Pat­rím k tým ľu­ďom, ktorí na­te­šene tlies­kajú, keď sa za­čína oc­hla­dzo­vať. Nie len kvôli tomu, že v de­cem­bri ko­nečne ne­bude divné, ak bu­dem nons­top po­čú­vať via­nočné pes­ničky, ale aj preto, že so zi­mou pri­chá­dzajú dlhé ka­báty, vy­soké čižmy a hrubé ple­tené svetre.

Je­senná móda bola pre mňa vždy naj­zau­jí­ma­vej­šia a pri pre­ze­raní mo­jich ob­ľú­be­ných on­line strá­nok, som na­šla veľmi ori­gi­nálne kúsky (najmä čižmy na ob­ráz­koch 5 a 9). Práve o tieto moje „ob­javy“ by som sa s vami chcela te­raz po­de­liť.

Sve­ter: RI­VER IS­LAND, Sukňa: RI­VER IS­LAND, Čižmy: PRE­TTY LITTLE THING

Ka­bát: H&M, Ro­lák: H&M, No­ha­vice: NA­STY GAL, Čižmy: RI­VER IS­LAND

Ko­šeľa: H&M(muž­ská), Čižmy: H&M, Pan­ču­chy: H&M, Shorts: RI­VER IS­LAND

Bunda, No­ha­vice, Sve­ter: RI­VER IS­LAND, To­pánky: JEFF­REY CAMP­BELL

Čižmy: JEFF­REY CAMP­BELL, Ka­bát: RI­VER IS­LAND, Taška, šatka: H&M

Všetko: RI­VER IS­LAND

Ka­bát: H&M, Čižmy: PRE­TTY LITTLE THING, Sve­ter, no­ha­vice: RI­VER IS­LAND

Všetko: H&M

Ka­bát: H&M, Mi­kina: RI­VER IS­LAND –muž­ská, No­ha­vice: H&M, To­pánky: JEFF­REY CAMP­BELL

Všetko: RI­VER IS­LAND

Komentáre