Las Ve­gas – mesto utrá­ca­nia pe­ňazí, ne­ko­neč­ných pre­hier, ho­nos­ných vý­hier, ho­te­lov, ba­rov a ka­sín, je často zo­bra­zo­vané práve cez oku­liare po­nú­ka­júci len tento ob­raz. Dni strá­vené pri ba­zé­noch, noci pre­bdené pri sto­loch, mesto, v kto­rom člo­vek stráca po­jem o čase.

Daj Ve­gas šancu a poďme sa spolu od­tr­hnúť od týchto po­zlá­te­ných čier­no­bie­lych oku­liarí. Tu je zo­znam vecí do­ka­zu­jú­cich, že Ve­gas a jeho oko­lie po­nú­kajú viac ako tan­cu­júce ženy, bu­fe­tové jedlo, ka­sína či bez­platné ná­poje:

1. Nav­štív Grand Ca­nyon

Zdroj: adventuresbydisney.com

Zdroj: ad­ven­tu­res­by­dis­ney.com

Hoci je Veľký ka­ňon cel­kom ďa­leko od mesta, vo Ve­gas exis­tuje množ­stvo spo­loč­ností po­nú­ka­jú­cich denné tripy do ka­ňonu. Ak nie si zrovna tu­ris­tický typ, ne­mu­síš tu strá­viť celý deň, lenže po­ve­dzme si pravdu, člo­vek nemá čosi také mož­nosť vi­dieť každý deň a ni­kdy ne­vieš, či sa tu za­sta­víš opäť, preto túto mož­nosť vi­dím ako cel­kom pri­ja­teľnú (ale drahú) voľbu.

2.Hike Red Rock

Zdroj: dayhikesneardenver.com

Zdroj: da­y­hi­kes­ne­ar­den­ver.com

Hneď za mes­tom sa na­chá­dza ďalší ka­ňon, ktorý sa pýši veľ­kým po­čtom jed­no­du­chých, ale i na­má­ha­vých ná­uč­ných chod­ní­kov a tak­tiež chod­níkmi, kde si mô­žeš užiť jazdu na hor­ských bi­cyk­loch. V prí­pade vý­letu a tep­lého po­ča­sia si ne­za­budni zo­brať do­sta­tok te­ku­tín!

3.Ho­over Dam

Zdroj: werchem.blogspot.sk

Zdroj: wer­chem.blogs­pot.com

Sve­to­známy Ho­over Dam leží asi ho­dinu od Las Ve­gas. Po­núka ne­spo­četné množ­stvo vy­chá­dzok na prieh­radu, náv­števu mú­zea, kde sa do­zvieš niečo viac o his­tó­rii prieh­rady a re­gi­ónu. Toto miesto je plné ma­gic­kých sce­né­rií, ktoré si za­slú­žia byť zveč­nené tvo­jím fo­to­apa­rá­tom. Aj ak sa bo­jíš vý­šok, ur­čite by si si vy­chut­ná­vala po­hľady na ďa­lekú kra­jinu.

4.Boul­der City
Na pred­mestí Ho­over Damu sa na­chá­dza malé mes­tečko, kde mô­žeš po­cí­tiť chuť miest­neho ži­vota tejto ob­lasti. Na­chá­dza sa tu hlavná ulica a ne­jaké ob­chody. Nie je tu veľmi čo ro­biť, ale náv­števa po­koj­nej, ma­lej obce je pek­ným kon­tras­tom k pre­ľud­ne­nému Ve­gas.

5.Uži si zá­bavný deň v Lake Mead

Zdroj: desertusa.com

Zdroj: de­ser­tusa.com

Táto re­zer­vá­cia je naj­väč­šia re­zer­vá­cia USA ob­klo­pená vo­dou. Zá­bavný deň na vode je cel­kom fajn ná­pad, nie?

