Exis­tuje vô­bec pria­teľ­stvo me­dzi mu­žom a že­nou?

Mnoho ľudí si myslí, že nie. Veľa ľudí je pre­sved­če­ných o tom, že či o týž­deň alebo o nie­koľko ro­kov, je­den z dvo­j­ice za­čne chcieť vždy niečo viac.Či sa to tak stalo aj u vás, zis­títe podľa týchto 10 zna­kov.

Toto je teda 10 dô­ka­zov toho, že nie­komu, koho po­va­žu­jete za svojho ka­ma­ráta, ide v sku­toč­nosti o vzťah s vami a nie pria­teľ­stvo.

#1 Po­moc

Ak mu za­vo­láte, je ochotný prísť okam­žite, hoci aj o pol­noci, len aby vám po­mo­hol a po­dal po­mocnú ruku. Či už ide o uče­nie alebo o ne­jaký tech­nický prob­lém, ke­dy­koľ­vek je ochotný dať svoje plány bo­kom a prísť vám po­môcť.

#2 Dar­čeky

Roz­maz­náva vás dar­čekmi? Ak vám na každé stret­nu­tie pri­ne­sie čo­ko­ládu, o kto­rej vie, že ju máte naj­rad­šej, alebo ak vám ne­chá do­mov po­slať kvety – vraj len tak, pre ra­dosť, prav­de­po­dobne by na­ozaj nech­cel zo­stať “len” ka­ma­rát.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
pe­xels.com

#3 Ná­kupy

Sa­moz­rejme, aj me­dzi mužmi sa nájdu riadny sho­pa­ho­lici, no väč­šina mu­žov na­ku­po­va­nie z duše ne­znáša. Ak je kvôli vám ochotný tr­pieť ná­kupný ma­ra­tón a ešte sa pri­tom snaží tvá­riť šťastne, je to viac-me­nej jasné.

#4 Ho­vo­re­nie o prob­lé­moch

Pria­teľ, ktorý vás má rad, si vaše prob­lém vy­po­čuje, no zhod­notí ich vždy ob­jek­tívne. Pria­teľ, ktorý vás mi­luje, si vaše prob­lémy vy­po­čuje ta­kisto, no zá­sadne vždy sa po­staví na vašu stranu.

#5 Pri­veľa po­zor­nosti

Ve­nu­jem vám akosi viac po­zor­nosti, než vaši os­tatní pria­te­lia? Ak spraví všetko preto, aby s vami mo­hol strá­viť čo naj­viac čas, môže to zna­me­nať, že vás ľúbi.

pe­xels.com

#6 Ospra­vedl­ne­nia

“Bežný” člo­vek má väč­ši­nou prob­lém ospra­vedl­niť sa, a to aj keď vie, že spra­vil chybu. Pria­teľ, ktorý vás tajne ľúbi, sa vám však ospra­vedlní vždy.

#7 Ako sa správa, keď je opitý

Viete, ako to je – člo­vek, ktorý je opitý, býva spra­vidla aj mi­mo­riadne úp­rimný. A vtedy sa k vám môže sprá­vať na­ozaj mil­šie, než “oby­čajný” pria­teľ.

#8 Iné ženy

O iných že­nách pred vami vô­bec ne­ho­vorí, a vy viete, že sa so žiad­nymi ani ne­stre­táva. Ak sa ho spý­tate prečo, jeho od­po­veď bude s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou vy­hý­bavá.

pe­xels.com

#9 Vadí mu váš sú­časný par­tner

Ak práve nie ste sin­gle, cí­tite, že vášho sú­čas­ného par­tnera má evi­den­tne v zu­boch. Ni­kdy sa vám však k tomu ot­vo­rene ne­prizná.

#10 Su­per­pa­mäť

Pa­mätá si aj veci, pri kto­rých by ste pred­po­kla­dali, že ich už na­ozaj dávno za­bu­dol. Je to len dô­ka­zom toho, že hltá každé vaše slovo a be­rie vás inak, než len ako pria­te­ľov.

zdroj: bright­side

Komentáre