Se­ba­ve­do­mie je vlast­nosť, ktorá ľu­ďom po­máha do­siah­nuť v ži­vote tak­mer všetko, čo chcú. Ne­treba to s ňou však pre­há­ňať, pre­tože ak jej máme prí­liš veľa, mô­žeme pô­so­biť na os­tat­ných ľudí aro­gan­tne. Ak jej je však ne­dos­ta­tok, stane sa, že vďaka tomu nám uniknú rôzne ži­votné prí­le­ži­tosti.

Sta­vím sa, že aj ty máš vo svo­jom okolí člo­veka, ktorí všade púta po­zor­nosť. Nie­ktorí to vo­láme cha­rizma, se­bais­tota či se­ba­ve­do­mie. Je jedno ako to na­zveme. Vieme, že je to niečo, čo člo­vek vy­ža­ruje a pri­ťa­huje tým os­tat­ných.

Pri­ná­šam ti 11 zvy­kov prí­ťaž­li­vých a žia­da­ných ľudí:

 1. Ve­dia po­u­ží­vať reč tela – je to v spô­sobe akým sa hýbu. A aj vtedy, keď sa možno ne­cí­tia úplne se­ba­ve­domo, ne­dajú to na­javo. Dobre si uve­do­mujú, že spô­sob po­hybu je to, čo si os­tatní vší­majú.
 2. Sú ak­tív­nymi po­slu­cháčmi – fak­tom je, že ľu­dia o sebe roz­prá­vajú radi. A čo je ešte lep­šie, mi­lujú keď ich nie­kto po­čúva a uka­zuje im zá­ro­veň. Zbož­ňo­vaní ľu­dia toto ve­dia, a preto sa v ko­mu­ni­ká­cii sna­žia klásť otázky a zau­jí­mať, vďaka čomu sa pri nich os­tatní cí­tia dobre.

  zdroj: pe­xels.com pe­xels.com
 3. Sú zve­daví – chcú ve­dieť všetko vo svete, v kto­rom žijú. Zau­jí­majú ich prí­behy jed­not­li­vých ľudí, sna­žia sa zis­tiť, čo sa im pri­ho­dilo, že sa stali tým kým sú. Táto vlast­nosť je u nich veľmi at­rak­tívna.
 4. Za­čí­najú deň po­zi­tívne na­la­dení – dobre si uve­do­mujú, že ich myš­lienky tvo­ria ich svet. Preto sa sna­žia hneď z rána po­zi­tívne na­la­diť, aby mohli ná­sledne ich po­zi­ti­viz­mus ší­riť v roz­ho­vore s inými. A kto by ne­mal rád presne ta­kýto typ ľudí?
 5. Ne­pot­re­bujú mať vždy pravdu – náš mo­zog ma v sebe za­kó­do­vanú pri­mi­tívnu in­for­má­ciu „bo­juj alebo uteč“, ktorá nám ho­vorí, že mu­síme vždy bo­jo­vať za svoju pravdu. Títo Ľu­dia ju však ve­dia po­tla­čiť, a do­kážu viesť pl­no­hod­notnú de­batu aj s člo­ve­kom, s kto­rým v sku­toč­nosti vô­bec ne­sú­hla­sia.
 6. Usmie­vajú sa často – len si pred­stav ako ti do­káže zlep­šiť deň keď sa na teba nie­kto len tak bez­dô­vodne usmeje. Túto schop­nosť máme na­ozaj všetci a aj tak ju vy­užíva len málo z nás. Ak chceme aby nás ľu­dia mi­lo­vali mu­síme sa usmie­vať čas­tej­šie.

  zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com
 7. Ne­pot­re­bujú byť ne­us­tále cen­trom po­zor­nosti – po­kojne sa o ňu s te­bou po­de­lia. Ve­dia oce­niť úspe­chy iných a pod­po­riť ich. Sú ne­se­beckí a to z nich robí ob­ľú­be­ných v ko­lek­tíve.
 8. Uka­zujú aj svoju zra­ni­teľ­nosť – ni­kto nie je do­ko­nalý a nie je po­trebné sa o to ne­us­tále sna­žiť. Uká­zať svoju zra­ni­teľnú stránku dnes už nie je pre­ja­vom sla­bosti. Práve na­opak, uka­zuje to silnú osob­nosť, ktorá si je ve­domá svo­jich sla­bých a sil­ných strá­nok.
 9. Sú­ťa­žia len sami so se­bou – ne­us­tále si dá­vajú nové ciele a je­diný koho sa sna­žia pre­ko­nať sú oni sami. Ne­po­rov­ná­vajú sa s ni­kým a ani ni­kým ne­po­hŕdajú. Ve­dia čo chcú a tvrdo si za tým idú. Pre iných je to veľmi in­špi­ru­júce.

  zdroj: fre­e­pik.com fre­e­pik.com
 10. Hľa­dajú v sebe šťas­tie – len ne­istí ľu­dia po­tre­bujú aby ich nie­kto iný oce­nil. A ak sa tak ne­stane, tak sú ešte ne­is­tejší. Exis­tuje je­den pekný ci­tát: „Ni­kdy ne­v­kla­daj kľúč od tvojho šťas­tia do vrecka nie­koho iného“. Oni ho po­znajú a sna­žia sa nájsť šťas­tie v sebe. Ve­dia sa sú­stre­diť na veci, ktoré mi­lujú, bez ohľadu na to, čo si mys­lia os­tatní.
 11. Nesú silný od­kaz – byť schopní in­špi­ro­vať os­tat­ných je veľká vec. Ve­dieť byť po­zi­tívne na­la­dení a mi­lu­júci člo­vek musí skrý­vať ur­čitý prí­beh. Aj im sa ur­čite stalo niečo, čo ich pri­nú­tilo sprá­vať sa týmto spô­so­bom. Ži­votná skú­se­nosť, kniha, možno nie­kto iný ich v ži­vote ovplyv­nil na­toľko, že zís­kali svoje ne­och­vejné zdravé se­ba­ve­do­mie, ktoré ne­us­tále púta po­zor­nosť ľudí a vy­ža­ruje ob­rov­skú cha­rizmu.

Zdroj: cu­ri­ous­mind­ma­ga­zine.com

Komentáre