Po­znám je­den vý­ni­močný pár už nie­koľko ro­kov. A po­znala som ich aj dl­h­šie pred­tým, ako usú­dili, že by mali byť spolu. Od za­čiatku bolo na oboch niečo zvláštne a vý­ni­močné. A ja som rada, že som mohla vní­mať za­čia­tok ich spo­loč­ného ži­vota pl­ného sar­kazmu.

Ne­pot­re­bujú mať ofi­ciálny do­klad k ich spo­loč­nému ži­votu. Skôr by som po­ve­dala, že ten do­klad je ich pes v spo­loč­nej do­mác­nosti. Teda, na tých ďal­ších pár ro­kov.. Kým to ne­bude ofi­ciálne.. 😉

Ur­čite niečo ta­kéto ne­vznikne hneď na za­čiatku. No po­stu­pom času sa zo vzťahu dá sfor­mo­vať aj niečo viac. Niečo oveľa viac. A čo tomu teda na­sved­čuje?

# Jed­no­du­cho len „my“

Aj keď každý z vás má svoj ži­vot, v prí­tom­nosti sa pre­ja­vu­jete ako je­den ce­lok. Aj keď to možno na za­čiatku znelo prí­liš čudne, je to tak. Lebo to tak na­ozaj obaja chcete.

Hi­king squad 🐶 @car­le­ig­he­lise @g

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

# Pria­te­lia zo­hľad­ňujú vášho par­tnera aj vo va­šich plá­noch

Tam kde je po­zvaný je­den, au­to­ma­ticky sa ráta aj s dru­hou po­lo­vič­kou. A vý­ho­dou môže byť aj to, že všetci ste si na­vzá­jom pria­te­lia, a po­znáte sa.

# Ne­opus­tiť po­steľ a sle­do­vať se­riály

Už to nie je len o ví­ken­doch pri hlas­nej hudbe v meste pre­pl­ne­nom ľuďmi. Až na ob­časné vý­nimky voľ­ného času, je to ten naj­lepší voľný čas, aký sa dá len pre­žiť.

# Po­zna­nie na­dov­šetko

Mať pri sebe nie­koho po­dob­ného sebe sa­mému, je asi tá naj­väč­šia vý­hra. Ne­bude ťažké pre­mýš­ľať nad tým, čo by pre dru­hého bolo lep­šie. Proste to už bu­dete ve­dieť. Do­pĺňať sa alebo sú­ťa­žiť v slov­ných pre­strel­kách, má tiež svoje čaro.

# Všetky fun­kcie tela sú ofi­ciálne po­vo­lené

Naj­skôr to ne­bolo vô­bec vtipné. A asi ani po­vo­lené. No te­raz? Hanba je za­bud­nutý ter­mín vo vzťahu. A práve te­raz je ten správny čas na zá­bavu a smiech.

# Spo­ločné ná­kupy sú pr­vo­radé a roz­hod­nu­tia až po jedle

Na­ku­puje sa zvy­čajne vo dvo­j­ici, aby bolo jed­no­duch­šie roz­hod­núť, čo sa uvarí na obed. Pop­rí­pade, čo bude vhodné ob­jed­nať z re­štau­rá­cie. A ná­kupy jedla sa stá­vajú tou naj­dô­le­ži­tej­šou sú­čas­ťou. Lebo je to jedlo. A po dob­rom jedle sa dá po­kojne po­roz­prá­vať aj o os­tat­ných roz­hod­nu­tiach.

# Spo­ločné kon­ver­zá­cie sú len vtipy a žarty

Vlastný slov­ník vti­pov, na­rá­žok a sar­kazmu. Lebo kon­ver­zá­cie za­lo­žené na vti­poch a vy­mys­le­ných žar­toch sú asi tie naj­dô­le­ži­tej­šie.

# Správne zdie­ľa­nie spo­loč­ného ti­cha

Do­ká­zať sa ho­diny roz­prá­vať o všet­kom a zá­ro­veň aj ni­čom, nie je zlé. No správne si vy­chut­ná­vať ti­cho po dvo­j­ici, môže byť ešte kraj­šie. Po­cí­tiť po­hod­lie a bez­pe­čie je­den pri dru­hom. A vô­bec to ne­bude ani pre jed­ného divné.

# Nie vždy všetko vy­zerá per­fektne a uspo­ria­dane

Asi má­lo­kto by do­ká­zal byť den­no­denne pri­pra­vený a upra­vený na spo­lu­ži­tie so sve­tom pl­ným ľudí. V sku­toč­nosti to ne­musí byť na škodu. Lebo tým sú ľu­dia sami se­bou. A ten ne­po­ria­dok, ktorý je ob­čas na očiach, sa dá pre­hliad­nuť.

# Žiadne zne­po­ko­je­nie o bu­dúc­nosti

Keď myš­lienky plné obáv ob­chá­dzajú my­seľ, je zo znak, že všetko je v úpl­nom po­riadku. Pre­ko­na­nie ur­či­tých prob­lé­mov, ktoré viedli k do­ro­zu­me­niu vo dvo­j­ici, sú tie správne. Už exis­tuje ur­čitý sys­tém, v kto­rom je všetko bez­pečné a správne.

Zdroj: eli­te­daily.com

 

Komentáre