Sme silné a zá­ro­veň krehké. Máme svoju in­tu­íciu, ktorá nás ve­die tým správ­nym sme­rom. Vieme sa smiať a v oka­mihu rozp­la­kať. Bo­ju­jeme za to čo chceme, aj keď ne­vlá­dzeme. Po­čú­vame svoje srdce a ria­dime sa ním. Do­ká­žeme sa obe­to­vať bez toho, aby sme ča­kali od­menu. Exis­tuje veľa slov, kto­rými by som mohla cha­rak­te­ri­zo­vať ženy. Predo mnou to však úžasne vy­stihli iní ľu­dia. Pri­ná­šam ti 13 krás­nych ci­tá­tov o že­nách.

„Do­ko­na­losť ženy je na hony vzdia­lená jej kráse.“ – René Des­car­tes

„Ak mla­dík v diev­čati pre­budí lásku a po­tom od­íde, je to ako keď ume­lec opustí v po­lo­vici maj­strov­ské dielo.“ – Ho­noré De Bal­zac

unsp­lash.com

„Muž chce byť pr­vou lás­kou ženy, žena po­sled­nou lás­kou muža.“ – Vic­tor Hugo

„Ak si nie­kedy mi­lo­val ženu alebo vlasť, pre­žil si vý­ni­močné šťas­tie, a ak po­tom umrieš, to už nie je dô­le­žité.“ – Er­nest He­min­gway

„Pravá krása ženy nie je v jej po­stave, v spô­sobe ob­le­če­nia, v ša­tách, ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu ženy vidno v jej očiach, pre­tože sú ok­nom do jej duše, mies­tom, kde pre­býva láska.“ –Aud­rey Hep­burn

„Pravá krása ženy sa rokmi zväč­šuje.“ – Aud­rey Hep­burn

„Žena je ko­re­ňom, muž je stro­mom. Strom vy­ras­tie vy­soko len vtedy, ak má silné ko­rene.“ – Pe­arl S. Buck

„Žena má chá­pavé, cit­livé a sú­citné srdce, ktoré jej umož­ňuje dať láske jemnú a vecnú po­dobu.“ – Ján Pa­vol II

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

„Dobrá žena muža in­špi­ruje, vtipná ho zaujme, krásna ho okúzli, ale iba sú­citná ho do­stane.“- Vic­tor Hugo

„Krásna žena sa páči oku, dobrá srdcu.“ – Na­po­leon Bo­na­parte

„Žena ne­túži ani tak po kráse ako po tom, aby sa pá­čila.“ –René Des­car­tes

„My ženy po­tre­bu­jeme krásu, aby nás muži mi­lo­vali, a hlú­posť, aby sme mi­lo­vali my ich.“ – Coco Cha­nel

„Je vek, kedy žena musí byť krásna, aby bola mi­lo­vaná. A po­tom príde vek, kedy musí byť mi­lo­vaná, aby bola krásna.“- Fra­nço­ise Sa­gan

Komentáre