Ak by sa o nie­čom dalo na­pí­sať ne­ko­nečne veľa hod­not­ných kníh, sú to ur­čite vzťahy. Sú je­di­nečné ako sa­motní ľu­dia. Možno aj preto máme často prob­lém vy­znať sa v nich.
Ok­rem toho, so vzťahmi je to bežne ako na hoj­dačke – raz ste hore a raz dole. Ak ide o par­tner­ský vzťah, raz toho dru­hého mi­lu­jete naj­viac na svete a ino­kedy by ste ho nech­celi už ni­kdy vi­dieť. Ob­zvlášť, keď sa do prob­lé­mov me­dzi vami dvoma pri­mieša tieň nie­koho tre­tieho.

Ob­vykle je ťažké pri­pus­tiť si tú mož­nosť, že by sme pre našu mi­lo­vanú po­lo­vičku ne­mu­seli byť na pr­vom mieste a sme veľmi zra­není a skla­maní, keď sa naše obavy na­pl­nia. Na dru­hej strane, nie­kedy sme prí­liš po­doz­rie­vaví a žiar­liví a vi­díme prob­lémy aj tam, kde nie sú.

Týchto 10 zna­kov vám môže sig­na­li­zo­vať, že sa do vášho vzťahu vtiera aj nie­kto tretí…

Ci­tové oc­hla­de­nie

Máte od­razu po­cit, že bozky od vášho par­tnera sú už len ru­tinné? Máte do­jem, že váš vzťah stra­til is­kru? Nuž, če­líte emo­ci­onál­nemu oc­hla­de­niu – už si nie ste ci­tovo takí blízki, ako pred­tým.

Dô­vo­dom ne­musí byť ne­vy­hnutne ne­vera, váš par­tner môže mať ná­ročné ob­do­bie v práci, alebo máte me­dzi se­bou isté ne­vy­po­ve­dané, či ne­do­rie­šené veci z uply­nu­lých dní či týž­dňov.

Unsp­lash.com/Mike Kotsch

Kríza in­ti­mity

Bozky a sex sú jedna vec, in­ti­mita je vec druhá. Je to blíz­kosť, ktorá nie je len te­lesná ale aj du­ševná. Je to vzá­jomné zdie­ľa­nie ži­vota toho dru­hého. Ako sa pre­javí kríza in­ti­mity? Cí­tite to. Vaša po­lo­vička sa s vami zrazu pre­stane de­liť o kaž­do­denné ra­dosti i sta­rosti, a jej sprá­va­nie je kŕ­čo­vité a ne­isté. Ak sa to vy­skytlo náhle, môže to byť ná­zna­kom, že máte kon­ku­ren­ciu. Nech je to ako­koľ­vek, je na mieste vážne sa o všet­kom po­roz­prá­vať.

Náhle vý­davky

Tento znak je tro­chu ťaž­šie pre­kuk­nu­teľný, najmä ak si každý z vás spra­vuje svoje fi­nan­cie zvlášť. Je to iné, ak máte spo­ločný účet a zrazu si všim­nete ne­oča­ká­vané vý­daje. Ak si niečo také všim­nete, skúste sa najprv so svo­jím par­tne­rom v po­koji po­roz­prá­vať a jeho re­ak­cia vám iste po­môže zis­tiť, čo sa deje a či sú vaše obavy opod­stat­nené.

Pre­cit­li­ve­nosť na vý­čitky

Je nor­málne, že si z času na­čas os­trej­šie vy­me­níte ná­zory alebo je­den dru­hému niečo vy­tknete. Zvláštne je, keď sa vaša po­lo­vička za­čne zrazu pre­hnane brá­niť a sna­žiť sa čo naj­rých­lej­šie za­hla­diť všetky spory, aj za cenu toho, že by mala ustú­piť v nie­čom, pri čom si ob­vykle stojí za svo­jím. Vy­hý­ba­nie sa hád­kam je uni­ver­zál­nym zna­kom toho, že s va­ším vzťa­hom sa niečo deje a vô­bec to ne­musí byť ne­vera.

