Prvé rande je niečo, čím si mu­síme prejsť všetci. Nie­kedy ne­do­padne podľa pred­stáv a nie­kedy až nad naše oča­ká­va­nia. Všetko zá­visí od ľudí, ktorí sa stretnú.

V tomto článku náj­deš rady, ktoré by ti mali po­môcť, keď už príde k to­muto dô­le­ži­tému stret­nu­tiu.

# Po­uži farby, na ktoré nie si zvyk­nutá

Ak pre­fe­ru­ješ no­se­nie jed­nej ob­ľú­be­nej farby, pre­kroč svoju zónu kom­fortu a vy­mysli si niečo nové. Skús skom­bi­no­vať farby, na ktoré nie si úplne zvyk­nutá. Ten vý­sle­dok ur­čite ne­prek­vapí len teba ale aj jeho. Do­ká­žeš zau­jať tým, že sa ne­bu­deš báť nie­čoho no­vého, čo by pre­zen­to­valo tvoju osob­nosť.

# Buď sama se­bou aj v tom, čo roz­prá­vaš

Ak ho chceš na­ozaj zau­jať a stret­núť sa s ním znovu, mala by si mu ho­vo­riť pravdu. Ak nad­via­žete kon­takt za­lo­žený na po­chyb­nos­tiach, ne­skončí to dobre ani pre jed­ného z vás.

#Neuč sa po­učky, ktoré mu po­vieš

Ne­mu­síš ve­dieť o všet­kom, čo má do­tyčný rád. Pý­taj sa ho na jeho zá­ľuby a voľný čas. Dis­ku­tuj s ním o té­mach, ktoré ti nie sú prí­liš známe. Ur­čite ho po­teší, ak ti bude môcť vy­svet­liť niečo nové. A ak si to za­pa­mä­táš a po­cho­píš, ur­čite ho tým na ďal­šom stret­nutí ohú­riš.

# Príď s ná­pa­dom

Možno ne­bude tvo­jou úlo­hou vy­mys­lieť, čo všetko ab­sol­vuje na pr­vom rande, no mať menší ná­pad v zá­lohe ne­bude na za­ho­de­nie. Ak sa vám zme­nia plány a bu­dete mu­sieť niečo na­rýchlo vy­mys­lieť, ur­čite ho po­teší, že si pre­mýš­ľala nad va­šim spo­loč­ným ča­som.

Who do you want to be here with? @bar­ba­rab­ri­gido 🍃 @cars­sun

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

# Udrž očný kon­takt

Ak sa ne­bu­deš han­biť a do­ká­žeš mu po­ze­rať pri kon­ver­zá­cii do očí, ur­čite si tým zís­kaš jeho sym­pa­tie. Tým dá­vaš jasne na­javo, že ťa zau­jíma to, o čom roz­práva.

# Od­kry kú­sok ta­jom­stva

Na za­čiatku by si ne­mu­sela ho­vo­riť a ta­jom­stvách, ktoré si me­dzi te­bou a naj­lep­šou ka­ma­rát­kou. No pre­ho­vo­riť o sne, pop­rí­pade tra­pase, ne­musí byť na škodu. A možno to skončí tým, že sa aj on po­delí o prí­hodu, na kto­rej sa ne­pres­ta­nete smiať.

# Nek­ri­ti­zuj všetko okolo seba

Vy­jad­riť svoj ná­zor k nie­čomu, čo sa ti ne­páči, po­kojne mô­žeš. No ak nad všet­kými spo­loč­nými si­tu­áciami ohr­nieš no­som, bude to zna­me­nať, že ťa nič ne­zau­jíma. A chlap to môže zo­brať osobne.

We­e­kend road trips!! @tben­dina

A post sha­red by The­Coup­le­Go­als (@coup­le­go­als) on

# Hľa­daj niečo nové

Skús pri­niesť do va­šej kon­ver­zá­cie niečo zau­jí­mavé. Niečo na za­mys­le­nie k de­bate, ktorá by ne­mala konca. S veľ­kou prav­de­po­dob­nos­ťou, by mohla po­kra­čo­vať na ďal­šom rande. S no­vými po­znat­kami a myš­lien­kami. Pre­mýš­ľaj nad no­vými ná­zormi a čin­nos­ťami, ktoré by si chcela vy­skú­šať.

# Ne­chaj mu pries­tor na vy­tvo­re­nie ná­zoru

Ženy rady roz­prá­vajú dlho a zau­jato. No je po­trebné ne­chať aj druhú stranu, aby vy­jad­rila svoj ná­zor. Pop­ri­tom ako bu­deš po­čú­vať, sle­duj jeho re­ak­cie a zá­u­jem, akým ho­vorí.

# Pa­mä­taj, že vý­do­bytky tech­no­ló­gie sú zlo

Chá­pem, že v dneš­nej dobe je pre nie­kto­rých ľudí prí­liš ťažké žiť svoj ži­vot aj mimo vir­tu­álny svet. No ak do­ká­žeš na ur­čitý čas za­bud­núť, že exis­tuje mo­bilný te­le­fón a to všetko, čo sa v ňom skrýva, jed­no­značne tým ohú­riš aj seba. A od neho máš plu­sový bod, že do­ká­žeš vní­mať von­kajší svet taký, aký je.

P.S.: A buď to len ty. Táka, aká na­ozaj si. 🙂 

Komentáre