­stať byť lás­kavá a ko­nať dobro. Dnes som pre teba vy­brala ci­táty, ktoré ti ukážu, aké je dobré, keď si lás­kavá.

„Lás­ka­vosť je po­vin­nosť kaž­dého, kto túži byť múdry.“ — Edu­ard George Bu­lwer-Lyt­ton 

„Do­ko­nalé pria­teľ­stvo je lás­ka­vosť me­dzi dob­rými ľuďmi. A pre­tože sú dobrí, sú si zá­ro­veň na­vzá­jom uži­toční a spô­so­bujú si na­vzá­jom ra­dosť.“ —  Aris­to­te­les

zdroj: Photo by Ben White on Unsp­lash.com

„Kto sa usmieva, stáva sa sln­kom, pre­tože tým dáva svetlo i teplo. Lás­kaví ľu­dia môžu zme­niť svet.“ – Ne­známy

„Po­cí­tila som v ži­vote mnoho bo­lesti, tr­p­kých kla­mov, bola som na po­kraji zú­fals­tva, av­šak na­vzdory tomu som ne­stra­tila dô­veru a lásku k ľu­dom.“ –  Bo­žena Ne­mcová

„Po­ko­rou sa stá­vame lep­šími pred Bo­hom a lás­ka­vos­ťou pred ľuďmi.“ — Fran­ti­šek Sa­leský

„Kde je lás­ka­vosť, tam veľmi rýchlo ras­tie svä­tosť. Ešte ni­kdy som ne­po­čula, žeby lás­kavé duše zišli z cesty. Svetu chýba pre­dov­šet­kým než­nosť a lás­ka­vosť.“ —  Matka Te­reza

„Lás­ka­vosť je dô­le­ži­tej­šia než múd­rosť; a spoz­na­nie tejto pravdy je za­čiat­kom múd­rosti.“ — The­odore Isaac Ru­bin 

„Lás­ka­vosť v reči, v práci a upo­zor­ňo­vaní zís­kava všetko a všet­kých.“ –  don Bosco

„Ni­kdy nie je prí­liš skoro na to, pre­uká­zať nie­komu lás­ka­vosť, pre­tože člo­vek ni­kdy ne­vie, kedy už bude ne­skoro.“ — Ralph Waldo Emer­son

„Skrom­nosť a lás­ka­vosť sú vlastné len ta­kým ľu­ďom, ktorí sku­točne niečo ve­dia.“ — Gottf­ried Kel­ler

„Ľu­dia za kto­rými ne­os­tá­vajú veľké vý­do­bytky, ale len sled ma­lých lás­ka­vostí, ne­žili na­darmo.“ — Char­lotte Gray

„Moje ná­bo­žen­stvo je veľmi prosté, je ním lás­ka­vosť.“ – Da­laj­láma

„Ne­po­znám cen­nej­šiu vlast­nosť člo­veka, než je lás­ka­vosť.“ — Lu­dwig Van Be­et­ho­ven

„Sku­točne lás­kaví sú iba ľu­dia vnú­torne silní a pevní. Tí, ktorí sa lás­ka­vými ja­via, sú oby­čajne len sla­bosi a ich lás­ka­vosť sa ľahko zmení v be­z­o­hľad­nosť.“ –  Fran­cois de la Ro­che­fou­cauld

Komentáre