Vo vzťahu exis­tuje mnoho krás­nych vecí.

Do­konca aj muži pri­zná­vajú, že im než­nej­šie po­lo­vičky pri­ná­šajú do ži­vota veľa dô­vo­dov na úsmev. Nie vždy sú to však ochotní pri­znať a roz­prá­vať o tom, čo na že­nách mi­lujú naj­viac. Ale ak už, srd­cia sa nám to­pia. Toto je 10 vecí, ktoré muži na že­nách mi­lujú!

Hlasný smiech

Na žene, ktorá sa do­káže schuti za­smiať bez toho, aby sa trá­pila nad tým, ako v da­nej chvíli vy­zerá je niečo okúz­ľu­júce. Muži to jed­no­du­cho mi­lujú. V tej chvíli z nej ide ne­sku­točné se­ba­ve­do­mie a ra­dosť zo ži­vota.

Keď nosí jeho ob­le­če­nie

To je niečo, čo mi­lujú rov­nako aj ženy. Ob­liecť sa do jeho vecí a cí­tiť sa po­hodlne a bez­pečne. Pre mu­žov je krad­nu­tie ich ob­le­če­nia rov­nako roz­to­milá vec. V jeho ko­šeli ženy vy­zerá ob­čas viac sexy ako v mini ša­tách.

Za­mi­lo­vaný po­hľad

Oči sú ok­nom do duše a ča­sto­krát pre­zra­dia viac ako slová. Stačí je­den po­hľad a vie, ako veľmi je mi­lo­vaný. Očný kon­takt je va­šim vlast­ným taj­ným ja­zy­kom.

Hra s pe­rami

Jedna z tých sexy a lá­ka­vých vecí je hra s pe­rami. Pres­nej­šie po­ve­dané, keď si žena jemne hry­zie do pery. Chla­pov to do­stáva do vy­tr­že­nia!

Keď vie, čo chce

Od tých ma­lých vecí ako to, čo si dá na ve­čeru až po ži­votné ciele. Ak sa chlap na niečo pýta, tak preto, že chce na­ozaj ve­dieť od­po­veď. A ženy, ktoré ve­dia čo chcú sú sku­točne at­rak­tívne!

Keď sa pri ňom cíti po­hodlne

Tak po­hodlne a pri­ro­dzene, že ne­pot­re­bujú mať na sebe každý deň full make-up. Keď trá­via čas spolu a je im fajn aj v tep­lá­koch, bez lí­če­nia a s vlasmi v dr­dole.

Sta­rost­li­vosť po­čas cho­roby

Dobre vieme, ako do­káže chrípka zlo­žiť aj tých naj­väč­ších chla­pov. Takže gesto sta­rost­li­vosti si veľmi vá­žia. Keď sa pre­javí tá sta­rost­livá žen­ská stránka, ktorá im podá po­hár čaju.

Keď sa na­hodí

Pri­ro­dze­nosť muži mi­lujú, ale rov­nako aj ten čas, kedy sa žena vy­pa­rádi, a hlavne, ak je to kvôli nemu. Sexy prádlo, pekné šaty na ve­čeru a nový účes. S lás­kou a hrdo sa s ta­kou že­nou muž pre­chá­dza mes­tom.

Keď ho po­čúva

Mať vo svo­jej par­tnerke lásku a pod­poru chce každý chlap. Na­dov­šetko mi­lujú, ak ve­dia, že ich žena na­ozaj po­čúva a ve­nuje tak svoju po­zor­nosť nie­komu, na kom jej zá­leží.

Vá­šeň

Vi­dieť vá­šeň v nie­kom, koho člo­vek mi­luje je priam ná­vy­kové a pri­náša do ži­vota ener­giu. Muži radi sle­dujú, ak žena niečo robí s váš­ňou – je jedno, či o nie­čom váš­nivo roz­práva alebo ide o jej vá­šeň k jej ko­níčku.

 

Zdroj: the­talko.com

Komentáre