Aj keď je sex pri­ro­dzená vec, v nie­kto­rých že­nách in­ti­mita s par­tne­rom vy­vo­láva pla­chosť a ne­dô­veru v seba samú. Práve táto ne­dô­vera môže byť prob­lé­mom a za­bi­ja­kom ná­lady v po­steli. 

Pr­vou otáz­kou je, prečo je tomu tak. Ak pat­ríš me­dzi ta­kéto ženy, ur­čite sa nájde ne­jaký spúš­ťač. Chýba ti se­ba­ve­do­mie? Mala si zlú skú­se­nosť? Han­bíš sa za svoje telo? Ak už po­znáš pravý dô­vod, je na­čase pre­ko­nať sa a do­priať svo­jej po­lo­vičke v po­steli se­ba­ve­domú ženu. Tu je 12 spô­so­bov, vďaka kto­rým si bu­deš viac ve­riť!

12. Prijmi seba samú

Za­tiaľ čo spo­loč­nosť a najmä so­ciálne siete vy­vý­jajú tlak na do­ko­nalé telá, re­a­lita je nie­kde inde. Žiadna žena nie je bez „chýb“ a ne­do­ko­na­lostí. Takže zá­klad­ným pra­vid­lom se­ba­dô­very v akom­koľ­vek smere je byť spo­kojná sama so se­bou. Každá sme iná, každá je krásna svo­jím spô­so­bom. Ak sa aj tak ne­do­ká­žeš pri­jať ako ce­lok, as­poň sa za­me­raj na to, čo máš na sebe rada a čo sa ti páči! Mysli na po­zi­tíva, nie „ne­ga­tíva“.

11. Uve­dom si, že ste si rovní

S kým­koľ­vek si, musí byť úžasný, inak by si s ním ne­bola, však? Možno si za­budla, ale obaja ste na tom rov­nako, takže ho daj dole z toho pie­des­tálu, na ktorý si si ho po­sta­vila. Alebo sa po­stav k nemu. Ne­zá­leží na tom, či je to ten naj­sexy chlap na svete, stále je to len člo­vek ako ty. Toto býva čas­tým prob­lé­mom – ženy si mys­lia, že ich po­lo­vička je oveľa lep­šia, kraj­šia alebo má viac skú­se­ností a tak sú pred nimi ne­isté. Ver tomu, že aj ten druhý sa môže cí­tiť rov­nako ako ty.

10. Reč tela

Možno si vďaka ďal­šiemu po­háru vína o čosi od­váž­nej­šia, no ne­mô­žeš sa takto po­vzbu­dzo­vať večne. Pravda sa ukáže v spálni. Sto­ický vý­raz, ne­dos­ta­tok oč­ného kon­taktu, za­krý­va­nie sa ru­kami, či ne­po­koj sú znám­kami ne­is­toty. Hlavu hore a ver si. Ak to pre teba nie je jed­no­du­ché, skús sa viesť par­tne­rom. Keď ťa po­bozká, bozk mu opä­tuj. Ak ťa chytí, tiež ho chyť. Zrkad­le­nie ti po­môže na­brať ne­jaké skú­se­nosti.

9. Zdô­razni svoju ob­ľú­benú časť tela

Byť sama na seba kri­tická, to ti cel­kom ide. Rad­šej sa ale za­me­raj na to, čo máš na sebe rada a zvý­razni to. Usmer­níš jeho po­zor­nosť tam, kam chceš a ne­bu­deš sa cí­tiť ne­prí­jemne. Máš pekné nohy? Vy­stav ich v pek­ných pod­väz­koch. Pr­sia? Nová čip­ko­vaná pod­pr­senka je správna voľba. Pery? Čo tak skú­siť vý­razný čer­vený rúž? Nie je nič viac at­rak­tív­nej­šie ako se­ba­ve­domá žena, aj keď ju ne­vy­strihli z ti­tulky ča­so­pisu.

8. Cvi­če­nie

Ne­mys­líme te­raz kaž­do­denné cvi­če­nie s cie­ľom do­ko­na­lej po­stavy, aby si sa lep­šie cí­tila. Cvi­če­ním sa mô­žeš na­bu­diť aj tesne pred se­xom. Bu­deš sa cí­tiť sil­nej­šia a fy­zické cvi­če­nie ti po­môže viac pre­cí­tiť po­city tela. Ok­rem toho sa pri cvi­čení vy­pla­vujú do tela en­dor­fíny, takže po­obe­die v te­lo­cvični ti môže po­môcť k lep­šej ná­lade ve­čer v po­steli.

