Ob­čas sa dru­hých ľudí dr­žíme zu­bami nech­tami len preto, že sa bo­jíme, čo príde po­tom. Bo­jíme sa straty, na­šich po­ci­tov a sa­moty. No prí­tom­nosť ne­správ­nej osoby šťast­ným ešte ni­koho ne­uro­bila. Ver mi. Treba ve­dieť, kedy od­ísť z boja a tu 10 zna­mení, ktoré ti na­po­vie o tom, že o váš vzťah už bo­ju­ješ zby­točne.

1. Skla­mal ťa raz, od­pus­tila si. Skla­mal ťa znova, urobí to zas

Všetci sme len ľu­dia a všetci ro­bíme chyby. Za­slú­žime si druhé šance. No tre­tie, štvrté či de­siate sú už veľmi otázne. Ak viem, že som nie­koho skla­mala a ub­lí­žilo mu to, tak sa bu­dem zo všet­kým síl sna­žiť na­pra­viť a danú chybu viac ne­opa­ko­vať. Ak mi však na tom vzťahu veľmi ne­zá­leží, tak len nad tým máv­nem ruku, a rov­naké chyby ro­bím do­okola. A s ta­kýmto po­sto­jom sa vzťah bu­do­vať nedá.

2. Tvoj pria­teľ si ne­pa­mätá dô­le­žité dá­tumy

Okej, kaž­dému sa stane, že za­budne na me­niny alebo na ne­jaké to vý­ro­čie. Opäť, stane sa to raz, dá sa to ospra­vedl­niť. No ak sa to deje per­ma­nen­tne, asi za tým niečo bude. Kým ty sa me­siac do­predu pri­pra­vu­ješ na jeho na­ro­de­niny, zbie­raš dar­čeky a pe­čieš tortu, no on ti sotva na­píše (ak vô­bec), tak je to hor­šie než len zlé.

3. Ne­po­čúva, čo mu ho­vo­ríš

Keď mu niečo ho­vo­ríš, je to ako keby si hrach o stenu há­dzala. Ne­mô­žeš sa mu zdô­ve­riť so svo­jimi oba­vami, a aj keď tak uro­bíš a po­vieš mu, čo ťa zne­po­ko­juje, on s tým nič ne­urobí. Ne­po­čúva ťa a ani mu veľmi ne­zá­leží na tom, čo mu vra­víš. Buď je tak veľký ego­ista, alebo o teba stráca zá­u­jem. Ani jedno z toho však nie je prí­jemné.

4. Je strašne ne­ga­tívny

Ako by si mohla vy­sta­vať po­zi­tívny vzťah na ne­ga­tív­nom zá­klade? Nik nemá rád ne­ga­tív­nych ľudí, ktorí sa ne­us­tále na niečo sťa­žujú. A všetci dobre vieme, že táto ener­gia je ná­kaz­livá a do ži­vota ešte ni­komu ne­pri­niesla nič dob­rého.

5. Ak ho pri­chy­tíš, že klame, ne­strá­caj s ním čas

Kde by sme boli, keby sme sa ne­mohli spo­ľa­hnúť ani na to, čo nám ho­vorí náš najb­ližší člo­vek? Ako ti môže osoba, s kto­rou zdie­ľaš svoj ži­vot, po­steľ a srdce kla­mať? Nik si ne­za­slúži ta­kého par­tnera, ktorý mu klame, pre­tože v da­nom vzťahu ne­bude dô­vera a bude od zá­kla­dov zlý a ska­zený. Ne­strá­caj čas  s člo­ve­kom, ktorý si ho ne­za­slúži.

6. Kričí na teba? Toto tr­pieť na­ozaj ne­mu­síš

Už sme (prav­de­po­dobne) všetci do­spelí a se­bes­tační. Ani naši ro­di­čia si na náš ne­do­vo­lia kri­čať, nie to ešte náš par­tner. Kri­čať môže tak po psovi, nie po svo­jej par­tnerke. Aj po­čas hádky by sa mal za­cho­vá­vať akýsi vzťa­hový kó­dex a ne­za­bú­dať na to, že člo­veka sto­ja­ceho pred te­bou mi­lu­ješ, a tak mu nech­ceš ub­lí­žiť. Ta­kýto člo­vek sa toho ešte veľa musí na­učiť, na­prí­klad aj to ako po­kojne ko­mu­ni­ko­vať a ve­dieť vy­po­čuť druhú stranu.

7. Má až prí­liš veľa ta­jom­stiev

Keď sa tak nad tým za­mys­líš, je veľa vecí, ktoré o ňom ne­vieš. Jeho mi­nu­losť je ti zá­ha­dou a ani v prí­tom­ností ťa ne­púšťa do všet­kých ob­lastí svojho ži­vota. Isté ta­jom­stvá vo vzťahu sú pri­ro­dzené, no po­doz­rivé to je vtedy, ak sa par­tner za­čne sprá­vať zvláštne. Často od­chá­dza z domu a ty ani ne­vieš s kým, alebo čo robí. Vo vzťahu chcú ľu­dia veci zdie­ľať, nie ich pred se­bou ta­jiť.

8. Kde sú prob­lémy s dô­ve­rou, tam to fun­go­vať ne­bude

Mys­lím, že tento bod ne­pot­re­buje ob­šírny ko­men­tár. Ak sprá­va­nie tvojho par­tnera v tebe vy­vo­láva po­chyb­nosti, niečo nie je v po­riadku.

9. Nechce sa via­zať? Kašli na neho!

Možno ste si do­ko­nale sadli, ba­víte sa spolu a do­ká­žete pre­žiť veľa zau­jí­ma­vých chvíľ v po­steli. No aj tak o vás ne­mô­žeš po­ve­dať, že spolu cho­díte, pre­tože ni­kdy ti ne­dal ni­jakú is­totu a ty vlastne ne­vieš na čom si. Aj keď vieš, pre­tože to tu­šíš, a ver mi, že ak tú­žiš po vzťahu, tak by si sa mala po­ob­ze­rať nie­kde inde.

10. Ne­snaž sa mu vo všet­kom vy­ho­vieť, keď od­mieta ro­biť kom­pro­misy

Ako by to vy­ze­ralo, keby si vo všet­kom mu­sela ustu­po­vať len ty? Vieš si pred­sta­viť, že sa celý svoj ži­vot bu­deš nie­komu pris­pô­so­bo­vať a on ani len nehne prs­tom, aby niečo zvá­žil a zme­nil svoj ná­zor? Ani ja nie. No ver, že nie­kde exis­tuje člo­vek, ktorý by to pre teba ro­bil s ra­dos­ťou.

Zdroj: the­talko.com

Komentáre