Ho­vorí sa, že láska hory pre­náša. Kiežby to tak bolo aj v sku­toč­nosti. No z vlast­ných skú­se­ností vieme, že láska nie­kedy ne­stačí, aj keď je vo vzťahu ne­vy­hnutná. Par­tne­rov síce do­káže k sebe pri­tiah­nuť, no na udr­ža­nie vzťahu je po­treb­ných veľa iných as­pektov. Ak roz­mýš­ľaš o tom, či je vo va­šom vzťahu všetko také, ako by malo byť, mohlo by ti po­môcť týchto 11 bo­dov, ktoré ti ukážu, že láska vo va­šom vzťahu je asi to je­diné a zá­ro­veň ne­pos­ta­ču­júce, čo vás drží po­kope.

1. Obá­vaš sa sta­bi­lity vo va­šom vzťahu

Ni­kdy nie je dob­rým zna­me­ním, keď sa za­stih­neš pri tom ako po­chy­bu­ješ o sta­bi­lite vášho vzťahu. Možno po­chy­bu­ješ ty a možno si nie si istá ním. Zá­kla­dom kva­lit­ného a dl­ho­do­bého vzťahu je túžba oboch po spo­loč­nej bu­dúc­nosti, a to aj na­priek pre­káž­kam, ktoré ži­vot pod­súva pod nohy. Naj­lep­šie bude keď si obaja sad­nete a po­roz­prá­vate sa o tom, kam si mys­líte, že váš vzťah sme­ruje.

2. Bo­jíš sa, že ťa par­tner pod­ve­die

Dô­vera, dô­vera a ešte raz dô­vera. Ak sa ne­us­tále stra­chu­ješ, že ťa pod­ve­die, aj na­priek tomu, že vieš, kde je a čo robí, más vážny prob­lém. Nie­ktoré ženy sa do­konca pri­nú­tia pre­hliad­nuť pria­te­ľovi te­le­fón, či no­te­book, len aby sa uis­tili, že ich ne­pod­vá­dza. Buď mu ve­ríš alebo nie. A stojí vô­bec o to, aby si mu dô­ve­ro­vala, keď si nú­tená pod­stú­piť po­dobné kroky?

You keep me safe and I keep you wild. @cars­sun & @bar­ba­rab­ri­gido

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

3. Par­tne­rovi sa ne­páči, keď trá­viš čas osa­mote

Ne­exis­tuje pra­vidlo, ktoré by ho­vo­rilo o tom, že vo vzťahu mu­síš vše­tok svoj voľný čas ve­no­vať par­tne­rovi. Práve na­opak, je ne­vy­hnutné sta­no­viť si hra­nice a ve­dieť fun­go­vať ako dve in­di­vi­du­álne by­tosti. Ak tvoj par­tner zo­smut­nie vždy, keď mu ozná­miš, že ideš nie­kam sama, alebo chceš ostať ve­čer doma, ne­veští to nič dobré.

4. Ne­sú­hla­síte so zá­väz­kami

Byť za­mi­lo­vaný je jedna vec. Cí­tiť sa za­via­zaný k ne­ja­kej osobe je vec iná. Po­kiaľ sa obaja ne­be­riete rov­nako, môže vo va­šom vzťahu-ne­vzťahu na­stať prob­lém. Dru­hou a rov­nako zá­važ­nou ve­cou je, ak ťa par­tner núti ro­biť ďal­šie kroky vo vzťahu, na ktoré ty ešte pri­pra­vená nie si.

5. Ne­do­ká­žete sa ba­viť o sexe

Keď mi­lu­ješ par­tnera, ale ne­mi­lu­ješ sex s ním, môže to byť vo vzťahu kľú­čové. Ako­náhle prejde vaša po­čia­točná fáza za­mi­lo­va­nia a váš se­xu­álny ži­vot už ne­bude tak vzru­šu­júci ako na za­čiatku, je po­trebné ve­dieť sa o tom s par­tne­rom ot­vo­rene po­roz­prá­vať a po­ve­dať si, čo po­tre­bu­jete.

