Prav­de­po­dobne to žia­den muž ne­po­vie na­hlas, ale je jasné, že muži mi­lujú ran­de­nie a vzťahy rov­nako ako ženy. Je to predsa pri­ro­dzená vec! Takže, dnes ti uká­žem 10 slad­kých vecí, kto­rými si zís­kaš kaž­dého muža.  

Keď z neho uro­bíš svojho ochrancu

„Cí­tim sa bez­pečne, keď si pri mne.“ Muži mi­lujú po­čú­vať túto frázu. Vďaka tomu sa cí­tia silní a my vieme, že zo správ­nych dô­vo­dov.

Keď sa s ním do­ká­žeš smiať

„Si ako moje slnko.“ Za­kaž­dým, keď to po­viem svojmu pria­te­ľovi, aj na jeho tvári sa ob­javí úsmev. A sa­moz­rejme, po­tom vy­buch­neme do smie­chu. Takže, ver mi, fun­guje to!

Keď sa tvoje srdce scelí vďaka jeho láske k tebe

„V ži­vote som ni­kdy ne­stretla ta­kého muža, ako si ty.“ Viem, my ženy by sme to tiež rady po­čuli, sa­moz­rejme. Len si pa­mä­taj to, že čo by si po­čula rada ty, ocení aj on.

Keď mu po­vieš, že ti chýba

„Že­lám si, aby si tu bol. Chý­baš mi.“ Ne­mô­žeš to ho­vo­riť moc často, najmä nie vtedy, ak sa vi­díte skoro každý druhý deň. Na­miesto toho to po­uži vtedy, kedy ho ne­bu­deš vi­dieť dl­h­šie. Po­teší ho to.

Keď ho ne­cháš, aby ťa roz­maz­ná­val

„Mi­lu­jem, keď ro­bíš …“ Chceš, aby muž po­kra­čo­val vo ve­ciach, ktoré sa ti pá­čia? Len mu to po­vedz. A urobí ich s ra­dos­ťou. A po­kojne aj ešte viac.

Keď mu dáš po­cí­tiť, že je tvoj naj­lepší pria­teľ

„Teší ma, že si s te­bou tak dobre roz­umiem.“ Bu­deš prek­va­pená, ale muž si to bude ce­niť. Len si pa­mä­taj, že to bude fun­go­vať iba vtedy, ak to tak na­ozaj bu­deš cí­tiť.

Keď mu dáš po­cí­tiť, že jeho hlas mu­síš po­čuť každý deň

„Naše roz­ho­vory mi vždy zlep­šia deň.“ Túto frázu mô­žeš po­u­ží­vať často, pre­tože vy­jad­ruje tvoju nák­lon­nosť k nemu, ale zá­ro­veň ne­pô­sobí tak, aby si ho od­stra­šila.

Keď s ním chceš za­žiť všetky skvelé veci

„Chcela by som, aby sme všetky krásne veci mohli vi­dieť spolu.“ Za touto frá­zou sa skrý­vajú hl­boké emó­cie, pre­tože vieš, že on je tá správna osoba na to, aby s te­bou zdie­ľala všetky krásy sveta.

Keď oce­níš jeho ob­le­če­nie

„Oh, tá nová ko­šeľa ti pri­stane.“ Ak si kvôli tebe dal na svo­jom vzhľade zá­le­žať (nie, zá­le­žať ne­zna­mená 5-mi­nú­tová spr­cha), mala by si to dať na­javo tým, že ho po­chvá­liš. Bude po­te­šený.

Keď ho bu­deš pod­po­ro­vať

„Ja v teba ve­rím.“ Najk­raj­šie slová, ktoré môže muž od ženy po­čuť – to, že pri ňom sto­jíš a že ho pod­po­ru­ješ v tom, čo robí. Roz­hodne to ocení.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre