1. Pri­pi­su­jete si­tu­áciám ne­správny vý­znam

Stre­tá­vame sa s tým den­no­denne. Pria­teľ vám ne­od­po­vie na sm­sku alebo váš ko­lega pôjde na obed bez vás. Každý člo­vek si nájde ne­jaký dô­vod na to, aby sa ura­zil. Spô­so­buje to daná si­tu­ácia, ktorú si každý člo­vek vy­loží po svo­jom a ná­sledne vzni­kajú zby­točné ne­do­ro­zu­me­nia.

Toto šťastní ľu­dia ne­ro­bia. Ne­berú si ta­kéto veci prí­liš osobne.

2. Ste hviezda svojho vlast­ného filmu

Sú typy ľudí, ktorí ve­ria, že svet sa točí len okolo nich. Sú zvyk­nutí na to, že sú ne­us­tále stre­do­bo­dom po­zor­nosti. Na­pí­šete si svoj vlastný sce­nár, máte pred­stavu o tom, ako by sa mali nie­ktoré si­tu­ácie vy­ví­jať a do­konca máte pred­stavu aj o tom, aký by mali mať ko­niec. Os­tatní ľu­dia však o va­šom sce­nári ne­ve­dia, a keď sa do­sta­nete do si­tu­ácií, ktoré ste si vo­pred ne­na­plá­no­vali, váš film je zni­čený.

pe­xels.com

3. Mys­líte vždy na to naj­hor­šie

Ľu­dia majú často zvyk, pred­sta­vo­vať si čo možno naj­horší možný vý­sle­dok ne­ja­kej si­tu­ácie a ná­sledne bý­vajú prek­va­pení, keď sa daná vec ne­skončí ka­ta­stro­fou. Ich my­seľ bo­juje so si­tu­áciami, ktoré môžu na­stať len s veľmi ma­lou prav­de­po­dob­nos­ťou – člo­veka trápi chrípka, kon­špi­račné te­órie ho však za­vedú až k po­doz­re­niu z ra­ko­viny.

Ne­ga­ti­vita plodí len ďal­šiu ne­ga­ti­vitu. Ide o prí­liv a od­liv šťa­sia do vášho ži­vota. Od­náša vás od brehu a ak ne­bu­dete plá­vať späť, tak vás strhne.

4. Máte ne­re­álne oča­ká­va­nia

Ide o si­tu­ácie, v kto­rých vy niečo oča­ká­vate, av­šak vaša ro­dina ani pria­te­lia ne­do­kážu čí­tať vaše myš­lienky, či pred­ví­dať vaše roz­mary. Od­mie­tol váš pria­teľ/vaša pria­teľka za­vo­lať v ur­čitú ho­dinu? Za­bu­dol /za­budla na vaše pol­ročné vý­ro­čie?

Ne­spl­nené oča­ká­va­nia sú jad­rom väč­šiny ne­šťas­tia vo va­šom ži­vote. Keď zní­žite svoje oča­ká­va­nia, zvý­šite svoju ra­dosť zo ži­vota.

5. Ča­káte na sig­nál

Každý po­zná vo svo­jom ži­vote as­poň jed­ného člo­veka, ktorý ne­urobí nič, po­kiaľ ne­dos­tane ne­jaký po­my­selný sig­nál, sú­hlas, odo­bre­nie, že môže niečo uro­biť, či nie­kam ísť. Títo ľu­dia ča­kajú na pre­jav „vyš­šej moci“, vďaka kto­rej sa až po­tom po­hnú ďa­lej. V tomto prí­pade je pre spo­koj­nejší ži­vot člo­veka lep­šie tvo­riť si svoj vlastný osud, než ča­kať, ako sa si­tu­ácia vy­vi­nie.

6. Ne­ris­ku­jete

Žite od­vážne! Vždy, keď sa vám na­skytne prí­le­ži­tosť, ktoré ob­sa­huje väč­šie ri­ziko, než to, na aké ste zvyk­nutí, vez­mite to. Aj keď mô­žete veľa stra­tiť, v ko­neč­nom dô­sledku bu­dete radi, že ste to uro­bili.

7. Po­rov­ná­vate svoj ži­vot s otat­nými

Po­rov­ná­vate. Ne­us­tále. Bý­va­nie, autá, prácu, vý­platné pásky, ob­sah skrine, chlad­ničky a pod. Je­diný člo­vek, s kto­rým by ste sa mali po­rov­ná­vať ste vy sami!

8. Ne­cháte sa okrá­dať o čas ne­správ­nymi ľuďmi

Často ne­cháte ľudí, aby vás zby­točne okrá­dali o čas, ktorý by ste inak mohli vy­užiť pre roz­voj sa­mého seba. Ve­nu­jete ho se­bec­kým a ne­ga­tív­nym ľu­dom, ktorí ne­majú dobrý vplyv na vaše cel­kové fun­go­va­nie.

Ži­vot máte len je­den, a preto ho ve­nujte len tým, ktorí si ho na­ozaj za­slú­žia.

unsp­lash.com

9. Ne­ne­cháte veci ísť

Nie­ktoré si­tu­ácie v ži­vote sú oveľa ťaž­šie než iné. Po­tre­bu­jete sa po­zbie­rať z ne­ús­peš­ného vzťahu, či vy­rov­nať so smr­ťou blíz­kej osoby. Ži­vot je plný strát. Bez nich by však ne­exis­to­valo sku­točné šťas­tie. Straty nám po­má­hajú de­fi­no­vať veci, na kto­rých sku­točne zá­leží a po­máha nám to v osob­nost­nom raste.

10. Do­stá­vate, ale ne­dá­vate

Jed­ným so spô­so­bov, ako sa vy­rov­nať so stra­tou je po­núk­nuť po­moc iným ľu­ďom. Po­môže vám to za­po­jiť sa na­s­päť do ži­vota. Ne­musí to byť veľká vec, nie­kedy úplne stačí, keď po­vzbu­díte pria­teľa, po­viete po­chvalné slovo, či nav­ští­vite nie­koho, kto býva často sám.

Ve­deli ste o tom, že na tomto svete exis­tujú dva typy ľudí? Jed­ným z nich sú dar­co­via a tí druhí sú prí­jem­co­via. Dar­co­via sú šťastní a prí­jem­co­via nie.

Takže je to len na vás, kto­rým z nich chcete byť?

 

Komentáre