Ľudí, ktorí si stále vá­žia a do­dr­žia­vajú isté mo­rálne zá­sady je dnes už ako šaf­ránu. Vy­zna­čujú sa vy­so­kou úp­rim­nos­ťou a au­ten­tic­kos­ťou. Aj vďaka nim je svet lep­ším mies­tom. Po­kiaľ ťa vy­sti­hujú na­sle­du­júce vlast­nosti – bla­ho­že­láme, pre­tože k ním jed­no­značne pat­ríš.

 1. K ľu­ďom sa sprá­vaš s re­špek­tom a rov­nako tak aj oni k tebe. Rov­nosť, brat­stvo a slo­boda. Takto ne­jako znelo známe heslo po­čas Veľ­kej fran­cúz­skej re­vo­lú­cie. Uve­do­mo­vať si, že všetci sme si rovní je skvelé. Žiaľ, nie všetci to tak majú.
 2. Si úp­rimná/ý aj v ťaž­kých si­tu­áciách. Ne­zná­šaš klam­stvá a ne­vi­díš v nich žia­den zmy­sel. Aj preto ti ľu­dia dô­ve­rujú a ne­spo­chyb­ňujú ťa.
 3. Si milá/ý ku kaž­dému koho stret­neš. Máš srdce zo zlata. Si si ve­domá toho, že ni­kdy ne­vieš, čo daný člo­vek práve pre­žíva, a preto sa ku kaž­dému sna­žíš sprá­vať lás­kavo.
 4. Si tr­pez­livá/ý. Byť tr­pez­livý po­čas stre­su­jú­cej si­tu­ácie je na ne­za­pla­te­nie. Do­ká­žeš ší­riť po­koj me­dzi ľuďmi.
 5. Ľu­dia ti môžu ve­riť. Pre­tože to, čo po­vieš, aj do­dr­žíš. Ni­kdy ne­dá­vaš plané sľuby , ne­prik­raš­ľu­ješ re­a­litu a ne­pre­há­ňaš. Ne­sna­žíš sa iným ub­lí­žiť, práve na­opak.pe­xels.com
 6. Stále do­kon­číš, čo za­čneš. Si zod­po­vedná/ý. Aj keď nie­kedy strá­caš mo­ti­vá­ciu, do­ká­žeš sa do­tla­čiť do toho, aby si všetko čo si za­čal/a aj do­kon­čil/a. A to je ob­rov­ské plus pre kaž­dého za­mest­ná­va­teľa.
 7. Tvoje skutky ho­vo­ria hlas­nej­šie ako slová. Ho­vorí sa „ silné slová, slabé skutky.“ Toto u teba vô­bec ne­platí. Sto­jíš si za tým, čo po­vieš a najprv si to aj po­riadne pre­mys­líš.
 8. Zby­točne ne­dra­ma­ti­zu­ješ. Veci rie­šiš s chlad­nou hla­vou. Vieš, že na každý prob­lém exis­tuje rie­še­nie a preto ne­bu­deš vy­vo­lá­vať dra­ma­tické scény a str­há­vať na seba po­zor­nosť.
 9. Bo­ju­ješ za spra­vod­li­vosť. Každý by mal mať rov­naké práva. Vieš, že nie­ktorí ľu­dia sa ne­do­kážu brá­niť a ak to máš vo svo­jej moci, sna­žíš sa ich chrá­niť. Ne­vys­mie­vaš sa slab­ším a ne­opo­vr­hu­ješ inými.
 10. S ľuďmi za­chá­dzaš správne. Ne­po­su­dzu­ješ ľudí na zá­klade spo­lo­čen­ského po­sta­ve­nia, zo­vňajšku, či ma­te­riál­neho sta­tusu. Vieš, že v kaž­dom sa skrýva niečo viac, a preto si vší­maš hlavne cha­rak­ter.
 11. Dá­vaš bez toho, aby si ča­kal/a niečo späť. Se­bec­kosť ti veľa ne­ho­vorí. Po­kiaľ mô­žeš, po­mô­žeš. Ta­kýchto ľudí treba na svete viac.
 12. Po­znáš svoje hra­nice. Vieš čo mô­žeš a čo nie. Máš sta­no­vené svoje ciele, av­šak nej­deš za nimi hlava ne­hlava. Vší­maš si aj ľudí na vô­kol a be­rieš na nich pat­ričný ohľad. Nech­ceš ni­komu ub­lí­žiť, len preto aby si mala osobný pros­pech.

Zdroj: cu­ri­ous­mind­ma­ga­zine.com

Komentáre