„Som se­becká, ne­tr­pez­livá a tro­chu ne­istá. Ro­bím chyby, ne­do­ká­žem sa ovlá­dať a ob­čas to so mnou nie je ľahké.
Ale po­kiaľ ma ne­zne­sieš v tých naj­hor­ších chví­ľach, po­tom si ma ne­za­slú­žiš ani v tých najk­raj­ších.“

„Ne­vadí mi žiť v muž­skom svete, po­kiaľ v ňom mô­žem byť že­nou.“

„Ži každý deň tak, ako keby si v ňom práve pre­ží­val svoj celý ži­vot.“

„Tvoje ob­le­če­nie by malo byť dosť pri­lie­havé, aby uká­zalo, že si žena, ale dosť voľné, aby uká­zalo, že si dáma.“

I go along with na­ture. #Ma­ri­lyn­Mon­roe 📷: #Mil­tonHG­re­ene

A post sha­red by Ma­ri­lyn Mon­roe (@ma­ri­lyn­mon­roe) on

„Ak ste úspešný, mnohí ľu­dia vás kvôli tomu ne­ná­vi­dia. Priala by som si, aby to tak ne­bolo. Bolo by skvelé uží­vať si úspech a ne­vi­dieť zá­visť v očiach ľudí okolo vás.“

„Zlatko, ak máš dve tváre, as­poň jednu z nich urob peknú.“

„Ne­do­ko­na­losť je krásna, šia­len­stvo je gé­nius a je lep­šie byť ab­so­lútne smieš­nym než úplne nud­ným.“

„Je lep­šie byť ne­šťastný sám než byť ne­šťastný s nie­kým.“

I'm dre­a­ming the har­dest. #Ma­ri­lyn­Mon­roe 📷: @sams­ha­wp­hoto

A post sha­red by Ma­ri­lyn Mon­roe (@ma­ri­lyn­mon­roe) on

„Ne­viem, kto vy­na­šiel vy­soké to­pánky, ale všetky ženy mu dl­hu­jeme veľa.“

„Sláva je ako ka­viár. Je krásne jesť ka­viár, ale keď ho máte každý deň…po­znáte to.“

„Je lep­šie prísť ne­skôr, ako prísť od­porná.“

„Strach je hlúpy ta­kisto, ako aj ľu­to­va­nie mi­nu­losti.“

Hello, suns­hine! #Ma­ri­lyn­Mon­roe 📷: #Mil­tonHG­re­ene

A post sha­red by Ma­ri­lyn Mon­roe (@ma­ri­lyn­mon­roe) on

„Ni­kdy nič ne­ľu­tuj, pre­tože v ten daný mo­ment si to tak chcela.“

„Všetci by sme mali žiť ešte pred­tým, ako bu­deme starí.“

Komentáre