6.Nav­štív Mob Mu­seum

Zdroj: themobmuseum.org

Zdroj: the­mob­mu­seum.org

Toto mú­zeum sa na­chá­dza v cen­tre Ve­gas. Sú tu pre­zen­to­vané no­to­ricky známe bitky zlo­čin­cov, od­vážne a au­ten­tické po­hľady na do­pady or­ga­ni­zo­va­ných zlo­či­nov. Sku­točné prí­behy sú pre­zen­to­vané pro­stred­níc­tvom in­te­rak­tív­nych a pú­ta­vých expo­ná­tov, ktoré od­ha­lia všetky strany or­ga­ni­zo­va­ných zlo­či­nov v USA.

7.Ochut­naj do­mácu ku­chyňu
Las Ve­gas Strip má jedny z naj­lep­ších po­tra­vín na svete, no ak chceš prísť na chuť miest­nej ku­chyne, uisti sa, že po­pu­tu­ješ mimo vy­cho­de­ných ciest a okú­siš nie­ktoré z týchto miest: Fi­refly, Nobu, Yel­lo­wtail, Au­re­ole, Otto a mnoho iných miest.

8.Fre­mont Street

Zdroj: mapio.net

Zdroj: ma­pio.net

Ako druhú naj­zná­mej­šiu ulicu by si jed­no­značne mala nav­ští­viť Fre­mont Street. Táto časť Ve­gas ti po­skytne ne­sku­točné množ­stvo zá­bavy, po­chut­náš si na lac­ných drin­koch, mô­žeš po­zo­ro­vať oko­lo­idú­cich či uží­vať si uvoľ­nenú at­mo­sféru.

9.Golf

Zdroj: shadowcreek.com

Zdroj: sha­do­wc­reek.com

Ve­gas po­núka mnoho gol­fo­vých klu­bov, vrá­tane Creek, jed­ného z naj­lep­ších gol­fo­vých klu­bov sveta. Ak nie si čle­nom žiad­neho z miest­nych klu­bov, mnoho z ka­sín po­núka mož­nosť ce­lo­den­ných per­ma­nen­tiek.

10.Nav­štív Neon Mu­seum

Zdroj: ktnv.com

Zdroj: ktnv.com

… alebo cin­to­rín ka­sín, ktorý ti umožní pre­skú­mať mesto a jeho hriešnu mi­nu­losť. Pre­chádzky par­kom, pu­to­va­nie mú­zeom a his­tó­riou mesta ti umožní zís­kať iný po­hľad na Ve­gas.

11.Vráť sa do mi­nu­losti v Bon­nie Springs

Zdroj: mapio.net

Zdroj: ma­pio.net

Bon­nie Spring Ranch je bý­valé ba­nícke mesto, ktoré je te­raz na­zý­vané „mes­tom du­chov“, kde si mô­žeš okú­siť ži­vot na Di­vo­kom zá­pade, jaz­diť na koni či po­ze­rať sa na zin­sce­no­vané pre­strelky.

12.„Vyži“ sa kul­túrne vždy v prvý pia­tok v me­siaci
Každý prvý pia­tok me­siaca mesto za­pl­nia expo­náty miest­nych umel­cov. Je to skvelý spô­sob ako zís­kať akú-takú pred­stavu o miest­nej ume­lec­kej scéne, rov­nako ako za­žiť kul­túrny šok pri po­hľade na mix miest­neho oby­va­teľ­stva. Uisti sa, že nav­ští­viš Arts Dis­trict 18b, ktoré je do­mo­vom rôz­nych ba­rov, ob­cho­dov či ga­lé­rií.

Je ľahké za­me­rať sa na Las Ve­gas ako na mesto fa­reb­ných a po­mpéz­nych ka­sín. Ko­niec kon­cov, veď to je to, čo väč­šina ľudí vidí v re­kla­mách. Sna­žím sa Ve­gas pre­zen­to­vať tro­chu inak – ako mesto po­nú­ka­júce chutné re­štau­rá­cie, zau­jí­mavé mú­zeá, dobrú zá­bavu i mimo ka­sín, veľa prí­rod­ných a kul­túr­nych ak­ti­vít.

Ak do­vo­líš, aby ťa zau­ží­vaná pre­zen­tá­cia Ve­gas stopla v po­tul­kách oko­lím, mô­žeš prísť o krásu dy­na­mic­kého a stále me­nia­ceho sa mesta ob­klo­pe­ným krá­sou púšt­nej kra­jiny.

Komentáre