Ak sa na­chá­dzate v stre­so­vom ob­dobí, či už v sú­kromí, alebo v práci, ne­pod­dá­vajte sa si­tu­ácii, ale snažte sa na­opak spra­viť opat­re­nia, ktoré po­sil­nia ako vaše telo, tak aj my­seľ. Po­môže vám na­prí­klad:

Joga

Čo zís­kaš cvi­če­ním jogy? Po­sil­níš si svals­tvo, zvý­šiš fle­xi­bi­litu, zlep­šíš dr­ža­nie tela, spev­níš si kosti, pod­po­ríš krvný obeh, zvý­šiš imu­nitu, zlep­šíš ná­ladu, skva­lit­níš si spá­nok a bu­deš sa ve­dieť lep­šie sú­stre­diť na iné veci.

Joga oprava

unsp­lash.com

Aro­ma­te­ra­pia

Viete, že me­dzi aro­ma­te­ra­piu sa za­ra­ďujú aj kla­sické par­fémy? Vôňa má za úlohu har­mo­ni­zo­vať my­seľ a na­vo­diť vám správnu ná­ladu. Preto cez deň vy­uží­vajte svoju ob­ľú­benú vo­ňavku a ve­čer skúste na­prí­klad pri­dať pár kva­piek éte­ric­kého oleja do aro­ma­lampy, kú­peľa, alebo te­lo­vého oleja. Po stre­so­vom dni sa bu­dete cí­tiť ako zno­vuz­ro­dený. Ne­viete po akom olej­čeku siah­nuť? Vy­skú­šajte na­prí­klad cit­ru­sový pre ener­giu, ľe­van­du­lový pre upo­ko­je­nie a pri bo­les­tiach hlavy, alebo san­tal pre na­vo­de­nie ro­man­tic­kej at­mo­sféry.

Af­ro­di­ziaká

Chcete si spra­viť so svo­jou po­lo­vič­kou pekný ve­čer? Skúste vy­užiť aj moc nie­kto­rých je­dál, ktoré sa za­ra­ďujú me­dzi af­ro­di­ziaká: us­trice, med, avo­kádo, čo­ko­láda, chilli, gra­ná­tové ja­blko, me­lón a čo si bu­deme ho­vo­riť – dobré víno je naj­lep­šie af­ro­di­zia­kum (hoci sa do tejto ka­te­gó­rie ne­za­ra­ďuje).

Ole­jová kúra

Ur­čite ste už po­čuli o „Oil pul­ling“, alebo očist­nej kúre, pri kto­rej pre­va­ľu­jete olej v úst­nej du­tine tak, aby sa vám do­stal ako pod ja­zyk, tak aj me­dzi zuby. Na túto ole­jovú kúru je naj­lepší ko­ko­sový, alebo se­za­mový olej. Za­čať by ste mali s 5 mi­nú­tami a ne­skôr by ste mali vy­dr­žať až 20 mi­nút. S kú­rou si zlep­šíte imu­nitu, po­sil­níte zuby, za­ce­líte zubné kazy, za­ho­jíte ďasná, vaše zuby bude bel­šie, dych svie­žejší, zba­víte sa bo­lestí hlavy a cel­kovo pre­čis­títe or­ga­niz­mus.

Dob­ro­voľ­níc­tvo

Viete, že ľu­dia, ktorí ne­zištne po­má­hajú dru­hým, majú me­nej dep­re­sií, lep­šiu ná­ladu, vyš­šie se­ba­ve­do­mie a po­cit väč­šieho zmyslu zo ži­vota? Tak dobre, po týchto bo­doch tá po­moc ne­bude až tak ne­zištná, bude možno pre váš lepší po­cit, ale to si na­vzá­jom všetci pre­pá­čime 🙂

Ná­dych-vý­dych

Toto cvi­če­nie mô­žeš ro­biť kde­koľ­vek a ke­dy­koľ­vek, ide o jed­no­du­ché dý­cha­nie zhl­boka, pri­čom sa ne­sú­stre­díte na nič iné, iba na hl­boký ná­dych a to, ako vám vzduch na­pĺňa pľúca a roz­ťa­huje brá­nicu – v tomto oka­mihu si pred­sta­vujte na­prí­klad sl­nečné lúče a ener­giu, ktorú vdy­chu­jete do tela. Ná­sledne za­dr­žte na chvíľku dych a po­maly za­čnite vy­dy­cho­vať – vý­dych ve­nujte zba­vo­va­niu sa ne­ga­tív­nej ener­gie.

Pro­ti­zá­pa­lové jedlá

V stre­so­vom ob­dobí siah­nite po zá­zvore, ľa­no­vých se­mien­kach, mand­liach, lo­so­sovi, lis­to­vej ze­le­nine alebo kur­kume.

Pre­chádzka

Ľu­dia, ktorí cho­die­vajú na pra­vi­delné pre­chádzky na čerstvom vzdu­chu po­sil­ňujú svoje kosti, sta­bi­li­zujú krvný tlak, udr­žujú si pri­ro­dzenú váhu, zni­žujú ri­ziko srd­covo-ciev­nych ocho­rení a majú cel­kovo po­zi­tív­nej­šiu a pev­nej­šiu my­seľ.

Mysli

Čím viac toho vieš, tým viac dá­vaš vý­znam tvojmu ži­votu. Tým, že bu­deš hľa­dať nové zá­žitky a ob­ja­vo­vať nové veci, zís­kaš väč­šiu se­ba­dô­veru a zvý­šiš svoj po­ten­ciál na do­sia­hnu­tie sta­no­ve­ných cie­ľov. Vy­uži mož­nosti in­ter­netu a na­miesto so­ciál­nych sietí skús na­hliad­nuť na­prí­klad do on­line kur­zov zdarma, alebo si za­hraj na in­ter­nete piš­kôrky. Po­zi­tívne účinky majú aj hry na her­ných kon­zo­lách (ak to sa­moz­rejme ne­pre­há­ňame s ča­som), ale nie je nič lep­šie ako chy­tiť spo­lo­čen­skú hru a za­hrať sa s pria­teľmi, alebo pre­čí­tať si dobrú knihu. Ak chceš in­špi­rá­ciu – Steve Jobs nav­šte­vo­val na­prí­klad kurzy ka­li­gra­fie.

Feng shui

Pro­stre­die v kto­rom pre­bý­vate, vás ovplyv­ňuje na psy­chic­kej a emo­ci­onál­nej úrovni. Možno si to ani ne­uve­do­mu­jete, ale zmena farby stien, alebo správny ob­raz do­kážu do­dať nie­len ener­giu, ale aj zlep­šiť po­hľad na ži­vot. Ak sa cí­tite „divne“, alebo sa vám často dejú rov­nako ne­dobré veci, skúste siah­nuť po knihe o Feng shui a možno zis­títe, že stačí pre­su­núť zrkadlo, alebo od­strá­niť nie­ktorý pred­met z va­šej do­mác­nosti a veci hneď do­stanú lepší spád. Feng shui do­káže vy­lie­čiť množ­stvo vecí od há­dok v do­mác­nosti, zlep­še­nie se­xu­ál­nej ener­gie, až po do­sa­ho­va­nie lep­ších vý­sled­kov v práci – a to stojí za po­kus, čo po­viete?

Komentáre