Ak by som raz na­pí­sala knihu vo­lala by sa „Muži môjho ži­vota“. Sran­du­jem, toľko ich ani zďa­leka ne­bolo. Síce som v sku­toč­nosti ne­mala veľa vzťa­hov, mô­žem po­ve­dať, že vo svo­jom okolí som ich vi­dela ne­úre­kom. Veľa ľudí nám ži­vo­tom len tak pre­pláva. Dlho sa v ňom ne­zdrží, ale za to do­káže uro­biť po­riadny roz­ruch. Sem tam sa stane, že po ňom ostane ho­tová smršť.

Dnes som sa ti roz­hodla pri­niesť zo­znam 10 myš­lie­nok, ku kto­rým som sa ča­som do­pra­co­vala:

Now who wants to match w/ babe? @Ome­re­gozi 💋 @Ta­mar­fuss

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

1. Vždy sa k tebe bude sprá­vať tak, ako mu to sama do­vo­líš..

2. Nie každý koho máme radi, nás musí ne­vy­hnutne ľú­biť.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

3. …a nie kaž­dému kto nás mi­luje do­ká­žeme lásku opä­to­vať.

4. Nie­ktoré vzťahy ne­pot­re­bujú de­fi­ní­ciu či „ná­lepku“ a aj na­priek tomu sú sil­nej­šie ako tie kla­sické.

Pil­low fights with you. @gr­lwith­bangs

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

5. Ten, komu na tebe zá­leží sa bude zau­jí­mať, nech sa deje čo­koľ­vek.

6. Nie­kedy je deň ti­cha ne­vy­hnut­nos­ťou.

7. …a nie­kedy to môže byť aj me­siac či viac, na to kým si uve­do­míte, čo pre seba  sku­toč­nosti zna­me­náte.

8. Kým sa sama ne­bu­deš mať rada, ne­do­ká­žeš uro­biť šťast­ným ni­koho iného.

9.Prob­lémy vás buď viac spoja alebo roz­de­lia, v oboch prí­pa­doch je to v po­riadku.

10.Tam kde sa láska ne­na­chá­dza, ju ná­si­lím ne­vy­nú­tiš.

We­e­e­kend!! 🐶 @ro­ses_cloud @lau­rens­nu­y­ens

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

Keďže je ešte stále ja­nuár, a ne­sieme sa v mierne po­vzne­se­nej ná­lade tak by som ti chcela za­priať len je­diné. Rob to, čo ťa robí šťast­nou. Po­kiaľ si že­láš byť sama a vy­ho­vuje ti to tak, urob všetko preto, aby si z toho vy­ťa­žila ma­xi­mum. Po­kiaľ tú­žiš po vzťahu a sku­toč­nej láske, ne­us­po­ko­juj sa s „tak­mer vzťa­hom“. Mu­síš ve­dieť, čo chceš. A ako­náhle to zis­tíš, ne­bude dlho tr­vať, kým ti to skríži cestu. Stačí sa roz­hod­núť.

Komentáre