Ak sa nech­ceš o pár ro­kov obze­rať späť do minu­losti a ľuto­vať všetky pre­mr­hané prí­le­ži­tosti, ktoré si mo­hol vy­užiť, ale ne­uro­bil si to, pre­čí­taj si, kto­rých 10 vecí sa fakt oplatí uro­biť čo naj­skôr – naj­lep­šie už dnes.

Ni­kdy nie je ne­skoro s nie­čím za­čať, a keď už, tak rad­šej ne­skoro ako ni­kdy. Aby sa ne­stalo, že máš zrazu tie naj­lep­šie roky za se­bou a uve­do­míš si, že si ne­žil tak, ako si chcel alebo mo­hol. Pre­tože po­tom bude na­ozaj ne­skoro.

Vy­jadri, čo cí­tiš

Asi sám vieš, ako dobre sa cí­tiš, keď ti nie­kto po­vie, že ťa má rád, že si ťa váži, rád s te­bou trávi čas, že si skvelý člo­vek, úžasný par­tner a ešte lepší mile­nec… Ak chceš nie­komu niečo pove­dať, urob to. Urob to dnes, zaj­tra, o týž­deň. Keď treba, tak každý deň. Ne­ber ľudí ako sa­moz­rej­mosť a ne­pod­ce­ňuj silu po­chval­ných a lás­ka­vých slov. Všetci ich po­tre­bu­jeme.

Ne­pres­taň sa vzde­lá­vať

Neho­vo­rím, že si máš spra­viť do­kto­rát alebo sa zlep­šiť v ma­tike, ktorá ti ni­kdy ne­šla. Ale dnešná doba po­núka ne­sku­točne veľa mož­ností vzde­lá­vať sa a bol by hriech ich nevy­žiť. Od on­line kur­zov, cez číta­nie kníh a rôz­nych člán­kov, zau­jí­ma­vostí a fak­tov až po štú­dium. Vzde­lá­vaj sa. Najmä po tom, čo si vy­šiel zo školy. Ak máš záu­jem o on­line kurzy, mô­žeš za­čať hneď tu alebo tu.

Tráv čas s rodi­nou

Možno si po­vieš, že na ro­dinu te­raz ne­máš čas, pre­tože máš veľa po­vin­ností a iných vecí. Ale ro­dina je naj­dô­le­ži­tej­šia po­ložka na zo­zname vecí, ktoré be­rieme ako sa­moz­rej­mosť aj na­priek tomu, že by sme ne­mali. Váž si oka­mihy s rodi­nou, ne­chaj sa do­biť ener­giou a prí­jem­nými zá­žit­kami.

1000x563-Q90_03be5b5223a668acea6b1a15189bed89-800x400

foto: abcgo.com

 

Expe­ri­men­tuj

Si mladý a prejde ti (tak­mer) všetko. Ne­boj sa zmeny, skús expe­ri­men­to­vať v naj­rôz­nej­ších ži­vot­ných ob­las­tiach. Vy­skú­šaj nový účes, vy­meň celý šat­ník, daj sa teto­vať, vy­skú­šaj nový šport,nauč sa nový ja­zyk… Mož­ností je TAK veľa.

Pra­vi­delne cvič

Áno, všade sa píše o tom, ako by si mal za­čať cvi­čiť a zdravo žiť. Ale je to pravda. V zdra­vom tele zdravý duch. Možno ráno ne­máš toľko času, koľko by si po­tre­bo­val na po­riadne cvi­če­nie. Ne­máš čas ísť do fitka alebo do Oc­tago parku či si ísť zabe­hať, lebo si to všetko vyža­duje čas, ktorý ne­máš?Čo tak skú­siť jed­no­du­chú rannú roz­cvičku v po­dobe jogy? Nemu­síš sa s tým ni­komu pri­znať, ale ver mi, že ak ne­máš čas, nič ti ne­spraví deň tak ako 5 mi­nút dob­rej ran­nej jogy. Najprv skús, po­tom rob zá­very.

