Emo­ci­onálne in­te­li­gentní ľu­dia. Možno aj ty pat­ríš do tejto sku­pinky, ktorá do­káže roz­poz­nať a hod­no­tiť svoje vlastné emó­cie, rov­nako tak emó­cie os­tat­ných. Emó­cie pre nich ne­pred­sta­vujú prob­lém, ne­os­la­bujú ich. Práve na­opak, po­u­ží­vajú ich ako silnú stránku. A toto je 11 vecí, ktoré ľu­dia s vy­so­kou emo­ci­onál­nou in­te­li­gen­ciou vo svo­jom ži­vote jed­no­du­cho ne­do­vo­lia.

Ne­do­vo­lia, aby ich po­city boli ig­no­ro­vané či mas­ko­vané

Emo­ci­onálne in­te­li­gentní ľu­dia sú si ve­domí seba. Ve­dia, čo cí­tia, a uve­do­mujú si dô­le­ži­tosť týchto po­ci­tov – smútku, bo­lesti, hnevu, frus­trá­cie, vzru­še­nia, ra­dosti, bla­že­nosti, zmätku atď. Na­miesto mas­ko­va­nia emó­cií alebo snahy pred­stie­rať, že sú v po­hode, aj keď nie sú, sku­točne po­ve­dia, ako to je.

Ne­do­vo­lia iným, aby ur­čili ich hod­notu

Emo­ci­onálne in­te­li­gentní ľu­dia sami seba po­znajú do­sta­točne na to, aby za­sta­vili ne­ga­tívne mienky, ktoré o nich majú os­tatní. Ve­dia, že sa ne­mu­sia cí­tiť ne­isto – ur­čujú si vlastnú hod­notu.

Ne­do­vo­lia, aby im nie­kto iný ho­vo­ril, čo si majú mys­lieť alebo ako sa majú cí­tiť

Emo­ci­onálne in­te­li­gentní ľu­dia ne­môžu byť ovlá­daní. Cí­tia sa se­baisto, mys­lia hl­boko a ne­ne­chajú ni­koho roz­hod­núť, ako majú ko­nať, alebo čo majú v da­nej si­tu­ácii uro­biť. Sú pánmi svojho ži­vota.

unsp­lash.com

Ne­do­vo­lia, aby os­tatní pre­hlia­dali ich obavy

Ani emo­ci­onálne in­te­li­gentní ľu­dia nie sú ne­bo­jácni, ni­kto nie je ne­bo­jácny. Na­miesto toho, aby sa stali obe­ťou stra­chu alebo si mys­leli, že mu­sia od­strá­niť vše­tok strach, aby boli úspešní, emo­ci­onálne in­te­li­gentní ľu­dia ve­dia, že majú do­vo­lené báť sa. Ve­dia, že pre­uka­zo­va­nie stra­chu ich ne­robí sla­bými ale práve na­opak, od­ha­ľuje ich ľud­skosť.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ne­do­vo­lia, aby šťas­tie bolo ich je­di­ným cie­ľom

Šťas­tie je úžasné, ale emo­ci­onálne in­te­li­gentní ľu­dia ve­dia, že zís­ka­va­nie šťas­tia nie je naj­dô­le­ži­tej­šou ve­cou. Pre­žiť ži­vot v ce­lej svo­jej kráse a roz­sahu je ešte dô­le­ži­tej­šie. Hľa­da­nie šťas­tia môže byť ne­ko­nečné, pre­tože ži­vot má svoje ne­us­tále vzo­stupy a pády. Ale, emo­ci­onálne in­te­li­gentní ľu­dia sú viac než ochotní sa te­šiť na nové skú­se­nosti a vziať na seba všetky emó­cie, ktoré prídu.

Ne­do­vo­lia, aby emó­cie pre­vzali úplnú kon­trolu nad ich ži­vo­tom

Ľu­dia s vy­so­kou emo­ci­onál­nou in­te­li­gen­ciou nie sú úplne ovlá­daní svo­jimi emó­ciami. Aj keď majú silný zmy­sel pre túto stránku ich osob­nosti, do­kážu sa ria­diť roz­umom a ve­dia, že emó­cie by ich ne­mali úplne ovlá­dať.

Ne­do­vo­lia, aby sa z nich stal nie­kto, kým nie sú

Ta­kíto ľu­dia majú veľmi veľa po­ci­tov a vy­jad­ro­va­nie patrí me­dzi ich silné stránky. Aj na­priek tomu však ne­za­bú­dajú, kým v sku­toč­nosti sú a ni­kdy sa ne­dajú zlá­kať na niečo iné.

unsp­lash.com

Ne­do­vo­lia, aby ná­zor nie­koho iného zme­nil to, čo cí­tia

Po­kiaľ ide o ne­sú­hlasy alebo ar­gu­menty, často sa je­den člo­vek po­kúša zme­niť po­city dru­hého. Emo­ci­onálne in­te­li­gentní ľu­dia sú ra­ci­onálni aj emo­ci­onálni.  Ak exis­tuje niečo, o čom sú silne pre­sved­čení a ne­cí­tia po­trebu zmeny, tak „útoč­níka“, ktorý sa ich snaží pre­sved­čiť o opaku, ih­neď spa­ci­fi­kujú.

Ne­do­vo­lia, aby sa ich emó­cie stali bre­me­nom

Emo­cia môže byť veľmi ťažká, ale emo­ci­onálne in­te­li­gentní ľu­dia vi­dia tento as­pekt svo­jej osoby ako po­sil­ňu­júci, nie ako za­ťa­žu­júci. Aj keď môžu cí­tiť veci hl­b­šie ako väč­šina, majú po­zi­tívny po­hľad na vec. Ve­dia, že ich emo­ci­onálna in­te­li­gen­cia im po­máha vo vzťa­hoch, ka­ri­ére a skú­se­nos­tiach.

Ne­do­vo­lia, aby emó­cie pre­kro­čili prah re­a­lity

Emo­ci­onálne in­te­li­gentní ľu­dia do­kážu roz­li­šo­vať me­dzi tým, čo je prav­divé a čo je vý­sled­kom ich fan­tá­zie. Aj keď sú ich emó­cie hl­b­šie, ni­kdy sa nimi ne­ne­chajú zlá­kať na­toľko, aby pre­kro­čili tenkú hra­nicu re­a­lity.

Ne­do­vo­lia, aby boli ob­klo­pení ne­ga­tív­nymi ľuďmi

Vzťahy sú jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších as­pek­tov ži­vota. Po­kiaľ ide o emo­ci­onálne in­te­li­gent­ných je­din­cov, ne­majú žiadny prob­lém pre­osie­vať a od­stra­ňo­vať tých, ktorí pri­ná­šajú iba ne­ga­ti­vitu a hor­kosť. Ľu­dia s vy­so­kou emo­ci­onál­nou in­te­li­gen­ciou sa roz­hodnú ob­klo­po­vať sa jed­not­liv­cami, ktorí im po­má­hajú rásť, ktorí ich pod­po­rujú a ktorí chápu ich po­city a per­spek­tívy.

zdroj: thought­ca­ta­log

Komentáre