Ne­pat­rím me­dzi ne­jaké al­ko­ho­lové ma­niačky, no raz za čas príde aj na pár drin­kov. Ne­mys­lím tým „ožie­račky“ každý pia­tok, z toho som už trošku vy­rá­stla. Mám na mysli skôr ne­jakú bab­skú jazdu, kde sa od­re­a­gu­jeme, trošku „vy­pneme“ od kaž­do­den­ných prob­lé­mov a čo to teda aj vy­pi­jeme. Čo si teda vy­brať, keď v ba­roch nám toho po­nú­kajú na­ozaj dosť?

Mám tu pre teba je­den tip, keď sa už roz­hod­neš pre kon­zu­má­ciu al­ko­holu- TE­QU­ILA. 


pinterest.com

pin­te­rest.com

 

Zo za­čiatku som ne­chá­pala, čím môže byť tento al­ko­hol tak vý­ni­močný, že okolo mňa som o žiad­nom inom ne­po­čula. Tak som sa roz­hodla, že si zis­tím viac. A te­raz ti pri­ná­šam 10 dô­vo­dov, prečo práve te­qu­ila !

 

1. Po­máha zní­žiť hla­dinu cukru

Ako je to možné? Aga­vis, cu­kor z rast­liny, z kto­rej sa vy­rába te­qu­ila, vy­vo­láva v ľud­skom or­ga­nizme pro­duk­ciu in­zu­línu, a preto zni­žuje hla­dinu cukru.

2. Te­qu­ila a chud­nu­tie? ÁNO!

Všade sa píše, že ak chceš chud­núť, mala by si sa al­ko­holu vy­hý­bať. Ak však tra­fíš správne množ­stvo te­qu­ily, do­ká­žeš s ňou po­chud­núť. Na­chá­dzajú sa v nej isté zložky, ktoré ti po­môžu zho­diť.

3. Čo je to „opica“ ?

Pri pití te­qu­ily mô­žeš za­bud­núť na tú otre­panú frázu „mám opicu.“ Mu­síš si však dať po­zor na to, čo sa na­chá­dza na eti­kete. Ak tam ne­náj­deš 100% agave, tak ju prav­de­po­dobne tvorí 49% trs­ti­no­vého cukru, čo zna­mená, že vy­pi­ješ aj rôzne far­bivá a che­mické látky. Pri ta­kejto te­qu­ile je už bo­lesť hlavy na druhý deň možná.

4. Dá sa piť bez ná­sled­ného zvra­ca­nia

Je to možno trošku ne­chutné, ale prav­divé. Skú­šala si už há­dam do seba rovno „há­dzať“ pa­náky vodky? Ak áno, tak ur­čite vieš, že je veľká prav­de­po­dob­nosť vrá­te­nia vodky späť. Blé­ééé!! Si predsa ne­jaká dáma! Kým však príde rad na te­qu­ilu, mô­žeš si byť istá, že to pôjde veľmi ľahko dolu kr­kom a nič po­dobné ako s vod­kou by sa ti stať ne­malo … 😀

5. Boj s cho­les­te­ro­lom

Zvý­še­nie vlák­niny v strave po­máha pri zni­žo­vaní hla­diny cho­les­te­rolu. Mys­lím, že touto ve­tou by sme na mo­ment do­stali kaž­dého vedca. Nuž, keď je to raz tak … 😀

6. Po­moc­níčka pri pre­c­hlad­nutí

V roku 1930 me­xickí le­kári zis­tili, že te­qu­ila do­káže za­hnať pre­c­hlad­nu­tie. Bu­deš po­tre­bo­vať cca 140 gra­mov agá­vo­vého nek­táru, 140 gra­mov te­qu­ila blanco a 140 gra­mov čerstvej li­met­ko­vej šťavy. Zimné ob­do­bie je ako stvo­rené na pre­c­hlad­nu­tia, tak šup do toho, aby po­tom ne­bolo ne­skoro na mie­ša­nie tohto zá­zraku!

pinterest.com

pin­te­rest.com

7. Po­môže po­tla­čiť bo­lesť

Je do­ká­zané, že te­qu­ila do­káže roz­ší­riť krvné cievy, čo spô­so­buje lepší prie­tok krvi a práve vďaka tomu do­káže mi­ni­ma­li­zo­vať bo­lesť. A ak príde k emo­ci­oná­lej bo­lesti, som si istá, že na tento prob­lém je tiež vý­bor­ným lie­kom.

pinterest.com

pin­te­rest.com

8. Tak­tiež pre dia­be­ti­kov

Prob­lé­mom kaž­dého dia­be­tika je, že v al­ko­hole sa na­chá­dza prí­liš veľa cukru. Pri te­qu­ile to však na­ozaj ne­hrozí! Má vý­razne me­nej cukru a vďaka tomu bude mať oveľa menší vplyv na hla­dinu cukru v krvi.

9. Ne­za­bud­nu­teľná ?!

Koľ­ko­krát si bola v strese, čo si ob­jed­nať na pr­vom rande? A aj tak to vždy skon­čilo pri víne, však? Skús si ob­jed­nať te­qu­ilu a uvi­díš, že bu­deš vy­čnie­va­júca z davu. Vy­tvo­ríš si dl­ho­trva­júci do­jem a mô­žeš si byť istá, že si ťa bude vždy pa­mä­tať…ako dievča, čo si ne­ob­jed­nalo na pr­vom rande víno ako každá, ale te­qu­ilu! Ak to ne­skončí inak, ako len spo­mí­na­ním 🙂

pinterest.com

pin­te­rest.com

10. Na­po­máha k lep­šiemu spánku

Na­bu­dúce, keď ne­bu­deš môcť spať, vieš, čo máš uro­biť…Ne­treba jej piť nad­merné množ­stvo, stačí je­den, dva pa­náky. Upo­kojí ti nervy a na­ve­die lepší spá­nok. Sa­moz­rejme, ne­ho­vo­rím o spánku po piat­ko­vej pre­žú­ro­va­nej noci, ale o tom ozaj­st­nom, kva­lit­nom spánku. 🙂

Tak čo? Dáš jej šancu? Alebo zo­sta­neš pri svo­jej sta­rej kla­sike? NA ZDRA­VIE 🙂

ti­tulná foto: eli­te­daily.com

 

Komentáre