Viem, že ženy zvyknú v prí­tom­nosti muža, ktorý sa im páči, nie­kedy stra­tiť rozum. Hor­móny v nás do­kážu na­ro­biť po­riadnu ša­ra­patu. No exis­tujú isté zna­me­nia, ktoré by sme si mali na pr­vom rande s no­vým chla­pom vší­mať, a ktoré nám toho o ňom pre­zra­dia veľa.

 1. Ako re­a­guje na tvoje otázky? – zve­da­vosť je pri­ro­dzená. Po­kiaľ sa ne­pý­taš ni­jaké ne­vhodné veci ohľa­dom jeho sú­kro­mia (ktoré by som na prvé rande ur­čite ne­ťa­hala) je dô­le­žité všim­núť si ako re­a­guje na te­bou po­lo­ženú otázku. Po­čúva ťa a snaží sa ti od­po­ve­dať, alebo ťa veľmi ne­vníma a ne­po­va­žuje to za dô­le­žité?
 2. Aké má spô­soby – nie­ktorí muži majú ga­lan­tnosť v sebe. Iného zau­jíma v pr­vom rade on sám. Jeho spô­soby do­kážu od­ha­liť jemné gestá- ako to, či ti od­su­nie sto­ličku alebo po­núkne po­moc s ob­lie­ka­ním ka­bátu.
 3. Ako sa správa k ob­sluhe –to, že sa bude sna­žiť byť k tebe milý je há­dam sa­moz­rej­mos­ťou. Na za­čiatku sa nám každý snaží uká­zať z tej lep­šej stránky. No oveľa viac ti na­po­vie spô­sob, akým sa správa k ob­sluhe.
  zdroj: pe­xels.com
 4. Do­káže ti ve­no­vať 100% po­zor­nosť? – väč­šina z nás je on­line skoro stále. Ne­chá­vame si za­pnuté dáta v prí­pade, ak by náš nie­kto po­tre­bo­val. No rande (a nie len to prvé) by mal byť čas vy­me­dzený len pre vás dvoch. Čiže žiadne sc­rol­lo­va­nie ins­ta­gramu, či od­pi­so­va­nie na správy sem ne­patrí.
 5. Aký má po­hľad na svet – po­kús sa zis­tiť aký má po­stoj k ži­votu. Je to ten typ člo­veka, ktorý sa snaží po­ze­rať na veci po­zi­tívne? Alebo si vo všet­kom do­káže nájsť ne­jaké ne­vý­hody. Po­stoj k ži­votu ti na­po­vie veľa o tom, aké sprá­va­nie od neho mô­žeš v bu­dúc­nosti oča­ká­vať. A je len na tebe, čo ti vy­ho­vuje a k čomu sa sama pri­klá­ňaš.
 6. Sedí ti jeho hu­mor? – tak­tiež ďalší dô­le­žitý bod. Prídu ti jeho vtipy na­ozaj vtipné alebo skôr trápne? Ne­treba za­bú­dať na to, že člo­vek, s kto­rým máme tvo­riť pár by nás mal ve­dieť ro­zo­smiať.
  zdroj: pe­xels.com
 7. Zá­leží mu na tom, ako sa do­sta­neš do­mov? –a čo ko­niec vášho stret­nu­tia? Zau­jíma ho ako sa do­sta­neš do­mov? Po­núkne ti od­pre­va­de­nie? Je sa­moz­rejmé, že si zvyk­nutá a vieš sa do­sta­viť do­mov aj sama, no aj ta­káto „drob­nosť“ do­káže pre­zra­diť, či mu na tebe zá­leží.
 8. Ako do­káže kon­ver­zo­vať? – je váš roz­ho­vor vy­rov­naný? Alebo sa mu­síš sna­žiť ne­us­tále klásť ne­jaké otázky len aby ne­na­stalo trápne ti­cho. Vší­maj si, či do­káže viesť kon­ver­zá­ciu a aké témy vy­berá.
 9. Je do­chvíľny? – meš­kať môže z času na čas každý. No na prvé rande, by sme mali do­ra­ziť včas. Pre­zrá­dza to o ňom na­prí­klad aj to, aký je zod­po­vedný.
 10. Ako sa pri ňom cí­tiš. – po­sledný no zá­ro­veň há­dam naj­dô­le­ži­tejší bod tohto zo­znamu. Od­po­vedz si úp­rimne, ako sa pri ňom cí­tiš? Do­ká­žeš sa uvoľ­niť, alebo máš ne­us­tále po­cit, že sa po­tre­bu­ješ ovlá­dať a ne­mô­žeš pre­ja­viť, kto v sku­toč­nosti si?

Plus na zá­ver: Ako ti s ním ubehne čas? Ho­vorí sa, že ak je nám na­ozaj dobre, tak ho úplne za­bú­dame vní­mať.

Komentáre