Chladné po­ča­sie je už predsa len tu. Roz­hodla som sa teda na­pí­sať niečo o tom, čo si mô­žeš sto­per­cen­tne túto je­seň a zimu kú­piť a bu­deš vy­ze­rať na­ozaj trendy.

1. Mo­hutná pe­rová bunda

Na­sle­du­júce ob­do­bie ne­bude v móde len ele­gan­cia, ale aj po­riadny špor­tový kú­sok v tvare pe­ro­vej bundy. Ná­vrhári dali pe­ro­vej bunde šancu a kom­bi­nujú ju do­konca aj s lo­dič­kami. V tomto prí­pade sa ne­mu­síš vô­bec báť lesk­lých ma­te­riá­lov a rôz­nych fa­rieb.

0cef445abfa6ff0182ebc1a0ae2483a8 8e49c59a93f3cca9351939f87afc8e14 56e4c2f90fcb2587059c0cf65e94ab9a

Za­mat

Táto ba­vl­nená tka­nina je jed­nou z tých vecí, ktoré buď mi­lu­ješ alebo ne­ná­vi­díš. Ja osobne vi­dím v za­mate na­ozaj veľké čaro a tento ma­te­riál mám rada. V tomto prí­pade sa ne­mu­síš báť ani vý­raz­nej­ších fa­rieb, na­prí­klad taká krá­ľov­ská modrá, alebo ze­lená môže byť na­ozaj per­fekt­nou voľ­bou! A je úplne jedno či máš rada upnuté, sexy šaty alebo je ti bližší skôr pán­sky look.

64ea416afbb8351cb0ba89069c3ec3c6 969810cade23a5c909a32908e7487c3e a06f145f5043b2ef5ff1cb0dcc2bb15bf1a3e7a21c22e6747638b034e58bc1e3

 3. Od­ha­lené ra­mená

Presne tento kú­sok si osobne mys­lím, že patrí tak­tiež do vyš­šie opí­sa­nej sku­pinky. Ten­to­krát mu ja veľmi na chuť ne­pri­chá­dzam, ale tým ne­tvr­dím, že ne­vy­zerá skvele. Keďže tento trend nie je úpl­nou no­vin­kou a už pri­bližne od jari ho na­chá­dzame v ob­cho­doch ur­čite máš po­dobný kú­sok doma.

289193a7b97aca5c1c86e2affdd98c5e b1f7e808c03ea0986d87f135a0bf3efc b5d0bf3db72657ff2cdeadf6fb272a6f

4. Bom­be­e­e­era

Pri­zná­vam, že je to kú­sok ob­le­če­nia, kto­rým je fas­hion trh po­maly úplne pre­sý­tený, ale na­priek tomu je tento stále trendy. Vý­ho­dou je, že v ob­cho­doch náj­deš oproti jari omnoho viac rôz­no­ro­dosti; nie len ty­pickú ru­žovú, svet­lo­modrú a vo­jen­skú ze­lenú. Takže, ak sa chceš od­lí­šiť od kaž­dej dru­hej, ktorá ju nosí, siahni po ne­ja­kej na­ozaj od­liš­nej, či už far­bou, do­pl­n­kami, vzo­rom, ma­te­riá­lom alebo stri­hom.

621d04dc3654b9dc0af7befdfb3b4f52 69486ac89efbfa5b389862e3035f9e8f a34c0542e5e049b77ee37d8462d49805 a124bcc7e697e0ecfc7c33b2e3ba980d  e9336e94b963456858c6bba91dca0fb2  c47641be59f4912d5b02d474db231b03

5. Dlhé ka­báty

Ako po­sledný bod som zvo­lila niečo, čo je podľa mňa úžasný a krásny kú­sok – dlhý, ele­gantný ka­bát. Naj­lep­šie na ňom je to, že v ňom vy­ze­ráš vždy módne, upra­vene ne­ho­vo­riac o tom, že ak je na­ozaj dl­hší, tak je v ňom po­hodlne a teplo. A to ne­mu­síš mať vô­bec rada ele­gan­ciu a po­kojne k nemu zvoľ aj te­nisky. Kaž­do­pádne ak pat­ríš me­dzi niž­šie žen­ské po­stavy si tento trend veľmi ne­uži­ješ, ale taký dlhý ka­bát s vý­raz­ným vzo­rom, alebo v bé­žo­vej, či svetlo še­dej farbe je proste toto ob­do­bie must-have.

3830be2d592b4b2d8e2d9feb95ee61cc 4048a97607d632ada92f624d60f5a4e2  a82fa00ebfb29cb155fceb18cfe2cbd9    fdd52b02763c39ae166707b791362710

fotky: pin­te­rest.com

Komentáre