Už od ne­pa­mäti sa ho­vorí, že pes je naj­lep­ším pria­te­ľom člo­veka… Niečo na tom pravdy ur­čite bude. Veď nech dvihne ruku ten, kto ne­znáša psov. Ve­rím tomu, že až na zo­pár vý­ni­miek sa ne­prih­lási nik. Exis­tuje ne­spo­četne veľa dô­vo­dov, prečo by sme si k sebe opa­ko­vane vy­brali tohto štvor­no­hého pria­teľa, a ja som vy­brala 10 tých naj­lep­ších.

 1. Vždy na teba po­čká, stále sa teší z tvojho prí­chodu – síce od­ídeš len na 5 mi­nút vy­niesť smeti, keď sa vrá­tiš, on vrtí chvos­tí­kom a skáče akoby ťa roky ne­vi­del. Ta­kúto úp­rimnú ra­dosť z tvo­jej prí­tom­nosti nemá nik.
 2. Je skve­lým po­slu­chá­čom – po­ve­dzme si úp­rimne, kto sa ne­roz­práva so svo­jím psom? Dobre možno sa tu nájdu aj takí, ale ne­po­chybne patrí pes me­dzi tých naj­lep­ších po­slu­chá­čov. Mô­žeš sa mu vy­ža­lo­vať zo svo­jich sta­rostí, rov­nako ako s ním zdie­ľať ra­dosť.
 3. Par­tner na vy­chádzky – ke­dy­koľ­vek sa roz­hod­neš nie­kam vy­be­hnúť a ne­máš s kým, tvoj drahý maz­nák je stále po ruke a bude ťa spre­vá­dzať na všetky tie miesta, kam chceš ísť.
 4. Aj na beh – či kor­čule, bi­cy­kel. Člo­veku sa ľah­šie špor­tuje, keď ho spre­vá­dza jeho vlastný pes.
 5. Nemá prob­lém s tvo­jím hu­dob­ným štý­lom – či šat­ní­kom alebo fil­mom, ktorý si sa roz­hodla po­ze­rať. Jed­no­du­cho sa k tebe vždy rád pri­pojí.

  zdroj: unsp­lash.com

 6. Vždy sa máš s kým po­maz­nať – kto by to ne­mi­lo­val? Pri­tú­liť sa po ťaž­kom dni k ne­mej tvári, ktorá vždy ocení, keď ju po­hlad­káš, či si ju k sebe pri­tú­liš, je na ne­za­pla­te­nie.
 7. Be­z­hra­ničná láska a ver­nosť – v pod­state za nič. Ne­zištná láska, ktorú do­káže dať iba psík. Mi­lo­vať ťa bude nech si aká­koľ­vek, nech vy­ze­ráš ho­ci­jako, či si chorá alebo zdravá, nič ne­do­káže zme­niť pod­statu jeho lásky a ver­nosti.
 8. Je s ním ko­pec zá­bavy – tí, ktorí vlast­níte psa ur­čite po­znáte, ako vtipne sa do­káže tvá­riť. Mno­ho­krát, keď sa ho sna­žíme po­tres­tať, po prí­pade urobí ne­jakú ne­ple­chu, jeho vý­raz tváre nám dá sku­točne za­brať, aby sme sa ne­za­čali smiať.
 9. Je vďačný – je jedno či ho po­hla­díš, alebo mu dáš ne­jakú ma­škrtu. Za kaž­dým ti dá na­javo vďaku, pri kto­rej si uve­do­míš, aké dô­le­žite je te­šiť sa z ma­lič­kostí.
 10. Je vždy pri­pra­vený po­sta­viť sa za teba – a ochrá­niť si ťa. Pri­tom vô­bec ne­vadí, že má 2 kg aj s oboj­kom, jeho od­vaha nie je vô­bec priamo úmerná jeho veľ­kosti.

  zdroj: unsp­lash.com


„Kú­piť si psa je je­diný spô­sob, ako za pe­niaze zís­kať lásku.“

George Ber­nard Shaw


 

Komentáre