Aby bolo jasné, mod­lím sa asi sto­krát denne. Vždy sa Bohu pri­ho­vá­ram rov­nako: „Bože, daj mi silu, aby som ho ne­za­bila!!!“ A v ta­kých mo­men­toch, keď tvoj ži­vot visí na vlásku (a ty o tom ani ne­vieš), spo­me­niem si na všetko bláz­nivé, čo pre mňa ro­bíš. 

1. Ne­chás po­čas dvoj­ho­di­no­vej cesty au­tom do­okola hrať moju mi­lo­vanú odr­ho­vačku od En­ri­que Ig­le­siasa. Bai­lan­dó­óóó, Bai­lan­dó­ó­óóó´….

2. Išiel si mi vziať ča­senku ku gy­ne­ko­ló­govi, len aby som si ja mohla ešte po­spať!

3. Bol si so mnou v kine na všetky časti Twi­lightu. Na fi­nál­nej časti dva­krát!

4. Keď sme spolu cho­dili ešte len me­siac, pred svo­jím šé­fom si ma pred­sta­vil ako svoju bu­dúcu man­želku. (A pod čiaru do­dá­vam, že to bolo ro­man­tické, nie po­doz­rivé!)

5. Aj keď vždy za­bud­neš na moje na­ro­de­niny, každý me­siac mi pri­ne­sieš kvety.

6. Po­čas mo­jej hys­té­rie okolo 50 od­tie­ňov si­vej si si kú­pil šedú kra­vatu v štýle Greya, aby si ma ňou mo­hol zvia­zať!!!

7. Keď za­spá­vame, vždy skon­tro­lu­ješ, či som dobre za­krytá a ne­mám stu­dené nohy. (Keď mám, zo­hrie­vaš mi ich svo­jimi)

8. Máš rád moje ka­ma­rátky, vtip­ku­ješ s nimi, vieš o nich všetko a keď sú u nás a do­pi­jeme všetko víno, bez slova ideš kú­piť ďal­šie. A pri­ne­sieš aj zmrz­linu!

9. Re­špek­tu­ješ moju ne­ko­nečnú lásku k Le­onar­dovi Di­Cap­ri­ovi a vždy, keď ide v te­le­ví­zii jeho film, po­vieš mi to, aby som ho ne­zmeš­kala.

10. Hoci si mo­hol, ne­za­bil si ma v na­sle­du­jú­cich si­tu­áciách:

– vtedy, keď som s tvo­jím au­tom „lízla“ su­se­dov mú­rik. A tým liz­núť mys­lím, že do­kr­čený ku­for dá­vali me­cha­nici do­kopy dva me­siace.

– po­čas maj­strovs­tiev ho­keja, keď som si po­čas zá­pasu s Ma­ďar­skom vy­do­byla (pla­čom) sle­do­va­nie Fo­resta Gumpa.

– aj vtedy, keď som tvo­jej mame bonzla, že celé ví­kendy chlas­táš s ka­mošmi.

Je to cel­kom ľahká ma­te­ma­tika. Kým je dob­rých skut­kov stále viac ako tých zlých (hoci ob­čas je to veľmi, veľmi tesné), je jasné, že nás tie naše hor­šie – le­ni­vej­šie – sm­rad­ľa­vej­šie po­lo­vičky stále mi­lujú! 

foto: Good Vib­ra­ti­ons

Komentáre