Ak sa nech­ceš o pár rokov obze­rať späť do minu­losti a ľuto­vať všetky pre­mr­hané prí­le­ži­tosti, ktoré si mohol využiť, ale neuro­bil si to, pre­čí­taj si, kto­rých 10 vecí sa fakt oplatí uro­biť čo naj­skôr – naj­lep­šie už dnes.

Nikdy nie je neskoro s nie­čím začať, a keď už, tak rad­šej neskoro ako nikdy. Aby sa nestalo, že máš zrazu tie naj­lep­šie roky za sebou a uve­do­míš si, že si nežil tak, ako si chcel alebo mohol. Pre­tože potom bude naozaj neskoro.

Vyjadri, čo cítiš

Asi sám vieš, ako dobre sa cítiš, keď ti nie­kto povie, že ťa má rád, že si ťa váži, rád s tebou trávi čas, že si skvelý člo­vek, úžasný par­tner a ešte lepší mile­nec… Ak chceš nie­komu niečo pove­dať, urob to. Urob to dnes, zaj­tra, o týž­deň. Keď treba, tak každý deň. Neber ľudí ako samoz­rej­mosť a nepod­ce­ňuj silu pochval­ných a lás­ka­vých slov. Všetci ich potre­bu­jeme.

Nepres­taň sa vzde­lá­vať

Neho­vo­rím, že si máš spra­viť dokto­rát alebo sa zlep­šiť v matike, ktorá ti nikdy nešla. Ale dnešná doba ponúka nesku­točne veľa mož­ností vzde­lá­vať sa a bol by hriech ich nevy­žiť. Od online kur­zov, cez číta­nie kníh a rôz­nych člán­kov, zau­jí­ma­vostí a fak­tov až po štú­dium. Vzde­lá­vaj sa. Najmä po tom, čo si vyšiel zo školy. Ak máš záu­jem o online kurzy, môžeš začať hneď tu alebo tu.

Tráv čas s rodi­nou

Možno si povieš, že na rodinu teraz nemáš čas, pre­tože máš veľa povin­ností a iných vecí. Ale rodina je naj­dô­le­ži­tej­šia položka na zozname vecí, ktoré berieme ako samoz­rej­mosť aj napriek tomu, že by sme nemali. Váž si oka­mihy s rodi­nou, nechaj sa dobiť ener­giou a prí­jem­nými zážit­kami.

1000x563-Q90_03be5b5223a668acea6b1a15189bed89-800x400

foto: abcgo.com

 

Expe­ri­men­tuj

Si mladý a prejde ti (tak­mer) všetko. Neboj sa zmeny, skús expe­ri­men­to­vať v naj­rôz­nej­ších život­ných oblas­tiach. Vyskú­šaj nový účes, vymeň celý šat­ník, daj sa teto­vať, vyskú­šaj nový šport,nauč sa nový jazyk… Mož­ností je TAK veľa.

Pra­vi­delne cvič

Áno, všade sa píše o tom, ako by si mal začať cvi­čiť a zdravo žiť. Ale je to pravda. V zdra­vom tele zdravý duch. Možno ráno nemáš toľko času, koľko by si potre­bo­val na poriadne cvi­če­nie. Nemáš čas ísť do fitka alebo do Octago parku či si ísť zabe­hať, lebo si to všetko vyža­duje čas, ktorý nemáš?Čo tak skú­siť jed­no­du­chú rannú roz­cvičku v podobe jogy? Nemu­síš sa s tým nikomu pri­znať, ale ver mi, že ak nemáš čas, nič ti nespraví deň tak ako 5 minút dob­rej ran­nej jogy. Najprv skús, potom rob závery.

