Pri­ná­šam ti malý ná­vod na to, čo mô­žeš uro­biť, ak si práve za­žila roz­chod so svo­jim pria­te­ľom. Ak si práve te­raz mys­líš, že už nič ne­z­vlád­neš alebo že už nič nech­ceš ro­biť, mala by si si ho pre­čí­tať. As­poň na chvíľu pre­sta­neš pla­kať a uve­do­míš si, že si vý­ni­močná osoba. 🙂 

Krok 1: Udrž si sta­bilný hlas v roz­ho­vore s ním. Má to mi­mo­riadny vý­znam, pre­tože ak by si hneď za­čala kri­čať alebo sa ne­kon­tro­lo­va­teľne „opúš­ťať“, ne­bolo by to to pravé. Keď ťa opus­til, ne­chaj ho ísť a ne­rob zo seba zú­falku.

Krok 2: Ne­sle­duj svoj te­le­fón. Ak ťa opus­til, už ti ne­za­volá, ne­na­píše a prav­de­po­dobne ti už ne­príde SMS s tým, že sa máte stret­núť. Ne­kon­tro­luj svoj mo­bil a uží­vaj si čas off­line.

Krok 3: Po­sta­raj sa o seba. Ja viem, nechce sa ti spať, nech­ceš jesť a vô­bec nič ťa ne­baví. Ale to nie je naj­lep­šie rie­še­nie. Mu­síš sa dať do po­riadku a tak je naj­lep­šie to, ak si na­pus­tíš ho­rúcu vaňu, vy­be­rieš si najk­raj­šie ob­le­če­nie a bu­deš ro­biť to, čo mi­lu­ješ. Za­slú­žiš si to.

Krok 4: Dobre sa vy­spi. Od­dych je to, čo tvoje telo po tejto uda­losti po­tre­buje. Na­čer­páš viac ener­gie a bu­deš cez deň (nor­málne) fun­go­vať.

Krok 5: Tráv čas tam, kde sa ti naj­viac páči. Môže to byť la­vička v parku, môže to byť vaša záh­rada pri dome, môže to by kniž­nica alebo ka­via­reň. Ak ti to urobí ra­dosť, choď do ob­cho­dov a niečo si kúp.

Krok 6: Po troch dňoch od roz­chodu sa asi ne­bu­deš cí­tiť lep­šie, no za to bu­deš mať viac času na to, aby si svoju my­seľ za­mest­nala nie­čím iným. Ve­nuj sa škole, choď si za­cvi­čiť, po­má­haj ro­di­čom alebo si nájdi bri­gádu.

Krok 7: Dobre sa vy­spi. Spá­nok, spá­nok a znovu spá­nok. Je veľmi dô­le­žitý.

Krok 8: Ne­po­kú­šaj sa o nič, čo by ti mohlo ub­lí­žiť. Piť al­ko­hol, po­re­zať si žily alebo vy­skú­šať ci­ga­rety – to nie je spô­sob na to, ako na neho za­bud­núť. Po­môže to len na chvíľu a po­tom sa bu­deš cí­tiť ešte hor­šie.

Krok 9: Na­kúp si po­tra­viny. Možno je te­raz ten čas, mys­lieť na seba a na svoje zdra­vie. Pri­daj do svojho je­dál­nička viac ovo­cia, ze­le­niny, biel­ko­vín a hor­kej čo­ko­lády. Bu­deš mať oveľa viac ener­gie, uro­bíš službu svojmu telu a bu­deš mať zo seba lepší po­cit.

Krok 10: Možno si ho z hlavy do­stala a možno nie. Možno sa ob­čas chvíľu cí­tiš, že je všetko za te­bou a ino­kedy sa cí­tiš, že nie si do­sta­točne dobrá. Mô­žeš sa po tomto všet­kom cí­tiť tak, ako chceš. Máš na to právo, ale pravda je, že ne­mô­žeš pla­kať. Veď on si ne­za­slúži tvoje slzy.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre