Viem, je už po­lo­vica feb­ru­ára za nami a ty sa možno pý­taš, prečo pí­šem tento člá­nok až te­raz. Av­šak nie som zás­tan­com no­vo­roč­ných pred­sav­zatí a ta­kisto mi chvíľu trvá, aby som si uve­do­mila, čo mi rok 2017 dal, aby som si to ujas­nila a možno niečo aj po­cho­pila. Moje skú­se­nosti som spí­sala do 10 vecí, ktoré po­va­žu­jem za naj­dô­le­ži­tej­šie lek­cie roku 2017.

PRVÉ PO­NAU­ČE­NIE: Na pr­vom mieste som ja! A nie, nie je to se­becké. Moje po­treby sú dô­le­žité a už sa ne­mie­nim ne­us­tále pod­ria­ďo­vať na úkor svojho šťas­tia.

DRUHÉ PO­NAU­ČE­NIE: Ak nie som 100 % pre­sved­čená o veci, ktorú si chcem kú­piť, ne­kú­pim si ju! Ke­dysi som roz­mýš­ľala tak, že ak som si ne­bola ne­ja­kou ve­cou istá, kú­pila som si ju aj tak, pre­tože „vraj ju raz vy­uži­jem“. Nie! Po­kiaľ nie som na 100 % pre­sved­čená, že ju chcem, ne­kú­pim si ju.

TRE­TIE PO­NAU­ČE­NIE: Ne­tráp sa tým prí­liš. O me­siac si na to ani ne­spo­me­nieš! To je akési moje motto, ktoré si ho­vo­rím vždy, keď ma niečo trápi. Ver, že všetko sa dá vy­rie­šiť a všetko po­tre­buje svoj čas.

ŠTVRTÉ PO­NAU­ČE­NIE: Ob­klo­puj sa ľuďmi, ktorí pri tebe budú stáť aj v zlých ča­soch! A vô­bec ich ne­musí byť veľa. Ver mi.

PIATE PO­NAU­ČE­NIE: I zlá skú­se­nosť je skú­se­nosť! Aký by bol ži­vot nudný, keby sa ne­máme učiť z chýb. Je po­trebné zly­hať a ísť od za­čiatku. A ta­kisto je po­trebné za­ží­vať veci, ktoré sú nám nie moc prí­jemné.

zdroj: unsp­lash.com

ŠIESTE PO­NAU­ČE­NIE: Nef­ňu­kaj a rob niečo so svo­jim ži­vo­tom! Jedna z vecí, ktorú ne­ná­vi­dím na ľu­ďoch, je ne­us­tále fňu­ka­nie, že sú so svo­jim ži­vo­tom ne­spo­kojní. Tak s tým niečo robte! Za­čnite ces­to­vať, hľa­dajte sa, tvorte, skú­šajte. Len ne­frf­lite.

SIEDME PO­NAU­ČE­NIE: Exis­tuje ži­vot aj mimo so­ciál­nych sietí a nie vždy je ru­žový! Ja mám veľmi rada so­ciálne siete. Mô­žem sa in­špi­ro­vať alebo sa niečo nové na­učiť. No všet­kého veľa škodí a tak som po­cho­pila, že nie je dobré sa po­rov­ná­vať a mys­lieť si, že ten člo­vek, kto­rého fol­lo­wu­jete, má do­ko­nalý ži­vot a veľa pe­ňazí na účte.

ÔSME PO­NAU­ČE­NIE: Buď vždy sama se­bou! Nech sa deje, čo sa deje. Ne­sle­duj módne trendy len preto, lebo je to „cool“. Ne­fajči len preto, lebo bu­deš štý­lo­vej­šia. Nos, čo chceš a sprá­vaj sa tak, ako po­va­žu­ješ za vhodné.

DE­VIATE PO­NAU­ČE­NIE: Ne­ča­kaj a ko­naj! Te­raz, nie zaj­tra. Prob­lém je ten, že si mys­líš, že máš veľa času.

DE­SIATE PO­NAU­ČE­NIE: Za­hoď hlúpe pred­sudky! Ver, že mi to zme­nilo ži­vot asi naj­viac. Ot­vo­rili sa nové mož­nosti, vznikli nové pria­teľ­stvá. Ob­čas stačí len vy­jsť zo svo­jej kom­fort­nej zóny a po­roz­mýš­ľať o svo­jich ná­zo­roch. A hlavne po­čú­vať a re­špek­to­vať dru­hých.

Komentáre