„Ume­nie zmýva z duší prach kaž­do­den­nosti.“

„Ume­nie je fik­cia, ktorá nám umož­ňuje roz­poz­nať pravdu.“

„Každé dieťa je ume­lec. Prob­lém je zo­stať umel­com aj keď vy­ras­tie.“

„Úmysly v umení sú bez­cenné. Špa­niel­ske prí­slo­vie ho­vorí, že láska sa do­ka­zuje činmi, nie slo­vami.“

flickr.com

„Prí­roda vie o kráse viac ako všetci ľu­dia.“

„Ume­nie nie je pravda, ume­nie je lož, ktorá nás učí chá­pať pravdu.“

„Ume­nie je vždy za­čať znova.“

„Chcel by som žiť ako chu­dobný člo­vek s hro­ma­dou pe­ňazí.“

„Každý by chcel roz­umieť ume­niu. Prečo sa ni­kto ne­po­kúša roz­umieť spevu vtáka?“

„Či sa to člo­veku ľúbi alebo nie, je ná­stro­jom prí­rody. Nie je možné ísť proti prí­rode. Je sil­nej­šia ako kto­koľ­vek z ľudí.“

„Dielo, ktoré člo­vek vy­tvára, nie je nič iného ako forma den­níka.“

Komentáre