In­digo deti sú no­vou ge­ne­rá­ciou na­da­ných detí, ktoré sú veľmi tvo­ritvé, cit­livé a zve­davé. Tak­tiež majú silné sklony k ume­niu a sú často ne­po­cho­pené. Pat­ríš me­dzi „in­digo deti“ aj ty? 

1, Len má­lo­kedy ti po­ro­zu­mejú ľu­dia, pre­tože si veľmi cit­livá a nie­kedy až prí­liš em­pa­tická. Často sa cí­tiš ako mi­mo­zemš­ťan, ktorý ne­do­káže od­de­liť svoje po­city a mys­líš si, že sa s te­bou za­ob­chá­dza zle.

2, Pre­ží­vaš veci a cí­tiš viac, ako iní ľu­dia. Pla­češ, keď sú filmy smutné a sme­ješ sa, keď je niečo smiešne. Pre­ží­vaš to tak, ako to cí­tiš. In­digo deti majú „po­kro­čilé emó­cie“ a preto sa nie­komu môže zdať, že to prí­liš pre­há­ňajú.

3, Ne­máš tra­dičné mys­le­nie. Si veľmi in­te­li­gentná, aj keď to má­lo­kto vie oce­niť. Vždy si bo­jo­vala vo svo­jej škole, pre­tože si mala po­cit, že je úplne zby­točné, čo mo­men­tálne rieši uči­teľka a ni­kdy ťa ne­zau­jí­mali veci, ktoré ti to ži­vota nič ne­pri­niesli. Veľmi veľa čí­taš a sna­žíš sa všetky svoje ve­do­mosti zú­ro­čiť v kaž­do­den­nom ži­vote.

4, Ni­kdy si ne­bola úplne „nor­málna“. Vždy si bola nie­čím iná a druhí ne­mali prob­lém po­ve­dať ti to. Tvoja ot­vo­re­nosť a em­pa­tia ťa od­li­šuje od dru­hých a tak­tiež tvoje mys­le­nie a vní­ma­nie sveta sú veľmi ne­ob­vyklé.

5, Vždy si mala silnú túžbu po­cho­piť to, ako veci fun­gujú. In­digo deti chcú po­cho­piť všetko a sú to presne tie deti, ktoré sa ne­us­tále pý­tajú „prečo?“. Nie­ktorí ich otázky ak­cep­tujú, druhí sú z nich už otrá­vení. Preto mnohí ľu­dia do­te­raz ne­chápu, prečo sa o všetko tak zau­jí­maš. Mys­lia si, že máš veľké ná­roky a si prí­liš vy­spelá.

zdroj: pe­xels.com

6, Máš silnú snahu po­cho­piť zmy­sel ži­vota. In­digo dieťa veľmi rieši to, aký má ži­vot, čo môže zme­niť a aký je jeho zmy­sel. Za­oberá sa len otáz­kami, ktoré mu dajú od­po­vede a tak­tiež po­tre­buje vi­dieť vo všet­kom zmy­sel. Je jedno, či sú to pria­te­lia, ro­dina alebo práca. Všetko musí byť preňho hod­notné.

7, Máš zá­u­jem o pa­ra­nor­málne témy. Ne­vy­hý­baš sa du­chovnu, pre­tože ťa to vždy pri­ťa­ho­valo. Veľmi sa zau­jí­maš o po­dobné témy a chceš ve­dieť všetko do hĺbky.

8, Si vy­spe­lej­šia ako väč­šina ľudí v tvo­jom veku. Po­tr­píš si na dobré vzťahy, ne­zau­jí­majú ťa plytké kon­ver­zá­cie a chceš od ži­vota viac. Pl­níš si svoje sny a prí­liš sa ne­trá­piš. Chceš vy­užiť svoj ži­vot na­plno.

9, Ne­be­rieš ohľad na au­to­ritu. Ak je nie­kto hlu­pák, je ti jedno, koľko má ro­kov. Ak nie­kto nemá pravdu a je aro­gantný, cho­váš sa k nemu tak, ako si za­slúži.

10, Máš ne­uve­ri­teľnú pred­sta­vi­vosť. Ako in­digo dieťa si ne­uve­ri­teľný roz­prá­vač s ob­rov­skou kre­a­ti­vi­tou a fan­tá­ziou, ktorá ti po­núka ne­ob­me­dzené mož­nosti a preto si často pre­tvá­raš re­a­litu podľa seba.

Komentáre