Ak sa po­va­žu­jete za in­tro­verta, je via­cero dô­vo­dov, pre ktoré na seba mô­žete byť hrdí. Toto je 10 z nich.

„Tabu“ okolo in­tro­ver­tov sa na­šťas­tie po­maly rúca a v po­sled­nom ob­dobí sa o in­tro­ver­zii ho­vorí na­ozaj často. In­tro­verti toho to­tiž to­muto svetu na­ozaj majú čo po­núk­nuť a ak ste jed­ným z nich, mô­žete sa po­pý­šiť na­prí­klad tý­mito vlast­nos­ťami.

32672251775_74b004cc82_o

thought­ca­ta­log.com

#1: Ni­kdy sa ne­nu­díte

Každý in­tro­vert má schop­nosť ne­ja­kým spô­so­bom sa „za­ba­viť“. Vždy viete, čo chcete ro­biť a do­ká­žete sa za­mest­nať v akej­koľ­vek si­tu­ácii. Vô­bec teda ne­ro­zu­miete tomu, ako sa cíti člo­vek, ktorý sa nudí.

#2: Ste veľmi kre­a­tívni

Aj svo­jej kre­a­ti­vite vďa­číte za pre­došlý bod, mi­lu­jete to­tiž ume­nie a sami radi tvo­ríte. Či je to kres­le­nie, pí­sa­nie, tvorba gra­fic­kých ná­vrhov alebo čo­koľ­vek iné – aj keď si to ex­tro­verti veľmi ne­radi pri­zná­vajú, no pravda je taká, že v kre­a­ti­vite vy­ni­káte.

#3: Máte vý­ni­močne vy­vi­nuté ab­s­traktné mys­le­nie

Všetko po­zorne sle­du­jete, vní­mate a ana­ly­zu­jete, jed­no­du­cho sa sna­žíte všetko po­cho­piť. Práve preto sú in­tro­verti skvelo voľ­bou vždy, keď je po­trebné ana­ly­zo­vať ne­jaké ri­ziká, ana­ly­zo­vať ľud­ské sprá­va­nie, pred­po­ve­dať ne­jaký vý­sle­dok, či mys­lieť „out of the box“.

32620128412_4ab19522e0_k

thought­ca­ta­log.com

#4: Do­ká­žete sa orien­to­vať na de­tail

Pravé meno toho, čo pri vás nie­ktorí na­zý­vajú „spo­ma­le­nos­ťou“ je orien­tá­cia na de­tail. Keď chcete do­siah­nuť do­ko­nalý pra­covný vý­sle­dok, zby­točne sa ne­náh­lite a po­zorne sa sna­žíte za­chy­tiť všetko, čo s da­nou úlo­hou sú­visí. Práve tejto vlast­nosti mô­žete vďa­čiť zato, že si v prí­pade po­treby do­ká­žete všim­núť aj tie naj­men­šie zmeny.

#5: Ne­bo­jíte sa sa­moty

Mnohí to ni­kdy ne­po­cho­pia, no ne­pot­re­bu­jete byť ob­klo­pení ľuďmi. Ne­na­hne­váte sa, keď vás nie­kto ne­pozve na ne­jakú uda­losť (možno vám do­konca od­ľahne) a ne­vy­hľa­dá­vate spo­loč­nosť len preto, aby ste ne­boli sami. Vo svo­jej vlast­nej spo­loč­nosti sa jed­no­du­cho cí­tite naj­lep­šie.

#6: Vaše vzťahy sú dl­ho­dobé

Nad­via­zať nový vzťah vám síce trvá dl­h­šie, no keď si nie­kto získa vašu dô­veru, ste ver­ným a od­da­ným pria­te­ľom. Pria­te­ľov síce ne­máte veľa, ale sú sku­toční a viete, že sa na nich ke­dy­koľ­vek mô­žete spo­ľa­hnúť.

32083289986_4a3153c62a_b

thought­ca­ta­log.com

#7: Ne­zá­vis­losť je va­šou sil­nou strán­kou

Väč­šina in­tro­ver­tov sa už v sko­rom veku stane ci­tovo a tak­tiež fi­nančne ne­zá­vislá. Ste veľmi sa­mos­tatní a do­ká­žete sa po­sta­rať sami o seba, bez po­moci ko­ho­koľ­vek iného. Na­koľko in­tro­verti do­kážu pra­co­vať úplne sa­mos­tatne, no zá­ro­veň ne­strá­cajú dis­cip­línu, ne­majú prob­lém uplat­niť sa ako vo fir­mách, tak ani v pod­ni­kaní.

#8: Dbáte na se­ba­roz­voj

Keďže vo vnútri svo­jej mysle trá­vite na­ozaj veľa času, je pri­ro­dzené, že ju ne­us­tále zdo­ko­na­ľu­jete. In­tro­verti sú veľmi hĺbaví a vy­na­kla­dajú veľa snahy nato, aby po­cho­pili svoje emó­cie a na­šli spô­sob, ako sa s nimi vy­spo­ria­dať.

#9: Máte v sebe po­ten­ciál do­siah­nuť ob­rov­ské veci

Vzorný lí­der z vás síce s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ne­bude, no práve z ra­dov in­tro­ver­tov vy­stú­pili osob­nosti, ako na­prí­klad Bill Ga­tes, Ab­ra­ham Lin­coln, J.K. Ro­wling, či Al­bert Eins­tein. Ob­javte svoju silnú stránku, sú­streďte sa na ňu a ne­bojte sa ju „pre­dať“.

31770452664_faa76c42c8_k

thought­ca­ta­log.com

#10: In­tro­verti sú vý­bor­nými po­slu­cháčmi

Pri roz­ho­vore s in­tro­ver­tom sa so ská­ka­ním do reči ur­čite ne­stret­nete. In­tro­verti pat­ria k naj­po­zor­nej­ším po­slu­chá­čom, ktorí vás v po­koji ne­chajú roz­po­ve­dať celý prí­beh. Vo väč­šine prí­pa­dov to­tiž rad­šej po­čú­vajú, než ho­vo­ria. Ak sa pred vami ne­jaký in­tro­vert roz­ho­vorí, je to znak toho, že ste si zís­kali jeho dô­veru.

102

Komentáre