V sú­čas­nosti na in­ter­nete vzniká ob­rov­ské množ­stvo rôz­nych ko­mik­sov a vtip­ných gif-ob­ráz­kov, ktoré sa nás sna­žia každú chvíľu ro­zo­smiať. Však Vin­cent – au­tor stránky lol­nein.com ich vy­tvára tak tro­chu po svo­jom. V jeho kres­bách to­tiž „oží­vajú“ aj oby­čajné veci. A to, čo si mys­lia, stojí na­ozaj za to. 

#1 

#2

30 Lolnein Comics I Created To Make Your Day A Bit Brighter

#3

30 Lolnein Comics I Created To Make Your Day A Bit Brighter

#4

30 Lolnein Comics I Created To Make Your Day A Bit Brighter

#5

30 Lolnein Comics I Created To Make Your Day A Bit Brighter

#6

30 Lolnein Comics I Created To Make Your Day A Bit Brighter

#7

30 Lolnein Comics I Created To Make Your Day A Bit Brighter

#8

30 Lolnein Comics I Created To Make Your Day A Bit Brighter

#9

30 Lolnein Comics I Created To Make Your Day A Bit Brighter

#10

Lolnein Comics

Zdroj: bo­red­panda.com

Komentáre