…a tých ľudí prav­de­po­dobne od­ha­líš viac než dosť.

Zá­visť. Žiaľ, je smutné, pre Slo­ven­sko je táto vlast­nosť viac než cha­rak­te­ris­tická. Zá­visť sa u nás stala ná­rod­ným špor­tom a mno­hým ľu­ďom sa ne­us­tále zdá, že ten su­se­dov tráv­nik je vždy akýsi ze­lenší. Ľu­dia, ktorí vám zá­vi­dia, sa však ve­ľa­krát budú hrať na va­šich naj­lep­ších pria­te­ľov či na mi­lu­júcu ro­dinu. Ako ich od­ha­liť? Podľa týchto 12 zna­kov.

#1 Na­po­dob­ňo­va­nie

Ľu­dia, ktorí vám zá­vi­dia, sa jed­no­du­cho budú chcieť stať vami. Na jed­nej strane vám budú ne­us­tále ho­vo­riť, že majú svoj vlastný ži­vot, no na dru­hej strane bu­dete vi­dieť, že váš ži­vot zú­fale na­po­dob­ňujú. Za­čali ste ma­ľo­vať? Za­čnú aj oni. Kú­pili ste si nové auto? Kú­pia si aj oni. Za­snú­bili ste sa? Spra­via všetko preto, aby sa za­snú­bili aj oni. Ich ži­vot je jed­no­du­cho ne­po­da­re­nou re­pli­kou toho vášho.

#2 Fa­lošné kom­pli­menty

Títo ľu­dia sú v ude­ľo­vaní fa­loš­ných li­chô­tok sku­toč­nými maj­strami. Ak ich ešte ne­máte pre­čí­ta­ných, ve­dia ich po­dať tak dô­ve­ry­hodne, až im uve­ríte. Ako­náhle sa im však oto­číte chrb­tom, trú­sia na vás po­známky, ktoré by ste na­ozaj nech­celi po­čuť. Ak sa vám teda nie­kto snaží až ne­pri­ro­dzene li­cho­tiť, majte sa na po­zore.

pe­xels.com

#3 Zne­va­žo­va­nie va­šich úspe­chov

Žia­den váš úspech im ne­príde ako “dosť dobrý”. Vy­hrali ste ne­jakú sú­ťaž? Och, veď to je ur­čite tá, do kto­rej sa hlá­sia samí ama­téri. Zme­nili ste prácu za prácu svo­jich snov? Oni by to za takú mzdu ni­kdy ne­spra­vili… Každý váš úspech sa po­sna­žia zne­vá­žiť a vás tým po­ní­žiť, na­koľko ich ne­smierne hnevá, že ste ich v nie­čom opäť pred­behli. Je­diné rie­še­nie je: s ni­čím sa im ne­chvá­liť.

#4 Ne­us­tále vám budú pri­po­mí­nať vaše zly­ha­nia

Možno aj ve­dia, že úspech sa bez zly­haní do­siah­nuť nedá, no na­priek tomu vám vaše chyby veľmi radi pri­po­menú. A naj­rad­šej budú, keď túto pri­po­mienku budú môcť do­pl­niť ich ob­ľú­be­nou ve­tou: “Vi­díš, ja som ti to predsa vra­vel/a…”

#5 Živí ich vaše ne­šťas­tie

Možno ste už na­tra­fili aj na “pria­te­ľov”, ktorí pri vás stáli, len kým sa vám da­rilo a pri­ži­vo­vali sa na va­šich úspe­choch. Zá­vist­liví ľu­dia sú však pres­ným opa­kom. Vašu prí­tom­nosť ne­vys­toja, keď sa vám bude da­riť, no keď pad­nete na dno (aby ste sa od neho od­ra­zili), bu­dete cí­tiť, že z va­šej bo­lesti vy­slo­vene žijú a je pre nich dô­le­žitá, ako voda či vzduch.

pe­xels.com

#6 Ne­us­tále vás budú po­va­žo­vať za svojho sú­pera

Títo ľu­dia sa budú ne­us­tále sna­žiť sú­pe­riť s vami. Nech budú ro­biť čo­koľ­vek, ni­kdy ne­budú hľa­dieť na žia­den iný cieľ než na to, aby boli lepší, ako vy. A uro­bia na­ozaj všetko možné aj ne­možné preto, aby to do­siahli. Naj­viac ich však na­hnevá to, ak vás ich úspech úp­rimne po­teší. Ne­ne­chajte sa nimi však vy­pro­vo­ko­vať, bez­du­ché sú­pe­re­nie je pod vašu úro­veň.

#7 Kle­be­tia o vás

Ve­ľa­krát sa do­zviete, že za va­ším chrb­tom o vás ho­vo­rili také veci, ktoré ste o sebe ne­ve­deli ani vy sami. Vaše úspe­chy sa sna­žia zho­diť “as­poň” tým, že pred inými sa vás sna­žia oho­vo­riť a po­ní­žiť. Sa­moz­rejme, pred vami sa stále budú tvá­riť ako vaši naj­lepší pria­te­lia.

#8 Vždy ich po­teší, keď na va­šej práci nájdu ne­jakú chybu

Ni­kto ne­do­káže vašu prácu kon­tro­lo­vať tak dô­kladne a tak dô­sledne, ako len oni. Je­den z naj­šťast­nej­ších dní v ich ži­vote na­stane vtedy, keď budú môcť po­u­ká­zať na ne­jakú chybu, ktorú ste spra­vili.

pe­xels.com

#9 Jed­no­du­cho vás ne­zná­šajú

A to ab­so­lútne bez dô­vodu. Ak ide o va­šich pria­te­ľov či o vašu ro­dinu sa­moz­rejme vás to mrzí, pre­tože by ste s tý­mito ľuďmi chceli mať dobrý vzťah. Na­priek tomu, že ste im ni­kdy ni­jak ne­ub­lí­žili, oni vás vy­slo­vene ne­zná­šajú. Vi­dia vo vás to­tiž akúsi kon­ku­ren­ciu a hrozbu.

#10 Po­kú­sia sa vás izo­lo­vať

Ak sa ich ne­ná­visť na­ozaj vy­os­trí, ne­vá­hajú a spra­via všetko preto, aby vás roz­há­dali s naj­lep­šími pria­teľmi, s ro­dičmi či s man­že­lom/man­žel­kou. Ich naj­väčší ži­votný úspech bude, ak sa im to po­darí.

#11 Ni­kdy vám ne­ukážu svoju pravú tvár

Ich fa­loš­nosť ne­pozná hra­níc. Ak sa ne­doz­viete, že tie kle­bety či vaše zni­čené vzťahy majú na sve­domí oni od nie­koho iného, oni sa vám k tomu sami ni­kdy ne­priz­najú.

pe­xels.com

#12 Po­kú­sia sa vás sa­bo­to­vať zlými ra­dami

Ak ste ich ešte ne­od­ha­lili a dô­ve­ru­jete im, možno ste ich nie­kedy pop­ro­sili o ne­jakú radu. Tým ste im však do rúk vlo­žili eso. Zá­vist­liví ľu­dia vy­užijú každú prí­le­ži­tosť na to, aby vám mohli po­ra­diť zle. Sa­moz­rejme ne­za­budnú po­u­žiť vetu: “Ja by som to spra­vil/a rov­nako,” pri­čom ve­dia, že oni sami by to tak ni­kdy, ale na­ozaj ni­kdy, ne­spra­vili.


zdroj: the­minds­jour­nal

Komentáre