Ak si žena a po­u­ží­vaš koz­me­tiku často (ja ve­rím, že áno), toto je pre teba.

Ži­vot je ob­čas ná­klad­nejší, než pred­po­kla­dáme. Ani ne­vieš ako a pe­niaze mi­nieš be­hom chvíľky. Preto som si pre teba pri­pra­vila rady a tipy v koz­me­tike, ktoré ur­čite oce­níš.

 1. Ak máš mastnú pleť, bude ti sta­čiť oby­čajný čierny čaj a va­tový tam­pó­nik. Va­tový tam­pó­nik na­moč do vy­c­hlad­nu­tého čaju a prejdi si po pleti. Ak to bu­deš po­u­ží­vať raz do dňa, pleť sa ti zlepší.
 2. Ak chceš, aby tvoje vlasy rástli rých­lej­šie, efek­tívny po­moc­ník je aj ja­bl­kový ocot. Stačí ak ho zrie­diš s vo­dou. Keď bu­deš mať vlasy od šam­pónu, stačí ak si ho zmy­ješ pri­pra­ve­nou oc­to­vou zme­sou – pod­porí to rast vla­sov a budú sil­nej­šie.
  zdroj: Photo by Ro­berto Del­gado Webb on Unsp­lash.com
 3. Do­mácu masku na vlasy, po kto­rej sa ti budú nád­herne lesk­núť, si pri­pra­víš jed­no­du­cho. Zmie­šaj je­den žĺtok, tro­chu oleja a cit­ró­novú šťavu. Ne­chaj pô­so­biť 20 mi­nút a dô­kladne zmy aj s po­u­ži­tím šam­pónu.
 4. Ak si mys­líš, že máš ne­vý­razné oči, po­môže ti ka­ja­lová očná linka. Pri tom, ako bu­deš svoje oči „rá­mo­vať“ si ju na­nes sme­rom zvonka do­vnútra a do­cie­liš tak sexy tvar.
 5. Na to, aby si si zvý­raz­nila svoje pery, ne­mu­síš mí­ňať pe­niaze. Stačí ti hyd­ra­tačný bal­zam na pery a zubná kefka. Po­tri si svoje pery vo­dou a keď sú na­vlh­čené, vezmi si do ruky zubnú kefku a krú­ži­vými po­hybmi si ma­sí­ruj pery 2-3 mi­núty. Keď skon­číš, stačí keď si dáš na pery bal­zam a budú pri­ro­dzene čer­vené a opticky väč­šie.
 6. Máš silný čer­vený rúž a nejde ti od­strá­niť z pier? Pred­tým, než si bu­deš pery dr­hnúť va­to­vým tam­pó­ni­kom si ich na­tri bal­za­mom, pri­čom po­u­ži­ješ hrubú vrstvu. Pôjde to tak omnoho ľah­šie.
 7. Pena na ho­le­nie dôjde väč­ši­nou v tej naj­nev­hod­nej­šej chvíli. Na­miesto nej po­uži oby­čajné mydlo. Mu­síš si síce na­niesť hrub­šiu vrstvu, ale úči­nok to bude mať rov­naký.
 8. Pre pekné a zdravo vy­ze­ra­júce nechty ne­mu­síš mať de­siatky príp­rav­kov. Po­stačí ti ko­ko­sový olej. Roz­top ho do ma­lej misky a na­moč do neho od­la­ko­vané nechty na 5-10 mi­nút. Budú sa pekne lesk­núť a za­ce­lia sa ti malé ne­do­ko­na­losti.
 9. Ak nech­ceš vy­ha­dzo­vať každý me­siac pe­niaze za va­tové tam­pó­niky, ob­sta­raj si je­den alebo dva lát­kové, ktoré ob­čas pre­pe­rieš. Je to lac­nej­šie, eko­lo­gic­kej­šie a ne­za­berú tak veľa miesta, ako celý ba­lík ku­po­va­ných.
 10. O telo sa treba sta­rať po celý rok, no v lete na to dbáme asi naj­viac. Keď prí­deš opá­lená z do­vo­lenky, chceš aby ti vy­dr­žalo čo naj­dl­h­šie. Skús sa za­me­rať na po­tra­viny, ktoré ob­sa­hujú vi­ta­mín A – na­prí­klad mrkva, mar­hule, bro­ko­lica alebo ku­ku­rica.

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre