Ak si mys­líte, že je to za­dok či pr­sia, ste na omyle. Mu­žov to­tižto na že­nách pri­ťa­huje niečo ab­so­lútne iné.

Dnes sa ne­bu­deme ba­viť o du­šev­nej kráse, ale o tej fy­zic­kej. Áno, o tej, ktorá je zod­po­vedná za vá­šeň, prí­ťaž­li­vosť a ché­miu. Prí­roda nám predsa mu­sela dať do vienka tro­chu krásy, inak by ľud­stvo vy­hy­nulo. Ve­deli ste, že prie­merne sa muž na ženu po­zerá 10 se­kúnd? A v tejto po­merne krát­kej dobe, mu mo­zog „vy­pľuje“ vý­sle­dok. V sku­toč­nosti však at­rak­ti­vitu ženy vy­hod­no­cuje len na zá­klade jed­nej črty. Viete, ktorá to je?

 Nie­kedy vedci do­kážu prísť na na­ozaj zau­jí­mavé fakty. Ak vidí muž ženu po pr­vý­krát, „hod­notí“ ju 10 se­kúnd. Môže to byť nová ko­le­gyňa, pre­da­vačka v ob­chode, či dáma, s kto­rou čaká na zá­stavke.

Každý muž sa však po­čas týchto 10 se­kúnd pri­bližne po­lo­vicu času sú­stredí na pery. Práve tie vní­majú muži ako na­jat­rak­tív­nej­šie. Práve vý­sledky tejto štú­die rú­cajú fámy o tom, že muži „zí­zajú“ iba na pr­sia či za­dok

Ne­máte plné pery? Ne­vadí, aj rúž do­káže spra­viť ho­tové zá­zraky

pi­xa­bay.com

Ak ste sa na­ro­dili s pe­rami, ktoré sú na ne­ro­zoz­na­nie od úsečky, ne­zú­fajte. Stačí rúž, ktorý ich do­káže do­ko­nale zvý­raz­niť.  Vedci zis­tili, že mu­žov viac zau­jal čer­vený, než ru­žový rúž. Čer­vené pery v prie­mere pri­tiahli ich po­zor­nosť na 7,3 se­kundy, za­tiaľ čo ru­žové pery „len“ na 6,7 se­kúnd.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Na pr­vom mieste sa teda umiest­nili pery, na dru­hom oči a na tre­ťom vlasy. Tak sa zdá, že po­pr­sie je pre­ce­ňo­vané a muži sa na­ozaj do­kážu po­ze­rať (aj) do očí.  Tento ve­decký po­čin majú na sve­domí vedci z Man­ches­ter­skej uni­ver­zity. Päť­de­sia­tim mu­žom uká­zali fo­to­gra­fie žien s rú­žom aj bez rúžu. Tvr­dia však, že vý­sledky ich ne­prek­va­pili.

Ko­niec­kon­cov, ženy po­u­ží­vali „rúž“ už v sta­ro­veku a ve­deli, ako zau­jať. Možno sa me­nia ku­lisy, no­síme iné ob­le­če­nie, no pod­stata v nás sa vekmi ne­mení. Ani po­hľad na žen­skú krásu.

zdroj: spring

Komentáre