6. Pe­niaze a ka­ri­éru vní­mate inak

Čer­vená vlajka za­máva aj vtedy, ak je­den z par­tne­rov má ne­us­tálu po­trebu po­sú­vať sa vpred a do­siah­nuť všetko, po čom túži, za­tiaľ čo ten druhý sa ne­us­tále sťa­žuje, aké sú vecí drahé a čo si ne­môže do­vo­liť. Je dô­le­žité, aby ťa tvoj par­tner pod­po­ro­val na ceste za úspe­chom a nie brz­dil.

7. Obá­vaš sa, žeby sa mo­hol vrá­tiť k ex

Možno to cí­tiš z jeho skut­kov alebo slov. Máš po­cit, že ešte stále dúfa, žeby sa raz mo­hol vrá­tiť ku svo­jej ex. To, že sa roz­išli ešte ne­musí ne­vy­hnutne zna­me­nať, že to je navždy. Ni­kdy ne­vieš ako to celé bolo a tak, keď máš po­cit, že tvoj par­tner by sa možno chcel vrá­tiť k svo­jej ex, naj­lep­šiu bude ak sa o tom po­roz­prá­vate a on ti dá uspo­ko­jivú od­po­veď.

8. Vo va­šom vzťahu je ne­dos­ta­tok re­špektu

Môže byť mi­lu­júci, sta­rost­livý, vtipný atď. no ak vo va­šich kon­ver­zá­ciach po­strá­daš re­špekt voči tvo­jim ná­zo­rom, snom a cie­ľom, prí­padne sa cí­tiš, že ťa zha­dzuje, váš vzťah ne­môže mať dlhé trva­nie. Zá­kla­dom úspeš­ného vzťahu je fakt, že sa obaja vní­mate rov­no­cenne.

9. Máte od­lišné pred­stavy o ži­vote

Ro­biť kom­pro­misy vo vzťahu musí asi každý. No do akej miery je to prí­pustné? Ako veľmi sa líši vaša pred­stava spo­loč­ného ži­vota o pár ro­kov? Deti, práca, miesto byd­liska a rôzne iné veci ve­dia po­riadne za­to­čiť s kaž­dým vzťa­hom.

Hi­king squad 🐶 @car­le­ig­he­lise @g

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

10. Je­den z vás deti chce, druhý nie

Možno to vo svo­jom veku ešte ne­rie­šiš, no uvi­díš, že príde deň, kedy bude na tomto stáť celý váš vzťah. Preto je dô­le­žité pre­brať otázku detí už na za­čiatku vzťahu.

11. Každý z vás ho­vorí iným ja­zy­kom lásky

Každý ste boli vy­cho­vá­vaný inak a každý ho­vo­ríte svo­jim ja­zy­kom lásky. Kým nie­kto po­tre­buje kaž­do­denné „mi­lu­jem ťa“ na to, aby sa cí­til ľú­bený, druhé môžu sta­čiť skutky. Nie­kto je kon­takt­nejší a vy­ža­duje viac fy­zic­kého zblí­že­nia, kým iný sa môže zbli­žo­vať pro­stred­níc­tvom roz­ho­voru. Vo vzťahu je dô­le­žité ve­dieť si vy­ho­vieť. Nájsť zlatú strednú cestu, ktorá vy­ho­vuje obom.

Keď sú dvaja ľu­dia za­mi­lo­vaní a majú do­sta­točnú vôľu na to, aby boli spolu, tak do­kážu nájsť rie­še­nie na každý prob­lém. Ak sa však dvaja ľu­dia ľú­bia, no ne­us­tále há­dajú a cí­tia pod psa vďaka tomu dru­hému, možno je naj­vyšší čas po­su­núť sa ďa­lej.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre