„O člo­veku sa do­zviete viac tým, keď bu­dete po­čú­vať, čo ho­vorí, než keď bu­dete po­čú­vať iných, čo o ňom vra­via.“ 

„Žena by mala uká­zať len toľko, aby v mu­žovi pre­bu­dila fan­tá­ziu.“

„Ele­gan­cia je krása, ktorá ni­kdy ne­vy­mizne.“

„Krásu ženy vi­díte v jej očiach, pre­tože je to vchod do jej srdca, do miesta, kde sídli láska.“

su­it­ca­se­mag.com

„Nie­kedy si kla­diem otázku, či sa muži a ženy k sebe na­ozaj ho­dia. Možno by mali žiť ako su­se­dia a len sa ob­čas nav­šte­vo­vať.“
„Pravá krása ženy nie je v jej po­stave, v spô­sobe ob­le­če­nia, v ša­tách, ktoré nosí alebo štýle jej účesu. Krásu ženy vidno v jej očiach, pre­tože sú ok­nom do jej duše, mies­tom, kde pre­býva láska.“

„Naj­dô­le­ži­tej­šia vec je uží­vať si ži­vot, byť šťastný. Na ni­čom inom ne­zá­leží.“

„Pravá krása ženy sa od­ráža v jej duši, v jej dob­rote, lás­ka­vej sta­rost­li­vosti, vo vrúc­nej láske, akú pre­uka­zuje.“
„Ak chcete mať krásne pery, ho­vorte iba lás­kavé slová.“

Komentáre