Na­ozaj vás (milo) prek­vapí, čo do­káže nie­kto­rých mu­žov riadne na­bu­diť.

Ak si mys­líte, že mu­žov do­káže naj­viac vzru­šiť po­hľad na nahé žen­ské telo, ste na veľ­kom omyle. Pre­sved­čia vás o tom úp­rimné od­po­vede týchto 10 mu­žov, ktorí úspeš­nému por­tálu Thought Ca­ta­log pre­zra­dili, čím ich pria­teľky ne­uve­ri­teľne vzru­šujú – a to bez toho, aby o tom vô­bec ve­deli. 

 Nie­ktoré veci sú úsmevné, iné prek­va­pivé, no všetky majú spo­ločné jedno – sú dô­ka­zom toho, že na­hota nie je tou je­di­nou ve­cou, ktorá do­káže mu­žov vzru­šiť.

#1 “Moja pria­teľka do­káže byť veľmi zá­bavná, no z času na čas po­vie aj vtip, ktorý vô­bec nie je smiešny. To je predsa nor­málne, stáva sa to kaž­dému, kto iných ľudí rád baví. Keď však po­vie niečo, čo jej na­ozaj ne­vyšlo a ni­kto sa ne­zas­meje, zvraští obo­čie ohr­nie svoju spodnú peru. Vy­zerá vtedy tak roz­košne, že naj­rad­šej by som ju okam­žite… však viete čo.”

pe­xels.com

#2 “Vždy, keď si moja pria­teľka cez no­ha­vice ne­ná­padne pop­raví spodnú bie­li­zeň, pri­vá­dza ma to do šia­len­stva. Snaží to spra­viť tak, aby som to ne­vi­del, no ja na tento mo­ment vy­slo­vene ča­kám, a tak sa jej to väč­ši­nou ne­po­darí.”


#3 “Bude to znieť zvláštne, no mi­lu­jem sa po­ze­rať na to, ako sa moja pria­teľka ob­lieka. Po­ze­rám sa na to do­konca rad­šej, ako keby sa vy­zlie­kala. Ten spô­sob, akým si za­pne pod­pr­senku, opatrne si na­tiahne ra­mienka, ob­le­čie si spodnú bie­li­zeň a po­tom si na­tiahne svoje úzke džínsy… Je pri­tom taká ele­gantná a žen­ská, že ju ve­ľa­krát mu­sím opäť okam­žite vy­zliecť.”


#4 “Raz som cho­dil s jed­ným diev­ča­ťom. Vždy, keď nad nie­čím in­ten­zívne pre­mýš­ľala, jemne vy­su­nula svoj ja­zyk a za­hryzla si doňho. Ani len ne­tu­šila, čo to so mnou za­kaž­dým spra­vilo.”

pe­xels.com

#5 “Moja snú­be­nica si myslí, že má na­ozaj hrozný hlas, preto ni­kdy a pred ni­kým ne­spieva – do­konca ani predo mnou. Zo­pár­krát som ju už však pri spie­vaní pri­chy­til, keď si ne­všimla, že som pri­šiel do­mov. Vžila sa do toho tak, ako keby si mys­lela, že stojí nie­kde na pó­diu. Síce som si mu­sel za­kryť uši, no vy­ze­rala pri tom tak sexy, ako ni­kdy pred­tým!”


#6 “Ne­do­ká­žem sa ovlá­dať, keď si moja pria­teľka za­čne ne­vinne ob­tá­čať svoje vlasy okolo prsta. Vlastne ma ne­uve­ri­teľne vzru­šuje, keď sa ako­koľ­vek za­čne hrať so svo­jimi vlasmi… Je to ne­uve­ri­teľne sexy.”


#7 “Ja síce čí­ta­nie ne­mám rád, no moja pria­teľka je riadny kni­ho­moľ. Keď prí­dem do­mov a náj­dem ju schú­lenú v kresle, s jej ob­ľú­be­nou kni­hou, ne­do­ká­žem sa ovlád­nuť. Je ne­uve­ri­teľne sexy, keď číta.”

pe­xels.com

#8 “Viem, bude to znieť zvláštne, no pre­zra­dím vám to. Je ne­prí­jemné sa čo i len po­ze­rať na nie­koho, kto ab­so­lútne ne­do­káže tan­co­vať. Moja pria­teľka nemá žia­den zmy­sel pre ryt­mus – je tou naj­hor­šou ta­neč­níč­kou na svete. Má však veľký zmy­sel pre hu­mor a keď po­čuje pes­ničku, ktorá sa jej páči, za­čne ro­biť zvláštne, ne­mo­torné po­hyby. Ne­viem si po­môcť, no to je­diné, na čo mys­lím, keď sa na ňu pri­tom po­ze­rám, je sex.”


#9 “Ob­čas, keď len tak le­ňo­šíme a mo­jej pria­teľke nie­kto za­volá, sa­moz­rejme to zo­dvihne. Vždy, keď te­le­fo­nuje, je taká sta­rost­livá, po­zorná no zá­ro­veň zá­bavná… Vždy si pri­tom uve­do­mím, aké šťas­tie ma v ži­vote stretlo. A okam­žite toto šťas­tie tú­žim vy­zliecť a vziať si ho do po­stele.”


#10 “Mi­lu­jem sle­do­vať svoju pria­teľku, keď varí. Ne­berte ma ako ne­ja­kého chra­púňa, ktorý od ženy žiada, aby sa v ku­chyni ob­ra­cala – to nie, ju to na­ozaj baví. A je ne­smierne sexy, keď má vo vla­soch múku alebo keď je celá špi­navá od jed­not­li­vých in­gre­dien­cií… Ne­mu­sím vám ho­vo­riť, čo by s ňou vtedy ih­neď naj­rad­šej na ku­chyn­skej linke spra­vil.”

zdroj: thought­ca­ta­log

Komentáre