Mi­lu­ješ mo­menty, kedy máš ko­nečne chvíľku sama pre seba?…

…Ktorá z nás nie, pravda. 🙂 Áno, presne tie chvíle, kedy mô­žeš ro­biť na­ozaj ho­cičo, čo máš rada, alebo na­opak..ne­ro­biť vô­bec nič. A na takú na­ozaj dobrú ma­ni­kúru, treba jed­no­značne čas, chuť a po­koj. Ak si jed­nou z nás, ktoré svoju uzdu kre­a­ti­vity rady upus­tia pri tvorbe di­zajnu svo­jich nech­tov, tak si na správ­nej ad­rese..

O tom, že nechty sú od­ra­zom jej ma­ji­teľky niet po­chýb. Vy­po­ve­dajú nie len o žene sa­mot­nej, ale o množ­stve ďal­ších vecí. Tak na­prí­klad, ma­ji­teľky na­ozaj pekne na­la­ko­va­ných nech­tov, hoci len jemne upra­ve­ných dá­vajú jed­no­du­cho svetu na­javo, že sa majú rady, a preto ne­majú prob­lém nájsť si na seba chvíľu a osvie­žiť tak cel­kový vzhľad svo­jich rúk ta­kýmto vi­zu­ál­nym, na­zvime to ,,šper­kom“.  V pred­chá­dza­jú­com článku si mala mož­nosť vi­dieť rôzne druhy a vzory (od jed­no­duch­ších po kom­pli­ko­vané), ktoré te­raz le­tia a sú jed­no­du­cho must-have.

V tomto článku, ti pri­ná­šam 10 ďal­ších in­špi­rá­cií, o kto­rých si do­vo­lím tvr­diť, že pat­ria skôr k jem­nej­šiemu druhu la­ko­va­nia nech­tov. Tieto jed­no­du­ché a na­ozaj veľmi tren­dové di­zajny ma­ni­kúr, sú jed­no­značne na­sle­du­júce me­siace tre­fou do čier­neho a mne te­raz už len ostáva ve­riť, že tak ako zau­jali mňa, mi­ni­málne tak in­špi­rujú aj teba.733255-650-1448002315-10 733355-650-1448002315-12733405-650-1448002315-13 733305-650-1448002315-11 733455-650-1448002315-14733505-650-1448002315-15 733555-650-1448002315-16733905-650-1448002315-4 734005-650-1448002315-6 734155-650-1448002315-9

 foto: bright­side.com

Komentáre