Aj ty si na seba nie­kedy až prí­liš kri­tická? Tak ne­buď! Na­sle­dovné fakty ťa pre­sved­čia o tom, že aj drobné „ne­dos­tatky“ môžu u mu­žov vy­vo­lať ho­tové šia­len­stvo.

My ženy sme často ne­spo­kojné s tým, ako vy­ze­ráme. Je to boj väč­šiny z nás. Možno po pre­čí­taní týchto riad­kov a vzhliad­nutí ob­ráz­kov zme­níš po­hľad na samú seba, pre­tože mu­žom, ako sa zdá, sa naše „chy­bičky krásy“ veľmi pá­čia.

Ako každá iná žena, aj tebe možno pre­ká­žajú ne­jaké tie tvoje drobné „ne­do­ko­na­losti“ na tele, keď sa na seba po­ze­ráš do zrkadla. Ak je to tak, mala by si s tým ih­neď pre­stať, pre­tože čo ty po­kla­dáš za malý ne­dos­ta­tok, môže veľmi pri­ťa­ho­vať opačné po­hla­vie. Muži tieto naj­väč­šie ne­dos­tatky to­tiž vní­majú za niečo veľmi at­rak­tívne.

Veľké boky

foto: pinterest,cm

foto: pin­te­rest,cm

Mu­žov fy­zicky pri­ťa­hujú ženy s veľ­kými bokmi. Mnoho z nich po­va­žujú ši­roké boky za veľmi sexy, pre­tože zvý­raz­ňujú tvoj pás. Takže sa ne­mu­síš cí­tiť zle, ak máš väč­šie boky. Ne­zá­leží na tom, akú no­síš veľ­kosť, vždy je tu cesta, ako mô­žeš vy­z­dvi­hnúť tvoje krivky.

Krivky

brightside.me

bright­side.me

Je ve­decky do­ká­zané, že len my ženy sa do­ká­žeme hne­vať na to, ak sa nám zmení naša váha sme­rom hore. Podľa ne­dáv­nych štú­dií je Kelly Brook ži­vým prí­kla­dom toho, ako by malo vy­ze­rať per­fektné žen­ské telo.

Plné pery

pixabay.com

pi­xa­bay.com

Tie ženy, ktoré majú veľké pery sa na ne často sťa­žujú. Ak máš tento takz­vaný „ne­dos­ta­tok,“ ne­rob si z toho ťažkú hlavu, pre­tože mnohé iné by ich mali rady tiež také plné. Preto mnoho žien platí veľa pe­ňazí za to, aby boli ich pery veľké a plné.

Pehy

pixabay.com

pi­xa­bay.com

Od­te­raz už ni­kdy ne­zak­rý­vaj svoje pehy. Muži ich v sku­toč­nosti po­va­žujú za veľmi at­rak­tívne, až niečo exo­tické. Vra­via, že pehy ozvlášt­ňujú tvoj vzhľad od os­tat­ných, sú jemné a zá­ro­veň sexy.

Zna­mienka

wikimedia.org

wi­ki­me­dia.org

Muži sa na zna­mienka po­ze­rajú po­dobne ako na pehy. Tiež ich po­va­žujú za sexy, pre­tože zna­mienka ťa ro­bia vý­ni­moč­nou. Ne­za­bú­daj na to, že zna­mienko blízko pier bolo a stále je po­va­žo­vané za sym­bol krásy  a niečo veľmi zmy­selné a zvodné. Muži majú radi, ak ťa niečo od­li­šuje od os­tat­ných.

Jamky na spod­nej časti chrbta

wikimedia.org

wi­ki­me­dia.org

Je do­ká­zané, že tieto jamky na chrbte pri­ťa­hujú muž­skú po­zor­nosť. Zvy­čajne ženy, ktoré majú tieto jamky nad za­dkom, majú aj veľmi zdravý in­dex te­les­nej hmot­nosti. Ne­maj obavy ak je tvoje ja­môčky vi­dieť aj cez ob­le­če­nie, väč­šina mu­žov to po­va­žuje za prí­ťaž­livé.

Silné stehná

brightside.me

bright­side.me

Máme tu ďal­šiu „ne­do­ko­na­losť,“ ktorú majú muži radi. Ste­re­otypy sa me­nia a ženy so sil­nými steh­nami ich už ne­skrý­vajú. Takže na­bu­dúce si ob­leč peknú mi­ni­sukňu a buď hrdá na svoje telo.

Jem­nosť

brightside.me

bright­side.me

Ak sa často zvyk­neš han­biť, máš ďalší bod. Muži idú ša­lieť z ne­vin­ného po­hľadu. Zrazu ťa chcú boz­ká­vať po ce­lom tele, chrá­niť ťa a sta­rať sa o teba.

Pod­ve­domé zvyky

brightside.me

bright­side.me

Sem za­ra­ďu­jeme všetky tie naše zvyky, ktoré si ani ne­uve­do­mu­jeme, že ich máme. Zato muži si ich vší­majú. Ide na­prí­klad o spô­sob, akým sa dot­kneš svo­jich vla­sov či to, ako si pre­lo­žíš nohy, keď ideš spať alebo to, ako ochu­cu­ješ jedlo. Ve­do­mie, že máš tieto zvyky a tvoj par­tner si ich všíma je znak toho, že ťa po­zná o čosi lep­šie.

Hl­boký hlas

10-5

bright­side.me

Väč­šina žien má vy­soko po­lo­žený hlas, no ak si vý­nim­kou, ne­mu­síš sa vô­bec cí­tiť zle, práve na­opak. Mu­žov viac pri­ťa­hujú ženy s hl­bo­kým a chrap­ľa­vým hla­som. Vní­majú to ako zvodný a zá­hadný hlas.

Pri­ro­dzená vôňa

pixabay.com

pi­xa­bay.com

Vôňa tvo­jej po­kožky ťa robí vý­ni­moč­nou. Hoci aj prí­jemný par­fém do­káže upú­tať po­zor­nosť, muži ho­vo­ria o tom, že okúz­ľu­júca vôňa po­kožky je niečo, čomu sa len ťažko odo­láva.

102

zdroj: bright­side.me

Komentáre