Každá z nás po ňom túži. Po pev­nom vzťahu, ktorý je plný lásky. No v čom spo­číva ta­jom­stvo do­ko­na­lého vzťahu? Vo vzá­jom­nej úcte, láske, ché­mii, spo­loč­ných zá­uj­moch a najmä ver­nosti. Všetky páry, ktoré majú silný vzťah, čo trvá nie­koľko ro­kov do­dr­žia­vajú jed­no­du­ché pra­vidlá. Tu je nie­koľko z nich:

Fy­zický kon­takt je ne­smierne dô­le­žitý

Ne­mys­lím tým sex, ale oby­čajné po­hla­de­nie po tvári, vrúcne do­tyky či sr­dečné ob­ja­tia. To všetko nás do­káže po­hla­diť na duši. Ta­ký­mito pre­javmi lásky dá­vame nášmu par­tne­rovi na­javo, ako veľmi ho mi­lu­jeme.

Oči po­ve­dia viac než ti­síc slov

Očný kon­takt je ta­kisto dô­le­ži­tým fak­to­rom šťast­ného a dl­ho­do­bého vzťahu. Vy­jad­ru­jeme ním svoju lásku, šťas­tie, ale aj smú­tok či hnev. Očami vieme po­hla­diť svojho mi­lo­va­ného bez toho, aby sme sa ho čo i len dot­kli.

Opä­to­vať lásku sa vždy oplatí

Po­kiaľ ti tvoj par­tner po­vie, že ťa mi­luje, po­vedz mu to aj ty. Všetky tie krásne slová a činy mu predsa mu­síš vrá­tiť. Inak bude mať po­cit, že ho ne­mi­lu­ješ alebo ti na ňom ne­zá­leží. Po­kiaľ ro­bíš to čo on, dá­vaš mu na­javo, že ho ne­us­tále po­čú­vaš a sle­du­ješ jeho činy.

Váž si jeho city

Ni­kdy ne­ber par­tne­rovu lásku ako sa­moz­rej­mosť. Ni­kdy to­tiž ne­vieš, kedy to skončí. Áno, ja viem. Taký je jed­no­du­cho ži­vot. Nič ne­trvá večne. Preto si s ním uží­vaj každú mi­nútu a buď mu vďačná za všetko, čo pre teba robí. Po­kiaľ si ho na­hne­vala, ospra­vedlň sa mu. Ak je ne­šťastný, po­kús sa ho roz­ve­se­liť. Len vtedy mô­žeš od nie­koho ča­kať lásku, po­kiaľ mu ju sama po­skyt­neš.

Ospra­vedl­ňuj sa za svoje chyby

Viem, že je to ne­smierne ťažké, no na ospra­vedl­ňo­vaní a od­púš­ťaní chýb predsa stojí väč­šina vzťahu. Aj keď možno ospra­vedl­ne­nie nie je úp­rimné, tvojho par­tnera as­poň po­hladí na duši. Po­kiaľ sa ne­o­spra­vedl­níš, len pre­tože si tvrdo­hlavá, váš vzťah môže ča­som stros­ko­tať.

zdroj: unsp­lash.com

Ni­koho ne­ob­vi­ňuj

Je jed­no­du­ché há­dzať vinu na dru­hých. No snaž sa to ro­biť čo naj­me­nej. Po­kiaľ ťa par­tner na­štval, na­po­čí­taj rad­šej do de­sať, akoby si ho mala ob­vi­niť z nie­čoho, čo ne­spra­vil a po­tom to ľu­to­vať.

Od­púš­ťaj

A bude ti od­pus­tené. Viem, že po­ve­dať nie­komu pre­páč nie je jed­no­du­ché, no od­púš­ťa­nie je zá­kla­dom kaž­dého vzťahu. Každý predsa ro­bíme chyby a ob­čas je v po­riadku do­stať či dať nie­komu druhú šancu. Šancu na to, aby na­pra­vil svoje chyby.

Ne­vries­kaj

Po­kús sa rie­šiť všetky prob­lémy s chlad­nou hla­vou a bez kriku. Po­kiaľ bu­deš zú­rivá, pre­ne­sieš svoju ne­ga­tívnu ener­giu aj na par­tnera a ešte viac sa po­há­date. Rie­šiť hádky bez zby­toč­ného kriku je ťažké, ale veľmi efektné.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­skáč par­tne­rovi do reči

Po­kiaľ ti ho­vorí o svo­jom dni v práci, ne­pre­ru­šuj ho a po­zorne po­čú­vaj. Tiež sa po­tre­buje s te­bou po­de­liť o svoje po­city, ra­dosť či smú­tok. Ská­ka­nie nie­komu do reči je predsa ne­slušné a ničí efek­ti­vitu va­šej kon­ver­zá­cie.

Snažte sa prob­lémy rie­šiť spo­ločne

Uis­tite na­vzá­jom je­den dru­hého, že ste si ve­domí svo­jej chyby a snažte sa nájsť kom­pro­mis. Je dô­le­žité, aby toto rie­še­nie vy­ho­vo­valo obi­dvom stra­nám. Iba tak mô­žete mať do­ko­nalý a šťastný vzťah plný lásky a po­ro­zu­me­nia.

 

Zdroj: your­tango.com

Komentáre