Pri pred­stave roz­chodu ti behá mráz po chrbte. Sna­žíš sa udr­žať vzťah, ktorý ne­fun­guje len preto, aby si sa vy­hla bo­lesti, ktorá pri roz­chode na­stáva. A je jedno, kto uro­bil chybu, mr­zieť vás to bude obi­dvoch. Často si mys­líme, že do­ká­žeme za­chrá­niť to, čo už nejde. Sna­žíme sa zo všet­kých síl, av­šak zby­točne. Po­tre­bu­ješ ve­dieť, kedy je čas, aby si pre­stala bo­jo­vať. A tu je 10 bo­dov, ktoré ti s tým po­môžu.

1. Dr­žíš sa dob­rých spo­mie­nok

Kde bolo, tam bolo, boli ste vy dvaja. Šťastní, ve­selí a za­mi­lo­vaní. Lenže bolo to už po­riadne dávno. Za­me­raj sa na prí­tom­nosť a na to, aké to je te­raz. Stále ťa to uspo­ko­juje? Váži si ťa? Cí­tiš sa s ním šťastná?

2. Ne­máš sa rada

Toto je je­den z naj­dô­le­ži­tej­ších bo­dov, že tvoj vzťah ne­fun­guje tak, ako má. Ne­spoz­ná­vaš samú seba. Už dlho si sa úp­rimne ne­zas­miala, máš po­cit, že si ne­us­tále ner­vózna, skleslá a chýba ti mo­ti­vá­cia. Všetko, čo ťa ke­dysi na­pĺňalo je preč. Šťastný vzťah s te­bou robí presný opak. Opý­taj sa sa­mej seba, či si vďaka nemu lep­ším člo­ve­kom?

zdroj: unsp­lash.com

3. Vô­bec sa ne­snaží

Si je­diná, ktorá sa snaží, aby to fun­go­valo? Ne­us­tále vy­mýš­ľaš prog­ram, ro­bíš spo­ločné plány, ozý­vaš sa prvá a pod­stu­pu­ješ kom­pro­misy? Možno to zna­mená, že si je­diná komu na va­šom vzťahu zá­leží. No na vzťah sú po­trební dvaja ľu­dia, ktorí si sú ve­domí toho, že kva­litný vzťah na len tak ne­rodí, ale treba ho vy­bu­do­vať.

4. Cí­tiš sa vy­šťa­vená

Byť v prí­tom­nosti par­tnera by malo byť in­špi­ru­júce, po­v­zná­ša­júce a ur­čite by ti to malo do­pĺňať ener­giu. No ty sa tak už dlho ne­cí­tiš. Práve na­opak. Jeho prí­tom­nosť, reči a skutky ťa una­vujú. Keď od neho od­chá­dzaš, te­šíš sa na to, že si doma od­dých­neš.

5. Obaja ste plní od­poru

Vaše hádky sú čo­raz čas­tej­šie a bo­ju­jete tvr­d­šie. Ho­vo­ríte si veci, o kto­rých viete, že tomu dru­hému ub­lí­žia. Vaša ko­mu­ni­ká­cia zly­hala na pl­nej čiare a ho­vo­ríš si, že nemá zmy­sel mu niečo po­ve­dať alebo pre neho niečo uro­biť, ak to ne­do­káže ani on.

zdroj: pin­te­rest.com

6. Tvoja ro­dina a pria­te­lia si mys­lia, žeby ste sa mali roz­ísť

Tvoje oko­lie nie je slepé. A kým ty sa sna­žíš ne­us­tále ho ospra­vedl­ňo­vať, tvoji najb­ližší si dobre uve­do­mujú, čo sa deje. Chcú ti len dobre, a preto ti ra­dia, aby si to ukon­čila. Skôr než bude ne­skoro. Láska nám to­tiž často do­káže za­sle­piť oči a chýba nám to, čo naša ro­dina má: ob­jek­tív­nosť.

7. Cí­tiš akoby si cho­dila po ten­kom ľade

Máš stav, kedy cí­tiš úz­kosť. Po­tom je na chvíľu dobre a po­tom ťa opäť pre­padne pa­nika. Vieš, že váš vzťah visí na vlásku a už sa bo­jíš ho­cičo po­ve­dať alebo uro­biť, pre­tože vieš, že príde ex­pló­zia. Tvoja na­ru­šená psy­chika sa od­ráža aj na tvo­jom fy­zic­kom zdraví.

8. Uspo­ko­ju­ješ sa s nie­čím, čo nech­ceš

Vždy si ve­dela, čo chceš. Možno to bola ro­man­tika, možno si po­tre­bo­vala voľ­nosť… Do­saď si tam, čo len chceš, v kaž­dom prí­pade, tvoj te­rajší vzťah ne­od­zr­kad­ľuje to, ako si to chcela. Ho­vo­ríš si, že lep­šie už možno ne­náj­deš a tak ostá­vaš v nie­čom, čo si ni­kdy nech­cela. Ne­rob túto chybu, len strá­caš čas.

zdroj: unsp­lash.com

9. Spo­lie­haš sa na slovko „keď“

Keby bolo keby, boli by sme v nebi. Ale nie sme. Sme na zemi, tu a te­raz a nie nie­kde vo vy­mys­le­nej idy­lic­kej bu­dúc­nosti. Pre­staň si na­mýš­ľať, že sa zmení. Zá­kladné vlast­nosti člo­veka sa ne­me­nia, rokmi sa len viac od­krý­vajú. Ak by ťa mal na­ozaj rád a mali by ste byť spolu, ne­mu­sela by si sa spo­lie­hať, že sa zmení, keď…

10. Ste ab­so­lútne ne­kom­pa­ti­bilní

Je jedno ako skvelý sex spolu máte, ni­kdy to ne­bude sta­čiť na kva­litný vzťah. Hlavne po­kiaľ sú vaše ciele dia­met­rálne od­lišné. Rov­nako tak aj vaše pred­stavy o ži­vote, o mo­rálke a o bu­dúc­nosti. Ho­vorí sa, že pro­ti­klady sa pri­ťa­hujú. Sama som tomu na mo­ment uve­rila a ocitla sa vo vzťa­hoch, kedy som ve­dela, že takto to fun­go­vať ne­bude. A ver mi, nech ho máš rada ako­koľ­vek, zby­točne s ním strá­caš čas, ak si ne­vieš pred­sta­viť, že spolu do­ká­žete za­lo­žiť ro­dinu a vy­dr­žať po svo­jom boku po celý ži­vot.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre