V prie­behu ži­vota nám cestu skríži mnoho ľudí. Nie­ktorí ju len tak obídu, nie­ktorí sa tro­chu po­za­sta­via a nie­ktorí s nami po nej zo­stanú krá­čať. Ak aj ty máš člo­veka, za kto­rého by si dala ruku do ohňa, pat­ríš me­dzi šťast­liv­cov. Pred­sta­vím ti 10 zna­kov, že tvoje pria­teľ­stvo stojí za veľa:

 1. Stále sa máte o čom ba­viť – či už sa s ňou vi­díš každý deň, alebo sa stret­nete raz za me­siac stále máte čo ro­zo­be­rať. Zau­jíma sa o teba a o to, čo ro­bíš, čo sa ti pri­ho­dilo za po­sledné dni, ako sa ti darí v škole alebo v práci a či je doma všetko ok. Vaše de­baty sú kon­štruk­tívne a ro­bia z teba lep­šieho člo­veka.
 1. Ne­oho­vára ťa – každá z nás mala/má „ka­mošku“, ktorá sa rada o tebe baví – ale bez teba. Ta­kýto typ osoby vo svo­jom ži­vote mať nech­ceš. Spoz­náš ju podľa toho, ako sa vy­jad­ruje o os­tat­ných ka­ma­rát­kach, keď je v tvo­jej prí­tom­nosti.
 1. Je lo­jálna – do­hodli ste si po­ho­dový, piat­kový ve­čer v meste pri vínku, keď ju zrazu nie­kto za­volá na party. Správna pria­teľka do­drží svoje slovo a ostane s te­bou. A nie preto, že by mu­sela !
 1. Je k tebe úp­rimná – aj keď to bolí. Ne­bude ti ma­zať med okolo úst, po­kiaľ vidí, že si ťa tvoj fra­jer ne­za­slúži, tak ti to na ro­vinu po­vie.
 1. Môže s te­bou ne­sú­hla­siť – ale ni­jak to ne­ovp­lyvní vaše pria­teľ­stvo. Je nor­málne, že máte roz­ličné ná­zory, ne­bu­dete sa pre to zby­točne há­dať.

  stocksy.com

 1. Po­máha ti roz­ví­jať sa – snaží sa ťa pod­po­riť v tvo­jom no­vom pláne. Nech už je to čo­koľ­vek, mô­žeš sa na ňu ob­rá­tiť s kaž­dou pros­bou o po­moc.
 1. Ne­snaží sa ťa zme­niť – aj keď máte od­lišný vkus na ob­le­če­nie, chla­pov, hudbu či filmy ne­snaží sa ti na­nú­tiť jej štýl. Vie, aká si a presne takú ťa re­špek­tuje.
 1. Praje ti úspech – a hlavné ne­zá­vidí. Teší sa z toho, keď sa ti darí.
 1. Ne­žiarli na teba – a ne­snaží sa ťa ob­me­dzo­vať. Úplne roz­umie, že chceš trá­viť čas aj s inými ľuďmi a so svo­jím fra­je­rom.
 1. Veľa sa spolu sme­jete – po­sie­late si vtipné GIFy na mes­sen­geri, ozna­ču­jete sa na pri­mi­tív­nych ob­ráz­koch z 9gagu, a keď sa stret­nete jed­no­du­cho sa ba­víte. Máte svoj oso­bitný druh hu­moru, kto­rému roz­umiete len vy dve.

Ho­vorí sa, že pria­te­lia sú ro­dina ktorú si vy­be­ráme. Daj si zá­le­žať na ľu­ďoch , kto­rých sa roz­hod­neš pus­tiť si do ži­vota a po­kús sa byť pre nich dob­rou pria­teľ­kou.

Komentáre