Tráv čas s ľuďmi, kto­rých máš rád

Hlavne nezos­tá­vaj v nefunkč­nom vzťahu, pre­tože to je to naj­hor­šie, čo môžeš pre seba aj dotyčnú osobu uro­biť. Nie vždy je ľahké ukon­čiť vzťah, pre­tože máte toľko his­tó­rie, spo­loč­ných pria­te­ľov, kúpili ste si psa… Ale aký má význam trpieť vo vzťahu, keď nie si šťastný? Raz som čítala veľmi múdru vetu: Je ťažké odísť — až kým to neuro­bíš. A vtedy je to tá naj­jed­no­duch­šia vec na svete. Inak pove­dané, vždy je pre nás ťažké sa k nie­čomu pri­nú­tiť. Ale sám vieš, že keď raz začneš, potom to už ide samé. Je to tvoje roz­hod­nu­tie. A tvoj čas, ktorý už nikdy nevrá­tiš späť.

thoughts-friends-ask-you-to-day-party-1

foto: healthylife.cari.com

Začni pod­ni­kať

O čom by to tu celé bolo, keby som nespo­me­nula pod­ni­ka­nie. Ak túžiš po nie­čom vlast­nom, alebo si aspoň tro­chu nie­kedy sní­val o tom, že by si mohol niečo dosiah­nuť, choď si za tým. A choď za tým teraz. Neča­kaj stále na tú správnu chvíľu. Nepríde. Pre­tože je už tu. TERAZ je tá správna chvíľa! A o rok si budeš priať, aby si si začal už dnes. Neboj sa, skús to.

Ces­tuj

Jed­no­du­cho, ces­tuj! Spoz­ná­vaj svet, nové kul­túry, miesta, ľudí. Zaži dote­raz nepoz­nané veci a ochut­naj jedlá, o kto­rých sa ti ani nesní­valo. Otvor sa svetu. Spoz­ná­vaj naj­viac, ako sa dá. A potom ešte viac. Možno ani netu­šíš, ako veľmi ti ces­to­va­nie dokáže otvo­riť oči. Buď si uve­do­míš, aký zlý, nena­pl­nený život žiješ, alebo naopak, aký si šťastný a ako málo si vážiš to, čo máš.Obja­vuj svet a obja­vuj sám seba. Garan­tu­jem ti, že o sebe zis­tíš veci, o kto­rých si dote­raz netu­šil. Nevy­ho­vá­raj sa, že nemáš dosť peňazí na ces­to­va­nie, alebo nemáš s kým ísť. Choď sám. O to lep­šie. Ces­tuj lacno, dobre a naplno. Navyše, bude sa ti viac dariť aj v práci.

college-girl

foto: shutterstock.com

Neboj sa viac ris­ko­vať

Pove­dzme si to na rovinu. Keď si mladý, nie je toho zase tak veľa, o čo by si mohol prísť. Zaris­kuj tro­chu. Neboj sa občas uro­biť presne opačnú vec ako všetci ostatní. To je predsa to, za čo ľudia vďa­čia úspe­chu. Idú si za svo­jimi cieľmi aj napriek tomu, že ostatní v ich ciele neve­ria. Nene­chaj sa tým odra­diť. Počú­vaj svoju intu­íciu a neboj sa viac ris­ko­vať. Ak nemáš čo stra­tiť, potom môžeš logicky iba viac zís­kať.

Začni konať

Hovorí sa, že sen/cieľ bez plánu je iba žela­nie. Ak budeš večne o nie­čom sní­vať, no nikdy nepod­nik­neš potrebné kroky pre jeho napl­ne­nie, stále budeš stáť na mieste. Nepo­su­nieš sa bliž­šie. Nerada ti to hovo­rím, ale tvoje nápady sú zby­točné, pokiaľ ich nepre­me­níš v niečo reálne. Máš skvelý nápad? Tak von s ním! Nedo­voľ, aby ti možnú skvelú budúc­nosť zma­rili obavy z toho, že nie si dosť dobrý. Hlavne začni konať. Iba tak zis­tíš, či si schopný dosiah­nuť všetko, o čom sní­vaš.

Na záver snáď iba toľko, že je to tvoj život. Je na tebe, čo s ním spra­víš a nikto ti nemôže pri­ká­zať nič, čo ty sám nech­ceš. To však platí aj o tebe. Pre­staň sám seba limi­to­vať a urob všetky tie veci, po kto­rých celý život túžiš.

 

zdroj: startitup.sk

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.