Ľu­dia si často krát ne­uve­do­mujú, akú silu má to, čo vy­slo­via na­hlas. Z po­citu hnevu často krát po­vieme  slová, ktoré ľu­tu­jeme a ktoré dru­hého zra­nia, po­tom prídu slová, kto­rými sa chceme ospra­vedl­niť, alebo slová, kto­rými chceme mi­lo­va­nej osobe vy­znať lásku.

Zo všet­kých ži­vot­ných si­tu­ácií vieme usú­diť je­diné, a to, že to ako sa sprá­vame od­zr­kad­ľuje to, ako sa cí­time. Po­city za­ľú­be­nia do­kážu byť veľmi silné. Ro­bia nás šťast­nými, no ob­čas nám pri­ná­šajú aj ne­sku­točnú bo­lesť. Keď sa však člo­vek na­ozaj za­mi­luje, je ob­čas na­ozaj veľmi, veľmi ťažké nájsť slová, kto­rými by vy­jad­ril to, čo cíti. Exis­tujú však spô­soby, kto­rými do­ká­žeme vy­jad­riť to, že nie­koho mi­lu­jeme aj bez po­moci týchto dvoch slov. A je ich na­ozaj veľa. Sú to ma­lič­kosti, vďaka kto­rým do­ká­žeme mi­lo­va­nej osobe pre­ja­viť to, čo sku­točne cí­time.

Ak ne­vieš ako na to, máme pre teba zo­pár rád s kto­rými to do­ká­žeš.

1. Na­píš mu správu, aby ve­del, že mu chý­baš

Jed­no­du­ché. Na to, aby si mu dala ve­dieť, že ti chýba ne­mu­síš po­u­žiť slová. Stačí, ak mu po­šleš emoji srdca a tvoja po­lo­vička bude ve­dieť, že nad ním pre­mýš­ľaš.

2. Milé prek­va­pe­nie

Na­píš mu sladkú ro­man­tickú vec, na­prí­klad, že má nád­herný úsmev, na pa­pier a vlož mu ho do vrecka bundy, ktorú často nosí. Mo­ment prek­va­pe­nia, keď si to nájde ná­hodne bude stáť ur­čite za to. 

zdroj: stocksy.com

3. Kom­pli­menty

Daj mu na­javo, že je pre teba je­di­nečný. Po­vedz mu o jeho pred­nos­tiach. Daj mu na ve­do­mie, že si ich vší­maš a vá­žiš.

4. Ďa­ku­jem

Slovo ďa­ku­jem vie člo­veka po­te­šiť tiež. Najmä vtedy, ak mu uká­žeš, že si za jeho prí­tom­nosť po tvo­jom boku na­ozaj vďačná.

5. Čas pre seba

Každý máme svoje zá­ujmy, ktoré sa nie vždy to­čia okolo na­šich po­lo­vi­čiek. Najmä, keď pra­cu­ješ a štu­du­ješ. Čas je však jedna z naj­dô­le­ži­tej­ších vecí, ktoré člo­veku mô­žeš dať, preto ak chceš, aby bol váš vzťah har­mo­nický obe­tuj na svoju po­lo­vičku viac času.

zdroj: stocksy.com

6. Te­le­fóny preč

Ako pri pre­chá­dza­jú­com bode aj tu opäť spo­me­nieme čas. Dnešná doba je ne­nor­málne upo­náh­ľaná av­šak, čas strá­vený s po­lo­vič­kou vieme vy­užiť aj inak ako pri te­le­fóne. Takže ho rad­šej ne­chaj doma, alebo ho od­lož na miesto, kde ťa ne­bude vy­ru­šo­vať.

7. Prek­vap ho vý­le­tom

Už dl­h­šie ti ho­vorí, ako by si chcel cez ví­kend od­dých­nuť. Ne­vá­haj a skús vy­mys­lieť vý­let len pre vás dvoch.

8. Po­zor­nosť

Ve­nuj viac po­zor­nosti tomu, čo ti tvoja po­lo­vička ho­vorí. Po­čú­vaj o jeho snoch, taj­ných že­la­niach, ale aj o tom, čo ho trápi alebo na­opak teší.

9. Prek­vap ho ve­če­rou

Po tebe je pre chlapa dô­le­žité jedlo. Ne­vá­haj preto a nájdi jedlo, ktoré mu spra­víš doma. Nič nie je ro­man­tic­kej­šie ako ve­čera vo dvo­j­ici doma. 

zdroj: stocksy.com

10. Bozk

Najs­lad­šia od­mena je bozk. Keď má zlý deň, keď sa teší, keď urobí niečo pekné pre teba, keď ho chceš len tak od­me­niť za niečo, čo do­ká­zal, alebo len tak… Je to to, čo ho vždy po­teší viac ako hoc aký iný dar.

Vi­díš ? Do­ká­žeš mu po­ve­dať mi­lu­jem ťa aj bez toho, aby si tie slová po­u­žila. Všetko je to len o ma­lých ges­tách, ktoré tvojmu par­tne­rovi ukážu, že je te­bou mi­lo­vaný. 

Komentáre