Schud­núť, či spev­niť telo je asi to naj­čas­tej­šie no­vo­ročné pred­sav­za­tie (hneď po „ Nájsť si lep­šieho/no­vého/sval­na­tého/múd­rej­šieho/mil­šieho chlapa). Obe veci majú niečo spo­ločné. Za­čať treba po­zvoľne, inak sa to cvi­če­nie skončí rov­nako, ako to pred­sav­za­tie s tým chla­pom, a teda „ Nájsť si ko­nečne ne­ja­kého/už-je-mi-aj-jedno-akého chlapa.“  Nej­dem však fu­šo­vať do re­mesla ko­le­gy­niam z ob­lasti vzťa­hov.

large-2

we­he­ar­tit.com

Cvi­če­nie a nový rok. Nuž baby, ur­čite ste si už pre­čí­tali za­ru­čené typy a triky, ako vy­dr­žať a ne­vzdať sa. Už máte pred očami vaše krásne, plo­ché bru­cho, pevnú po­stavu v plav­kách v lete. Máte chuť cho­diť cvi­čiť aj každý deň a ho­vo­ríte si, že už žiadny cheat a aj s tým alko to asi trošku ob­me­dzíte.

Nie­ktoré možno roz­mýš­ľate aj o tré­ne­rovi, aby vás mal kto mo­ti­vo­vať. Toto vám však vy­drží tak do konca ja­nu­ára, vo feb­ru­ári to ob­me­dzíte lebo ne­vlá­dzete, alebo ne­máte mo­ney, v marci po­stupne pre­stá­vate, v ap­ríli ste v dep­re­sií, že ne­vi­díte vý­sledky, lebo ste už vlastne pre­stali, tak rýchlo skú­site ne­jesť, v  máji viete, že do leta six pack ne­bude, v júni si po­viete, že už ste asi v háji, ale ešte go­og­lite ex­presnú dietu do pla­viek, v júli viete, že už to je pas, ale ne­jak to leto dáte a kú­pite si ne­jaké plavky, čo as­poň čo to za­kryjú a v au­guste si po­viete, že už leto končí, načo sa sna­žiť, že veď na ďal­šie leto to vy­jde.

 

NIE

Pre­hod­noť svoj ži­votný štýl

Po­kiaľ chceš mať peknú po­stavu len na leto, ani ne­za­čí­naj, lebo aj tak ti to ne­vy­drží. Ak si ten typ, ktorý po­tre­buje byť ťa­haný a ne­máš okolo seba ka­mošku/ka­moša, ktorý bude cvi­čiť s te­bou, za­čni cho­diť na sku­pi­nové cvi­če­nia. Ak máš rada kar­dio, si akčný, ba až muž­ský typ, za­čni s ne­ja­kým bo­xom, ka­rate alebo aj cross­fi­tom. Ak sa cí­tiš ne­svoja v za­vre­tej miest­nosti pl­nej ľudí, za­čni be­hať, alebo cvič doma. Ak chceš re­la­xo­vať, ale aj spev­niť, za­čni s jo­gou. Ak ne­vieš aký si typ, skús si všetko a nájdi sa. Vy­dr­žíš to­tiž iba pri tom, čo ťa bude ba­viť a nie to čo je práve v móde, alebo čo ro­bia všetci.

pexels-photo-169762

foto: pe­xels.com

Vy­tvor si zvyk

Nech to bude na za­čiatku ho­ci­jako ťažké (a to ur­čite bude), vy­drž. Vy­drž 3 týždne a stane sa z toho zvyk. Už si ani ne­spo­me­nieš, čo si vlastne ro­bila, keď si v pon­de­lok, uto­rok, štvr­tok a so­botu cho­dila cvi­čiť. Za­čni tým, že si uro­bíš čas ísť cvi­čiť. Teda  sa ne­mô­žeš vy­ho­vo­riť, že dnes ne­máš čas na cvi­če­nie. To kam svoj čas in­ves­tu­ješ je len tvoja voľba a preto ak sa máš vy­ho­vá­rať, že ne­máš kedy, rovno aj pre­staň hneď. Ušet­ríš si tie vyš­šie spo­mí­nané dep­re­sívne stavy. Ak ne­mô­žeš ve­čer, cvič ráno. Ľu­dia vstá­vajú aj o 5.50 aby všetko stihli. Všetko je to o pri­ori­tách. Prvé dni sú ná­ročné, ale tvoje telo je adap­ta­bilné, je­diné, čo ti bráni je tvoja hlava.

Na­stav si cieľ

Aby si vy­dr­žala, musí to byť sranda a mu­síš vi­dieť, že sa po­sú­vaš. Ten sexi za­dok uvi­díš až za dl­h­šie a preto sa môže stať, že to vzdáš. Daj si iný, ne­jaký špor­tový cieľ. Be­háš? Daj si cieľ napr. pol­ma­ra­tón. Rú­bem vy­soko? Tak as­poň 10 km 🙂 Ak cvi­číš, skús si dať cieľ spra­viť, čo ja viem stojku na ru­kách alebo na jed­nej ruke. Ak cho­díš na jogu, skús pózu Pa­dan­gušt­há­sana (drep na jed­nej nohe). Na tomto uvi­díš, ako sa po­sú­vaš a to je to, čo ťa môže po­sú­vať vpred.

pexels-photo-110470

foto: pe­xels.com

Ne­tráp sa jed­lom

Ur­čite si ne­za­ka­zuj. Roz­hodni sa, že sa bu­deš stra­vo­vať di­ét­nej­šie. Na­stav si to v hlave tak, aby si ve­dela, že to je to čo chceš, nie to, čo mu­síš. Rov­nako sa na­stav tak, že mô­žeš zjesť všetko, čo chceš. Kľudne si na oslave daj ko­láč, raz za čas pizzu či nu­tel­lové pa­la­cinky. Ne­rob to však každý deň, nájdi si re­žim, aký ti vy­ho­vuje. Vždy po ta­komto cheat jedle si však pri­daj fy­zickú ak­ti­vitu. Prejdi sa na­prí­klad ku babke rých­lym kro­kom a hneď máš dva v jed­nom. A plus si to mô­žeš na­zvať po­wer wal­king.

Na to, aby si to tento rok dala je po­trebná vôľa a teda hlava. Hlava ti tiež ča­sto­krát radí vle­piť jednu tomu, kto ťa na­hne­val, ale ne­spra­víš to. Prečo? To už si zváž sama, ale pre ten istý dô­vod by si ju ne­mala po­čú­vať ani vtedy, keď ti radí, aby si si sadla na gauč a bola le­nivá.

Komentáre