Móda sa ne­us­tále mení. Nové trendy pri­chá­dzajú a od­chá­dzajú. Len nie­ktoré to vy­dr­žia viac ako jednu se­zónu. A tak ako to platí pri ob­le­čení, platí to aj pri lí­čení a úče­soch. V tejto ob­lasti bude rok 2017 na­ozaj bo­hatý na zmeny. Nie­ktoré budú ra­pídne a je dosť možné, že im bude  tr­vať dl­h­šie, kým sa uchy­tia. Pop­rední vi­zá­žisti sa to­tiž na­ozaj vy­šan­tili a tak bude tento rok hravý, fa­rebný a po dl­h­šej dobe jed­no­du­cho iný.

Pri­ro­dzené obo­čie na­miesto do­ko­nale na­kres­le­ného

1

Zdroj: Pin­te­rest.com

Pri­ro­dzené obo­čie sme tu už mali, no mimo pre­hliad­ko­vých mól sa prí­liš ne­pre­sa­dilo a roku 2016 kra­ľo­valo do­ko­nalé, presne na­kres­lené obo­čie. Tento rok je tu opäť po­kus o ná­vrat k pri­ro­dze­nosti. Uvi­díme, či sa tento raz uchytí. Ur­čite je to vý­zva, najmä pre tie z nás, ktoré sme na­učené na do­kres­ľo­va­nie. Predsa len, obo­čie robí veľa a aj ma­lou zme­nou z teba môže byť iný člo­vek.

Pri­ro­dzené mi­hal­nice sú out, na scénu pri­chá­dza „baby doll look“

2

Zdroj: Pin­te­rest.com, Vo­gue.com

Nie, ne­ho­vo­rím o 3D, 5D a ne­viem koľko D mi­hal­ni­ciach, ktoré ob­čas pri­po­mí­najú mu­šie nôžky. Ale o kla­sic­kých jed­no­ra­zo­vých mi­hal­ni­ciach – hus­tých, dl­hých a´la bá­bika, ktoré si jed­no­du­cho na­le­píš, keď sa ti to hodí. Po­kojne aj na spodné riasy.

Žia­rivá špi­rála na­miesto pas­te­lo­vých tie­ňov

3

Zdroj: Pin­te­rest.com

Za­budni na mar­hu­ľové, púd­rovo – ru­žové či ze­mité farby na očiach. Buď od­vážna a ne­boj sa žia­ri­vých fa­rieb. Tento rok budú in fa­rebné linky, špi­rály aj tiene, ktoré sme mohli vi­dieť na pre­hliad­kach Louis Vu­it­ton, Vic­to­ria Beck­ham či Ver­sus.

Do­vi­de­nia vý­razné kon­túry tváre, vi­taj pri­ro­dzená pleť

4

zdroj: Pin­te­rest.com

Mi­nulý rok snáď ne­bol o ni­čom inom len o kon­tú­ro­vaní. Kim sa to na­ozaj po­da­rilo a tento trend sa ší­ril ne­uve­ri­teľne rýchlo. Možno aj ty pat­ríš k že­nám a diev­ča­tám, ktoré si už bez kon­tú­ro­va­nia tváre lí­če­nie ani ne­ve­dia pred­sta­viť. Tak to as­poň vy­skú­šaj, pre­tože aj tu sa opäť vra­cia pri­ro­dze­nosť. Ak sa chceš s mej­ka­pom vy­hrať, vy­uži na to rad­šej lí­cenku alebo roz­jas­ňo­vač. In­špi­ro­vať sa mô­žeš z pre­hlia­dok zna­čiek ako Prada, Elie Saab alebo Lan­vin.

Šťav­naté lesklé pery vy­s­trie­dajú mi­nu­lo­ročné matné rúže

5

zdroj: Pin­te­rest.com

Trend mat­ných rú­žov tu síce zo­stane, no lesk ich po­tlačí do úza­dia. In budú žia­rivé a lesklé rúže, ktoré vy­tvo­ria do­jem pl­n­ších a šťav­na­tej­ších pier.

Ví­nové od­tiene rú­žov budú out

Zdroj: Pinterest.com

Zdroj: Pin­te­rest.com

Ví­nové od­tiene rú­žov budú out, na­hra­dia ich tzv. berry – fla­vou­red rúže. Čiže rúže v od­tie­ňoch drob­ného ovo­cia ako sú ja­hody, ma­liny alebo rí­bezle, či čer­nice. V kom­bi­ná­cii s les­kom budú tvoje pery ne­odo­la­teľné. A ak práve nie si typ na žia­rivé ovocné farby, mô­žeš vy­skú­šať sivú, fia­lovú alebo na­prí­klad bron­zovú. Už dávno to­tiž ne­platí, že tieto farby sa no­sia len na očiach.

Veľké re­tro vlny budú na­hra­dené drob­nými hus­tými ku­čier­kami

Zdroj: Pinterest.com

Zdroj: Pin­te­rest.com

Krásne do­ko­nalo upra­vené vlny a´la Old Hol­ly­wood sa me­dzi trendmi dr­žali nie­koľko se­zón. Te­raz však na scénu pri­chá­dzajú drobné hravé ku­čierky. Ne­zna­mená to však, že máš hneď be­žať do ka­der­níc­tva a dať si spra­viť „trvalú“. K do­ko­na­lým a pri­ro­dzene vy­ze­ra­jú­cim ku­če­rám ti do­po­môže úzka kó­nická kulma alebo pa­pi­loty (ohý­ba­teľné pe­nové na­táčky).

Farby? Áno ale s mie­rou

8

Zdroj: Pin­te­rest.com

Kým pri lí­čení do­stá­vajú žia­rivé farby hlavné slovo, pri vla­soch tento trend ustu­puje. Fa­rebné vlasy síce budú in aj tento rok, no v tl­me­nej po­dobe.

Do­ká­žeme sa roz­lú­čiť so stra­pa­tým dr­do­lom?

Zdroj: Pinterest.com

Zdroj: Pin­te­rest.com

Tento trend väč­šina z nás vy­slo­vene mi­luje. A už dávno ne­zos­táva len za dve­rami nášho do­mova alebo fit­ness cen­tra. Vi­díme ho tak­mer všade, ba aj na spo­lo­čen­ských uda­los­tiach. No vla­sový má­go­via si tento rok po­ve­dali, že stra­pa­tých dr­do­lov už bolo dosť a sta­vili na uhla­dené a ele­gantné dr­doly. Av­šak nie na­pevno stia­hnuté na te­mene hlavy, ale v tvare mušle dolu nad ši­jou.

Žia­rivá fran­cúz­ska ma­ni­kúra na­hradí „moon“ ma­ni­kúru

10

Zdroj: Pin­te­rest.com

Tu sa ne­viem roz­hod­núť, či sa te­ším alebo nie. Prvé čo sa mi pri slov­nom spo­jení fran­cúz­ska ma­ni­kúra vy­baví, sú ne­vkusné hra­naté umelé nechty s bie­lou špič­kou. Ne­ľa­kaj sa, toto in ne­bude, dú­fam už ni­kdy. Tento rok sa síce vráti fran­cúz­ska ma­ni­kúra, no opäť v hra­vej fa­reb­nej po­dobe. Farby, me­ta­lické špičky, gra­fické vzory a krátke pri­ro­dzené nechty. A to teda vô­bec ne­znie zle. Na­hradí tak v mi­nu­lom roku ob­ľú­benú „me­sia­či­kovú“ ma­ni­kúru.

Cel­kom prí­jemná zmena, čo mys­líš?

Komentáre