Po­treba sú­kro­mia

Nie v zmysle, že ten druhý po­tre­buje aj čas na seba a na svoje ak­ti­vity. Skôr ide o náhlu a pre­hnanú po­trebu sú­kro­mia, kedy máte vy­slo­vene po­cit, že ten druhý pred vami niečo skrýva a/alebo, že sa vám vy­hýba. Sa­moz­rejme, môže vám chys­tať ohromný dar­ček k na­ro­de­ni­nám, no žiaľ, táto mož­nosť býva me­nej častá.

Unsp­lash.com/Jos­hua Pe­a­cock

Stará sa o seba

Do­ne­dávna mu ne­va­dili tep­láky, no od­razu nosí rifle, ko­šeľu a mo­tý­lika a nie je to kvôli práci? Kiež by to bolo kvôli vám alebo kvôli jeho lep­šiemu po­citu zo seba! Nuž ale ni­kdy ne­viete. Za ta­kouto vý­raz­nou zme­nou v sprá­vaní stojí ur­čite vý­razná prí­čina. A kľudne môže mať dve dlhé nohy, po­stavu mo­delky a do­ko­nalý mej­kap.

Vy­hýba sa va­šim pria­te­ľom

Zvykli ste cho­die­vať s pria­teľmi von a náhle na to už nemá čas? Je ner­vózny, keď ná­ho­dou stret­nete sta­rých zná­mych v meste? Máte po­cit, že vás vô­bec ne­po­čúva, keď mu roz­prá­vate o tom, ako sa majú vaši ro­di­čia, alebo o tom, čo ste za­žili v práci?

Je viac než prav­de­po­dobné, že tieto zmeny v sprá­vaní spô­so­bilo niečo iné, než náhle an­ti­pa­tie voči väč­šine va­šich spo­loč­ných zná­mych.

Stráži si sú­kro­mie

Nie­žeby ste mali vo zvyku sa svo­jej po­lo­vičke len tak dí­vať do mo­bilu či tab­letu. Obaja ste predsa do­spelí a re­špek­tu­jete, že ten druhý má právo na svoje sú­kro­mie, aj keď ste par­tneri. Ak si aj na­priek tomu pred vami dáva po­zor na mo­bil či po­čí­tač, buď vám náhle pre­stal ve­riť, alebo vám chystá prek­va­pe­nie, alebo pred vami niečo scho­váva.

Chodí ne­skoro

Je roz­diel, keď chro­nicky mešká a keď z ni­čoho nič za­čne cho­diť ne­skoro z práce, alebo zrazu za­čnú náhle všetky au­to­busy meš­kať, či cho­diť skôr, takže ich ne­stihne. Veľa za­váži aj to, akým spô­so­bom ten druhý vy­svetlí, prečo mešká.

Unsp­lash.com/Nino Ube­zio

Náhle po­vin­nosti

Ne­spo­mí­nal, že sa blíži ná­ročné ob­do­bie v škole či v práci a zrazu sa vy­skytlo? Za­oba­ľuje to do nič ne­ho­vo­ria­cich fráz a nechce sa o tom ba­viť? Niečo sa deje. Opäť ne­musí ísť o ne­veru, ale o sku­točné prob­lémy so zvlá­da­ním škol­ských či pra­cov­ných po­vin­ností. Tak či onak, po­roz­prá­vajte sa o tom.

Máte po­cit, že sme sa stále to­čili okolo jed­nej a tej is­tej veci? Máte pravdu. Pre­javy ne­very sú aj o tom, že váš par­tner sa zmení. Zá­leží len na ňom, ako tieto zmeny do­káže scho­vať a na vás, ako si do­ká­žete všim­núť de­taily.

Kiež by vám ni­kdy ni­kto ne­zlo­mil srdce práve týmto spô­so­bom.

zdroj: ado­rab­le­qu­otes4u

Komentáre