V škole do nás hus­tia množ­stvo ne­pod­stat­ných a zby­toč­ných vecí, ktoré vo svo­jom ži­vote snáď ni­kdy ne­vy­uži­jeme. Často sa preto mu­síme na­spa­mäť učiť ne­zmy­selné fakty či zdĺhavé po­učky a ve­riť, že nám v hlave ostanú as­poň do najb­liž­šieho testu.

Ale po­ve­dal vám už nie­kto, že ko­ryt­načky do­kážu dý­chať aj cez za­dok? Alebo že po­tkany a myši sa ve­dia smiať? Že nie? Tak to je chyba. Ur­čite by sa vám ta­kéto zá­bavné sku­toč­nosti učili jed­no­duch­šie.

No a po­kiaľ vás po­divné fakty zo zvie­ra­cej ríše zau­jali a chcete sa ich do­zve­dieť viac, tak čí­tajte ďa­lej.

Mo­riaky sa do­kážu roz­mno­žo­vať bez toho, aby mali sex. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

Vtá­ko­pysky plá­vajú so za­tvo­re­nými očami.

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

Mor­ské ko­níky sú si verné. Tvo­ria pár celý ži­vot. 

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Vom­baty majú ho­vienka v tvare kocky. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

Pandy ne­majú miesto, kam cho­dia pra­vi­delne spá­vať. Za­spia to­tiž tam, kde sa za­čnú cí­tiť una­vene. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

Ve­ve­ričky sú skvelé mamy. Keď nájdu opus­tené mláďa, tak sa ho okam­žite ujmú. 

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Mnoho mo­tý­ľov, keď do­stane šancu, tak pije krv. 

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

Kravy majú naj­lep­šie ka­ma­rátky, s kto­rými trá­via naj­viac času. 

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Hroch za­bije oveľa viac ľudí za rok než aký­koľ­vek iný ci­ca­vec.

zdroj: bo­red­panda.com bo­red­panda.com

Mravce pat­ria me­dzi tie naj­z­dvo­ri­lej­šie zvie­ratá. Vždy keď sa stretnú, tak sa po­zdra­via. 

zdroj: pin­te­rest.com pin­te­rest.com

Zdroj: bo­red­panda.com 

Komentáre