Ako si pred­sta­vu­ješ dob­rého člo­veka? Bude to taký, čo nek­radne, ne­na­dáva, či ne­uráža? Čo vlastne de­fi­nuje to, či si dobrý alebo nie? A majú vô­bec muži radi dobré ženy?

Ob­čas máme po­cit, že ani nie. No do­voľ mi vy­viesť ťa z omylu. Pod poj­mom dobrá žena si ne­máš pred­sta­viť ženu, ktorá po­čúva na slovo svojho par­tnera. Ne­pred­sta­vuj si ženu, ktorá ne­robí nič iné len žije pre neho. Ta­kúto ženu to­tiž muži  na­ozaj nechcú. No ak sa raz do­stanú do vzťahu so sku­točne DOB­ROU že­nou, inú už chcieť ni­kdy ne­budú. Tu je 11 zna­kov dob­rej ženy:

1. Je úp­rimná

Dobro za­čína tam, kde všetky slová a činy idú priamo zo srdca. A to by sa ne­dalo bez po­riad­nej dávky úp­rim­nosti. Táto žena vie, že s klam­stvom ďa­leko ne­zájde. Váži si ľudí na­toľko, aby im po­ve­dala to, čo si sku­točne aj myslí.

2. Vie sa obe­to­vať

No to ešte ne­zna­mená, že tak robí stále. Ak však cíti, že je jej chlap v nú­dzi, obe­tuje sa pre neho bez zby­toč­ných rečí. Vie, že nie­kedy to musí byť práve ona, ktorá po­tiahne váš vzťah v res­pek­tíve skloní hlavu.

3. Je sta­rost­livá

Pod poj­mom sta­rost­li­vosť si ne­máš pred­sta­viť ženu, ktorá za­stu­puje úlohu tvo­jej matky. Nemá ti prať slipy a po­nožky, ne­musí ti pri­pra­vo­vať de­siatu do práce ani ho­vo­riť, čo máš a čo ne­máš ro­biť. Jej sta­rost­li­vosť spo­číva v tom, že sa zau­jíma ako sa máš, aký si mal deň a či je niečo, čo ťa trápi. Na­vyše ak ocho­rieš, ne­zu­teká do­mov, no bude sa o teba s lás­kou sta­rať.

4. Je vďačná

Táto žena veľmi dobre vie, že nič v ži­vote ne­pri­chá­dza len tak. Je vďačná za všetko dobré, čo sa jej v ži­vote stalo. Ak sa jej roz­hod­neš po­dať prst, ne­sc­hmatne ti celú ruku. Bude vďačná za všetko, čo si pre ňu uro­biť a ne­bude to brať za sa­moz­rej­mosť.

5. Je cie­ľa­ve­domá

V tom naj­lep­šom slova zmysle. Vie, čo od ži­vota čaká a ak do­siahne je­den svoj cieľ, sta­noví si ďalší. Ne­myslí si, že všetko jej len tak padne k no­hám, pre­tože dobre vy­zerá.

6. Stará sa o seba

Ne­musí vy­ze­rať ako mo­delka z Vic­to­ria´s Sec­ret, no musí dbať na svoje zdra­vie. To, že si na­šla par­tnera ešte ne­zna­mená, že sa za­čne za­ned­bá­vať. Sta­rost­li­vosť o svoj vzhľad a zdra­vie je sú­čas­ťou jej ži­vota a vždy to ro­bila v pr­vom rade pre seba.

7. Vzde­láva sa

Pod poj­mom vzde­lá­va­nie si ne­mu­síš hneď pred­sta­viť vy­sokú šoku. Na to, aby bol člo­vek vzde­laný ju bez­pod­mie­nečne ne­pot­re­buje. Čo však po­tre­buje je ne­us­tála in­špi­rá­cia učiť sa niečo nové. Roz­ví­jať svoj po­ten­ciál a po­sú­vať sa vpred.

8. Je em­pa­tická a lás­kavá

Dobrá žena ne­zat­vára oči pred trá­pe­ním os­tat­ných. Vie ťa vy­po­čuť, vie kedy byť ti­cho, a kedy ťa pod­po­riť. Vie sa vcí­tiť do tvo­jej si­tu­ácie a po­môcť ti, ak je to v jej si­lách. Jej srdce nie je chladné, ba práve na­opak, pre­ky­puje ci­tom a lás­ka­vos­ťou.

9. Ne­zá­vidí a je skromná

Tráva je vždy ze­len­šia v su­se­do­vom dvore. As­poň takto si to myslí mnoho ľudí. Ona však nie. Oce­ňuje to, čo sa jej do­stáva a ne­po­zerá na to, čo ona nemá a majú os­tatní. Ak sa ti darí, do­káže sa s te­bou te­šiť. Ne­zá­vidí dru­hým šaty, pe­niaze, úspe­chy. Ne­zá­vidí drahé do­vo­lenky, či do­ko­nalé par­tner­ské fotky. Ku vášmu vzťahu sa sta­via ako k tomu naj­vý­ni­moč­nej­šiemu na svete. A to jej úplne stačí.

10. Ne­rieši ži­voty iných

To, že si s na­ozaj dob­rou že­nou spoz­náš aj podľa toho, ako sa vy­jad­ruje o os­tat­ných. Ne­ho­vorí v zlom o svo­jich ka­ma­rát­kach, či ko­le­goch. Ne­mu­síš po­čú­vať „ná­klad“ ne­ga­tív­nej ener­gie na cu­dziu ad­resu. Táto žena sa tomu snaží vy­hý­bať, pre­tože vie, že každý svoj ži­vot žije naj­lep­šie ako to len ide.

11. Vie ako mi­lo­vať

Pri dob­rej žene ni­kdy ne­bu­deš mať po­cit, že si ne­do­ce­nený či ne­mi­lo­vaný. Pre­tože ona presne vie, ako roz­dá­vať lásku. Mi­luje ne­zištne a čisto. Ne­čaká za svoje skutky niečo na­s­päť. Roz­hodla sa zve­riť ti svoje srdce a svoje roz­hod­nu­tie ne­ľu­tuje. Ne­čaká, že ak tvo­ríte pár, tak spolu mu­síte byť nons­top. Nechce kon­tro­lo­vať každý tvoj krok, pre­tože si cení tvoju slo­bodu. Je tvoja, no zá­ro­veň ne­stráca samú seba.

Komentáre