Tráv čas s ľuďmi, kto­rých máš rád

Hlavne ne­zos­tá­vaj v ne­funkč­nom vzťahu, pre­tože to je to naj­hor­šie, čo mô­žeš pre seba aj do­tyčnú osobu uro­biť. Nie vždy je ľahké ukon­čiť vzťah, pre­tože máte toľko his­tó­rie, spo­loč­ných pria­te­ľov, kú­pili ste si psa… Ale aký má vý­znam tr­pieť vo vzťahu, keď nie si šťastný? Raz som čí­tala veľmi múdru vetu: Je ťažké od­ísť — až kým to ne­uro­bíš. A vtedy je to tá naj­jed­no­duch­šia vec na svete. Inak pove­dané, vždy je pre nás ťažké sa k nie­čomu pri­nú­tiť. Ale sám vieš, že keď raz za­čneš, po­tom to už ide samé. Je to tvoje roz­hod­nu­tie. A tvoj čas, ktorý už ni­kdy ne­vrá­tiš späť.

thoughts-friends-ask-you-to-day-party-1

foto: he­alt­hy­life.cari.com

Za­čni pod­ni­kať

O čom by to tu celé bolo, keby som ne­spo­me­nula pod­ni­ka­nie. Ak tú­žiš po nie­čom vlast­nom, alebo si as­poň tro­chu nie­kedy sní­val o tom, že by si mo­hol niečo do­siah­nuť, choď si za tým. A choď za tým te­raz. Neča­kaj stále na tú správnu chvíľu. Ne­príde. Pre­tože je už tu. TE­RAZ je tá správna chvíľa! A o rok si bu­deš priať, aby si si za­čal už dnes. Ne­boj sa, skús to.

Ces­tuj

Jed­no­du­cho, ces­tuj! Spoz­ná­vaj svet, nové kul­túry, miesta, ľudí. Zaži dote­raz ne­poz­nané veci a ochut­naj jedlá, o kto­rých sa ti ani ne­sní­valo. Ot­vor sa svetu. Spoz­ná­vaj naj­viac, ako sa dá. A po­tom ešte viac. Možno ani netu­šíš, ako veľmi ti ces­to­va­nie do­káže otvo­riť oči. Buď si uve­do­míš, aký zlý, nena­pl­nený ži­vot ži­ješ, alebo na­opak, aký si šťastný a ako málo si vá­žiš to, čo máš.Obja­vuj svet a obja­vuj sám seba. Ga­ran­tu­jem ti, že o sebe zis­tíš veci, o kto­rých si dote­raz netu­šil. Nevy­ho­vá­raj sa, že ne­máš dosť pe­ňazí na ces­to­va­nie, alebo ne­máš s kým ísť. Choď sám. O to lep­šie. Ces­tuj lacno, dobre a na­plno. Na­vyše, bude sa ti viac da­riť aj v práci.

college-girl

foto: shut­ters­tock.com

Ne­boj sa viac ris­ko­vať

Pove­dzme si to na ro­vinu. Keď si mladý, nie je toho zase tak veľa, o čo by si mo­hol prísť. Za­ris­kuj tro­chu. Ne­boj sa ob­čas uro­biť presne opačnú vec ako všetci os­tatní. To je predsa to, za čo ľu­dia vďa­čia úspe­chu. Idú si za svo­jimi cieľmi aj na­priek tomu, že os­tatní v ich ciele neve­ria. Nene­chaj sa tým odra­diť. Počú­vaj svoju intu­íciu a ne­boj sa viac ris­ko­vať. Ak ne­máš čo stra­tiť, po­tom mô­žeš lo­gicky iba viac zís­kať.

Za­čni ko­nať

Ho­vorí sa, že sen/cieľ bez plánu je iba žela­nie. Ak bu­deš večne o nie­čom sní­vať, no ni­kdy ne­pod­nik­neš po­trebné kroky pre jeho napl­ne­nie, stále bu­deš stáť na mieste. Nepo­su­nieš sa bliž­šie. Ne­rada ti to hovo­rím, ale tvoje ná­pady sú zby­točné, po­kiaľ ich ne­pre­me­níš v niečo re­álne. Máš skvelý ná­pad? Tak von s ním! Nedo­voľ, aby ti možnú skvelú bu­dúc­nosť zma­rili obavy z toho, že nie si dosť dobrý. Hlavne za­čni ko­nať. Iba tak zis­tíš, či si schopný do­siah­nuť všetko, o čom sní­vaš.

Na zá­ver snáď iba toľko, že je to tvoj ži­vot. Je na tebe, čo s ním spra­víš a ni­kto ti ne­môže pri­ká­zať nič, čo ty sám nech­ceš. To však platí aj o tebe. Pre­staň sám seba limi­to­vať a urob všetky tie veci, po kto­rých celý ži­vot tú­žiš.

 

zdroj: star­ti­tup.sk

Komentáre