7. Uvoľni sa

Ak ti chýba dô­vera, pre­tože si už dlho s ni­kým ne­bola (alebo ešte ni­kdy ne­bola), vy­víja to na teba tlak. Keď sa však ne­plá­nu­ješ zú­čast­niť kon­kurzu na hvie­dzu fil­mov pre do­spe­lých, mô­žeš sa ukľud­niť. Ne­mu­síš sa obá­vať toho, že ne­poz­náš všetky triky v spálni. Nad­mer­nou sna­hou či pre­mýš­ľa­ním o „správ­nosti“ do­ká­žeš in­tímnu chvíľu po­ka­ziť. Ber to ako zá­bavu a uče­nie sa. A ne­mysli na to, či to ide ako podľa rád na in­ter­nete. Uvoľni sa a vy­chut­naj si to.

6. Ste­lesni známu ce­leb­ritu

Ak pre teba exis­tuje ce­leb­rita, ktorá je ste­les­ne­ním se­xe­pílu a zmy­sel­nosti, je čas za­hrať sa hru. Ok­rem toho ako vy­zerá, čo ju robí tak prí­ťaž­li­vou? Chô­dza? Po­hľady? Ob­tia­hnuté šaty? In­špi­ruj sa ňou! Už len myš­lienka na to, že by si bola inou osob­nos­ťou ti na­dvihne se­ba­ve­do­mie.

5. Na­voď prí­jemnú at­mo­sféru

Cel­kovú at­mo­sféru vní­mame všet­kými zmys­lami. Aj keď má každý iné pre­fe­ren­cie na ide­álne miesto, ak si nie si istá, skús sa po­hrať s oko­lím. Stlm svetlá, za­páľ sviečky. Pusti do po­za­dia prí­jemnú hudbu alebo si na­lejte po­hár vína. Všetko to môže pris­pieť k cel­ko­vej sexy ná­lade.

4. Ne­po­rov­ná­vaj

Je nor­málne, že sa po­rov­ná­vame s bý­va­lými pria­teľ­kami nášho par­tnera. Nech už sa po­rov­ná­veme s ho­ci­kým a v akom­koľ­vek kon­texte, vždy bu­deme podľa nás my tí horší. Ak sa však po­rov­ná­vaš tak, že ti to uberá na se­ba­ve­domí, okam­žite s tým pre­staň! Áno, mal pred te­bou inú, ale tá s ním te­raz v po­steli ne­leží. Ta­ký­mito myš­lien­kami len strá­caš čas.

3. Čo na seba?

Pr­votná myš­lienka je mať na sebe sexy spodné prádlo, no prí­ťaž­li­vosť vďaka ob­le­če­niu je u kaž­dého iná. Nie­ktorí chlapi majú radi čipky, inému stačí ak si len v jeho sta­rom tričku. Takže ak vieš, čo má rád, po­skytne ti to is­totu vo vý­bere. Ne­za­bú­daj však, že sa v tom mu­síš cí­tiť sama po­hodlne, inak to ne­bude mať že­laný efekt. Ak tvoja po­lo­vička nemá na to vy­slo­vene vkus, vezmi si to, v čom sa cí­tiš byť sama sexy.

2. Sta­raj sa o svoje telo

Ne­bu­deme si kla­mať. Nie vždy sme do­ko­nalé a „vhodné“ na in­tímne hrátky. Ženy sa cí­tia hneď lep­šie po dob­rom kú­peli. Čerstvo oho­lené nohy i spodné par­tie a vo­ňavá po­kožka tela – aj to je kľúč. Cí­tiť sa dobre mu­síš cel­kovo. Ur­čite je roz­diel v tom, ako sa cí­tiš po ce­lom dni v práci alebo po dob­rom od­dy­chu v kú­pelni. Ne­za­budni ani na svoj ob­ľú­bený par­fém!

1. Skú­šaj!

Pred­stav si, že nie­kto sa na­učí plá­vať tak, že ho ho­dia do vody bez ko­lesa. Aj ta­kéto me­tó­dy fun­gujú. Ne­mô­žeš ča­kať, že bu­deš v po­steli se­ba­ve­do­mej­šia bez toho, aby si čo­koľ­vek skú­šala. Takže, po­kojne si vezmi nie­ktoré vyš­šie uve­dené me­tó­dy a choď do toho! Čím viac toho vy­skú­šaš, tým rých­lej­šie zis­tíš, čo na teba fun­guje. Alebo možno ča­som a skú­se­nos­ťami sama od­ho­díš hanb­li­vosť.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre