Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Slnko svieti, voda láka… teplé sl­nečné dni sú priam stvo­rené na to, aby si so svo­jím fra­je­rom vy­skú­šala niečo ne­tra­dičné a možno trošku za­ká­zané. Veď predsa za­ká­zané ovo­cie chutí naj­lep­šie. A ver nám, že na tomto si so svo­jím dra­hým po­chu­tíš. 

Ne­zá­leží na tom, či cez leto ostá­vaš doma na Slo­ven­sku, alebo sa chys­táš nie­kam k moru. To vhodné miesto sa dá ob­ja­viť kde­koľ­vek, po­stačí ti s fra­je­rom tro­chu od­vahy, ne­via­za­nosti a spon­tán­nosti.

1. Pik­nik na lúke

Za­čnime tým naj­jed­no­duch­ším. Za­baľ deku, ne­jaké to jedlo, fľašu vína a šup do prí­rody. Náj­dite si ne­jaké od­ľahlé miesto na lúke, kde ne­bu­dete ni­kým ru­šení a po po­há­riku vínka sa ur­čite obaja tro­chu osme­líte. Ne­za­budni ale vše­tok od­pad pekne od­ho­diť do koša alebo si ho vezmi so se­bou a vy­hoď doma.

zdroj: Photo by Jo­anna Nix from Unsp­lash

2. Pre­chádzka po lese

Môže to vy­ze­rať, že idete na hríby, no v sku­toč­nosti sa bu­dete ve­no­vať iným čin­nos­tiam. V lese náj­deš ko­pec stro­mov, o ktoré ťa môže fra­jer oprieť a keď chcete tro­chu viac sú­kro­mia, náj­dite najb­ližší po­sed, z kto­rého po­ľov­níci zvyknú sle­do­vať zvie­ratá.

3. Kan­ce­lá­ria/iná práca

Ak mu­síš cez leto ťa­hať nad­časy a máš svoju vlastnú kan­ce­lá­riu, za­vo­laj fra­je­rovi, aby ťa pri­šiel vy­z­dvi­hnúť. Veď ktorá z nás ne­túži po scénke ako vy­stri­hnu­tej z filmu, kedy muž všetko zhodí zo stola a vy­sadí si ťa naň? Ne­za­bú­daj ale, že nie­kto to bude mu­sieť aj upra­tať 🙂

4. Vý­ťah

Spo­meň si na scénu z 50 od­tie­ňov. Obaja sto­jíte vo vý­ťahu, na­pä­tie by sa dalo krá­jať. Ak bý­vate na vyš­šom po­schodí, bola by škoda ta­kúto šancu pre­már­niť. Po­zor však na zve­davú su­sedu, ktorá si vý­ťah pri­volá tiež. Pub­li­kum predsa nech­cete. Či áno?

zdroj: Le­bens­lauf from www.le­bens­lauf.org

5. Par­ko­visko/ná­kupné cen­trum

Kým člo­vek nemá vlastný byt, ra­do­vánky v aute sú asi po­vin­nou jaz­dou. Prečo si to však tro­chu ne­oko­re­niť? Choďte do ná­kup­ného cen­tra a roz­dajte si to rovno na par­ko­visku. Alebo aj vo vnútri sa nájde via­cero mož­ností. Čo tak skú­šobné ka­bínky alebo ve­rejné zá­chody?

6. Kino

V pre­pl­ne­nom kine to možno ne­pôjde, no fan­tá­zii sa me­dze ne­kladú. Ak ale kino ne­praská vo šví­koch, vy dvaja se­díte úplne hore, lep­šia prí­le­ži­tosť sa vám už ne­na­skytne. No z deja filmu si toho veľa pa­mä­tať asi ne­bu­dete 🙂

7. Loď/vlak

Ak sa chys­táte nie­kam vla­kom a ná­ho­dou sa ocit­nete sami dvaja v kupé, bolo by hrie­chom ne­vy­užiť to. Ak máš na sebe voľnú sukňu, o to lep­šie. Sadni si na fra­jera a tvárte sa ne­ná­padne. To isté mô­žete vy­skú­šať aj na lodi. To prí­jemné ko­lí­sa­nie vám k tomu len do­po­môže.

8. Zá­chod v lie­tadle

Ak si mi­lov­níč­kou ro­man­tic­kých fil­mov, po tomto mieste ur­čite tajne tú­žiš. Ne­zá­leží na tom, či tvoj let bude tr­vať len 2 ho­diny, alebo aj 8, malé rozp­tý­le­nie si s pria­te­ľom mô­žeš do­priať.

9. Pláž/os­trov

Ak si tro­chu od­váž­nej­šia a ne­vadí ti možné pub­li­kum, skúste si to roz­dať na pláži. Ak sa ale chcete vy­hnúť mož­ným oko­lo­idú­cim, urobte si vý­let na ne­jaký od­ľahlý os­trov, kde náj­dete za­šité miesto vhodné pre vaše ra­do­vánky.

zdroj: Photo by Asad Photo Mal­di­ves from Pe­xels

10. Ba­zén/more

Ak sa spý­tate žien, kde za­žili naj­lepší sex v ich ži­vote, mnohé od­po­vede budú práve vo vode. Ne­zá­leží na tom, či to bude ba­zén, ja­zero alebo more, ur­čite na tento zá­ži­tok ni­kdy ne­za­bud­neš.

Komentáre